best practice anders nooit binnenkomen', aldus Hoogendoorn. Andere concrete resultaten van de kennismaking zijn de regionale klimaattop die het gemeentelijk samenwer kingsverband samen met Rabobank gaat organiseren, en een uitnodiging van de provincie aan Rabobank om deel te nemen aan de ontwikkeling van een visie op het toerisme in Zuid-Holland. Duidelijk is dat met een project als dit behalve geld ook tijd en aandacht zijn gemoeid. Hoogendoorn houdt er niet van om zulke investeringen meteen in getallen uit te drukken, zeker niet in de startfase van wat toch een langer lopend project moet worden. Maar door het jaar heen heeft het hem wel gemiddeld een dag per week gekost. "Dat moet je je wel realiseren", zegt hij tegen collega's van andere banken die in hun regio misschien ook wel zo'n Triple P-onderzoek zouden willen laten doen. Commitment Kijkend naar de toekomst heeft Piet Hoogendoorn een aantal goede tips voor banken die zich ook aan de hand van een concreet project meer willen oriënteren op de wereld om hen heen en die de dialoog willen aangaan met overheden, bedrijven en not-for-profits. De eerste is: begin er alleen aan als je ook echt van plan bent er iets mee te gaan doen en als je zeker weet dat je er het geld, de tijd, de ruimte en de energie voor hebt. "Je kunt KEO wel zo'n rapport laten opstellen en een borrel geven als het klaar is, maar realiseer je dat het echte werk dan nog moet beginnen." De tweede is: zorg van meet af aan voor commitment bij alle betrokkenen, intern en extern. Dat begint al bij het selecteren van de leden van een klankbordgroep. Bij voorkeur zijn dat al meteen de mensen die je nodig hebt wanneer in een vervolgtraject de daad bij het woord moet worden gevoegd. Daarbij valt zeker ook te denken aan de ledenraad, waar vaak veel kennis, ervaring en contacten zitten. "In het begin hebben we ons dat onvoldoende gerealiseerd, maar gelukkig hebben we dat later wel in kunnen halen." En drie: ga met KEO in gesprek over wat de juiste onder zoeksvragen zijn. Wees daar heel specifiek in en vraag niet meer - maar zeker ook niet minder - dan je nodig hebt om de volgende stap te zetten. Die preliminaire fase is haast belangrijker en moeilijker dan het onderzoek zelf, en elke investering die je daarin doet vertaalt zich later dubbel en dwars terug. "Op deze manier", concludeert Hoogendoorn, "past wat wij doen naadloos in het nieuwe Rabo-model. We creëren geen nieuwe juridische structuren, we zoeken niet naar een andere ophanging, er komt geen tandje bij aan de hark. Het enige wat we doen is: meer van buiten naar binnen kijken en onszelf de vraag stellen waarvoor we het als coöperatie ook weer allemaal doen." Het onderzochte gebied wordt op ieder kenmerk verge leken met Nederland als geheel - het uitgangspunt - of met een referentiegebied, zoals een provincie of een ander werkgebied. Zo kan in een oogopslag beoordeeld worden in welk opzicht de regio duurzamer of juist minder duurzaam is dan andere regio's. In onderstaande figuur is de duurzaamheid van een stedelijke regio weergegeven. De figuur geeft in één oogopslag weer op welk punt deze regio haar duurzaamheid kan versterken. PEOPLE OStedelIJkAW VHL Stedelijk Nederland Nederland PLANET PROFIT Met de Triple P-monitor is het mogelijk om vaak moeilijk meetbare duurzaamheidsbegrippen objectief weer te geven. Deze weergave kan dienen als vertrekpunt voor gericht beleid door de belanghebbenden in een regio om de duurzaamheid van hun samenleving te versterken. Praktijkcase Alblasserwaard-Vijfheerenlanden De Triple P-monitor wordt gaandeweg meer ingezet. In de afgelopen jaren werden Triple P-studies uitgevoerd in de westelijke Betuwe, Goeree- Overflakkee, de Bommelerwaard, de Kempen, Boxtel en de Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. De presentatie gaat doorgaans niet ongemerkt voorbij. Zo werd de Triple P Alblasserwaard-Vijfheerenlanden overhandigd aan de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen. Deze presen tatie leidde tot een drietal concrete vervolgacties ter versterking van de duurzaamheid in het gebied. Het volledige rapport over de Triple P-monitor Alblasserwaard- Vijfheerenlanden en andere regiostudies zijn te downloaden op www.rabobank.com/kennisbank onder het kopje'regionaal'. Voor meer informatie kunt u e-mailen naar: a.h.h.m.smeltink@rn.rabobank.nl BANK IN BEWEGING 23

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 23