Hoe duurzaam is mijn werkgebied? De Triple P-monitor laat het zien! De Triple P-monitor la< People Profit Planet Toerisme In februari was het rapport Triple P, regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden gereed. Het werd aangeboden aan de Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid- Holland. De resultaten bevestigden de vermoedens van de opdrachtgevers en onderbouwden die met harde cijfers. Al gauw waren alle betrokkenen het erover eens dat drie thema's uit het rapport het verdienden om met voorrang te worden aangepakt. Daar werden project groepen voor ingesteld, onder leiding van directieleden van de drie banken. Directeur Hoogendoorn van Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost ging zelf het project Kansen door Krimp trekken. De veronderstelling is dat de gesignaleerde afname van de bevolking niet alleen een bedreiging vormt, maar ook kansen creëert, bijvoorbeeld voor een duurzamer gebruik van de beschikbare ruimte. De projectgroep bespreekt nu hoe de betrokken gemeentes daar slim mee om kunnen gaan. Het tweede thema voor het vervolgtraject is Leisure. In de projectgroep die daarvoor is ingesteld, gaat het om de vraag hoe de aantrekkelijkheid van de toeristische attracties in de streek kan worden vergroot. Meer en betere samenwerking is daarbij de eerste prioriteit. Dat is een voorwaarde om een samenhangend aanbod te reali seren en daar meer bekendheid aan te geven. Het derde thema dat wordt aangepakt is Bestuurlijke samenhang - niet alleen tussen de gemeentebesturen in het gebied maar bijvoorbeeld ook tussen de verschillende ondernemersverenigingen. "Op veel terreinen merk je dat ieder voor zich net een te kleine schaal heeft om een vuist te kunnen maken", zegt Hoogendoorn. "Zelf ziet men dat ook wel in, maar dan is het wachten op iemand die de eerste stap zet. Als Rabobank ben je bij uitstek in een positie om dat te faciliteren." Had de eerste fase van het onderzoek voor de deelnemers van buiten de bank misschien nog iets vrijblijvends, in de tweede fase werd er ook van hun kant een stevige inzet gevraagd. "Het mag niet zo zijn dat de regio van de bank een cadeautje krijgt dat niet eens op hun verlang lijstje stond en waar ze na het uitpakken niet meer naar omkijken", aldus Hoogendoorn. "Daarom hebben we in het vervolgtraject onze partners een beentje laten bijtrekken." Klimaattop Die aanpak werpt meteen vruchten af. Ook voor de Rabobanken die het initiatief hebben genomen tot het onderzoek en die tot nu toe de kosten ervan voor hun rekening hebben genomen. Piet Hoogendoorn vertelt dat een samenwerkingsverband van acht gemeentes hem heeft gevraagd zitting te nemen in een projectgroep die de opdracht heeft een visie te ontwikkelen op de Alblas serwaard in 2030. "Zo makkelijk zou je daar als bank Rahnhank hppft stpprk mppr n Rabobank heeft steeds meer oog voor duurzaamheid, zowel in ecologisch als in sociaal en economisch opzicht. Duurzaamheid is onlos makelijk verbonden met de bedrijfsvoering en het financieringsbeleid van de lokale Rabobank. Daarnaast draagt de bank haar streven naar duurzaamheid ook uit in haar werkgebied. Om de bank daarbij te ondersteunen, heeft het regioteam van KEO de Triple P-monitor ontwikkeld. Het instrument meet de duurzaamheid van een gebied vanuit een sociaal, een ecologisch en een econo misch perspectief. Deze drie dimensies van duurzaamheid worden aan de hand van twaalf begrippen in kaart gebracht (zie schema rechts). Bevolkings samenstelling Sociale cohesie Werk& voorzieningen Woon omgeving Welvaarts- creaüe Innovatie Afzet- arbeidsmarkt Natuurlijke hulpbronnen Ruimtelijke kwaliteit Milieu bewustzijn Milieuhinder 22 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 22