Sterke commissarissen achtergrond i 1 :e De veranderingen binnen de Rabobank zijn niet los te zien van de maatschappelijke kritiek op de banken. Na de kredietcrisis in 2008 is er zowel door de politiek als de financiële sector onderzoek gedaan naar de oorzaken van de crisis en gezocht naar manieren om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. De roep om een 'cultuuromslag' klonk krachtig. Het toezicht op de banken had tekortgeschoten, concludeerden economen en politici. Een van de aanbevelingen van de parlementaire Commissie-De Wit luidt dan ook dat de raad van commissarissen bij financiële ondernemingen versterkt moet worden, onder meer door de introductie van een geschiktheidstoets. In de Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken, die is opgesteld aan de hand van de conclusies van het rapport'Naar herstel van vertrouwen van de Commissie-Maas', wordt geëist dat een commissaris gedegen kennis en ervaring in het bankwezen dient te hebben. De code is op dit punt naar de letter niet van toepassing op de lokale banken, maar de geest van de code is wel ingebed in afspraken en procedures in de Rabobankorganisatie die (ook) op de lokale banken van toepassing zijn. Zo bepaalt het reglement van de lokale raad van commissarissen, in navolging van de Code Banken, dat er een programma van permanente educatie wordt opgesteld, zowel voor de individuele commissaris als voor de raad van commissarissen als geheel. In dit kader biedt Rabobank Nederland lokale commissarissen een uitgebreid programma van permanente educatie aan. organisatie terug te vinden - en vindt zijn oorsprong in het ontstaan van de bank in de negentiende eeuw. Rabobank is een coöperatieve organisatie, die per definitie vertrekt vanuit het belang van de klanten. Dat is wezenlijk anders dan een bedrijf dat eendimensionaal georiënteerd is op het belang van de aandeelhouders en waar alles draait om de realisering van de eigen doelen. Zo veel mogelijk geld verdienen met een bepaald product of dienst is totaal anders dan wanneer je zoals Rabo zegt: 'Wij willen onze klanten helpen hun ambities te verwezenlijken.' Zo'n uitgangspunt vraagt om een type ondernemingsbestuur waarin samenwerking en overleg centraal staan. De commissaris van de lokale Rabobank is niet alleen een waakhond, maar vormt ook een verbindende schakel tussen de lokale bank enerzijds en de regionale en landelijke kringen anderzijds. In dat kader heeft de Commissie Evaluatie Bestuursmodellen voorgesteld dat er een zogenoemde verbindingsvergadering in het leven wordt geroepen. Op lokaal niveau worden tijdens de 'klassieke' vergadering van de raad van commissarissen de zaken besproken -A IN BEWEGING! 11

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 11