Jaarverslag in historisch perspectief JgLMJv Ir .Vlliiflrllll tVTSTi T^i r-m|jfrr historie ■1 vl jB A' ƒ■-;«1 i A T"'1 /Tjrr "fajflraJI M PM--- H bp Terugkijkend naar de ontstaansgeschiedenis van Rabobank valt op, dat zij meer dan andere banken en bedrijven van meet af aan geworteld is geweest in de lokale samenleving. Het was namelijk niet één ondernemer of één bepaalde familie die aan de wieg stond van Rabobank, maar een gemêleerde groep mensen. En bij elke nieuwe bank waren weer andere mensen betrokken. Het feit dat in hun directe omgeving onvoldoende financieringsmogelijkheden voor handen waren, deed hen besluiten dan maar zelf een bank te beginnen. Het idee van Raiffeisen stond hiervoor model. Zoals bekend besloten de eerste banken in 1898 tot de oprichting van een centrale bank. Om verschillende redenen, waarover meer valt te lezen in onder andere De Rabobank van dichtbijwerden er het zelfs twee: de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank (CCRB) en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank(CCB). In 1972 sloegen zij de handen ineen en ontstond Rabobank. Net als Rabobank publiceerden deze beide oude centrale organisaties jaarverslagen. Hoewel deze verslaggeving natuurlijk primair bedoeld was voor de leden, vormen ze een belangrijke bron voor elke historicus. Naast financiële gegevens, bevatten de jaarverslagen een opsomming van belangrijkste werkzaamheden, en uiteraard de namen van de leden van de bestuurs- en toezichtcolleges. Na enkele jaren werden hieraan een overzicht van de ledenbanken en hun financiële kerngegevens toegevoegd. In de beginjaren hadden de verstrekte gegevens louter betrekking op de resultaten van het eigen bedrijf. Dat was overigens bij veel banken en bedrijven destijds het geval. Daarin verschillen de jaarverslagen uit het begin van de twintigste eeuw duidelijk van de meer recente jaarverslagen. In 1914 ging de CCB ertoe over om ook een korte beschrijving te geven van de effecten van de gewijzigde economische omstandigheden - als gevolg van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog - op de bedrijfsresultaten. Zo wordt opgemerkt: 'Het spreekt vanzelf dat dergelijke groote gebeurtenissen niet kunnen plaats grijpen zonder ook in te werken op ons, overigens zoo rustig, bankbedrijf.' Hierna volgt een korte beschrijving van de effecten. Een dergelijke beschrijving van de economische omstandigheden in het verslagjaar was voortaan een vast onderdeel van het CCB- jaarverslag. dtkA B™ i 1 -WJ In het CCRB-jaarverslag voltrok zich een dergelijke verandering na de Tweede Wereldoorlog. Zo valt in het jaarverslag van de CCRB over 1946 onder meer te lezen: 'Het verlies aan cultuurgrond van 186.000 H.A. wegens inundaties en andere omstandigheden is nagenoeg ingehaald: de Wieringermeer heeft weer een normale oogst opgeleverd en de eerste oogsten van de met zout water geïnundeerde gronden zijn in het algemeen meegevallen.' In de latere verslagen van Rabobank Nederland werd eveneens ingegaan op de economische ontwikkelingen in het verslagjaar en de gevolgen daarvan op de bedrijfsresultaten. Overigens onderging het jaarverslag van Rabobank Nederland ook een aantal opvallende veranderingen. Zo bevatte het jaarverslag 1974 voor het eerst een foto op de omslag. Deze toonde een straatbeeld met een Rabobank. In het jaar daarop is gekozen voor een reeks verschillende foto's van klanten. Sindsdien is de buitenwereld onderdeel geworden van het eigen jaarverslag. BANK IN BEWEGING 31

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 31