ig^ÜI De Groepsondernemingsraad Aangesloten Banken (GOR AB) vormt het medezeggenschaps orgaan dat op centraal niveau alle medewerkers van de aangesloten banken vertegenwoordigt. Deze overlegt periodiek met Piet Moerland of Gerlinde Silvis, waarbij twee keer per jaar, bij de bespreking van de algemene gang van zaken, ook de RvC vertegenwoordigd is door Lense Koopmans. De GOR AB kent een dagelijks bestuur van vier leden. Wie zijn de leden van de GOR AB en waarom ze hebben gekozen voor een rol in deze raad? Joop Voesten: "De GOR AB heeft vier regiocommissies waarin vijftig collega's van verschillende lokale banken samenyverken. Twintig van hen vormen de officiël^KÜR AB. ledereen heeft zo zijn eigen reden om zich beschikbaar te stellen. Centrale medezeggenschap geeft je de gelegenheid om mee te praten over ontwikkelingen die op de lokale banken afkomen, samenwerking met collega's van andere banken is inspirerend en je actief inzetten voor de medezeggenschap is ook goed voor je persoonlijke ontwikkeling." Is medezeggenschap een onderwerp dat leeft binnen de lokale Rabobanken? Jan Timmerman: "Medezeggenschap past bij uitstek bij onze coöperatieve structuur. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat 99 procent van de lokale banken een OR heeft. Uit een vorig jaar gehouden enguête blijkt echter dat de helft van de banken moeite heeft met het vinden van kandidaten. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervoor is dat het tijdsbeslag van OR-taken door niet OR-leden hoger wordt ingeschat dan dat het volgens OR-leden daadwerkelijk is. Aan die verkeerde perceptie moet gewerkt worden. Over het algemeen is het medezeggenschapsklimaat binnen Rabobank prima en is er voldoende steun vanuit de directies." Hoe ligt de verhouding van de GOR AB ten opzichte van de lokale OR's en de regiocommissies? Ellen Loen: "De lokale OR's stellen kandidaten beschikbaar voor de verkiezingen van de regiocommissies en deze regiocommissieleden kiezen vervolgens wie er zitting heeft in de GOR AB. De regiocommissieleden hebben periodiek overleg met lokale OR's, om informatie te halen en te brengen. Informatie vanuit de lokale praktijk helpt de GOR AB om trends te kunnen signaleren en bespreekbaar te maken op centraal niveau. Na de opschaling van de lokale banken zie je dat ook de lokale medezeggenschap zich steeds verder professionaliseert en er met name voor complexere vraagstukken hulp wordt ingeroepen van de GOR AB." Naast de GOR AB is ook de ondernemingsraad van RN een belangrijke vertegenwoordiger van het personeel, namelijk 32 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 32