Directievoorzitter a.i. Ugur Pekdemir van Rabobank Noord-Kennemerland vertelt hoe hij lokaal omgaat met de begrippen kostenbewustzijn en bezuinigen. opinie 'We zijn geen filantropische instelling' Hoe bezuinigen jullie in Noord- Kennemerland? Pekdemir: "Dit is een post-fusiebank, die al geruime tijd met het programma '2010' aan de slag is. Het gedachtegoed is hier zeker al aangeslagen. Onze strategie voor de komende tijd hebben we ook bepaald: we willen dé private bank worden. Dat sluit het best aan bij ons werkgebied. Kostenreductie maakt deel uit van de strategie van de bank, al voordat RN het appèl op de lokale banken deed om in 2009 5 procent en in 2010 nog eens 10 procent te sparen." Welke concrete maatregelen zijn genomen? "We hebben er niet voor gekozen om met de kaasschaaf over alle kosten heen te gaan; we wilden vooral ingrijpen in de onderdelen waar minder vraag is naar de dienst verlening. De verzilvering van 'Processen Sturing Rabobank 2010' en aanpassing van de bezetting op de actuele economische situatie leidden tot een kostenbe sparing van 5 procent in 2009. Je moet dan onder andere denken aan de uitfasering van het LAC. Bankbreed besparen we in twee jaar 20 ffe's. We bezuinigen ook op hulp- en vervangingskosten. Ikzelf ben de enige externe medewerker op dit moment. Ook scherpen we onze inkoop verder aan en spitsen onze activiteiten zich verder toe op de strategische speerpunten. Ten slotte kiezen we voor versobering. In deze tijd mag het allemaal best iets minder." Wat doet 'Visie Rabobank 2010' in positieve zin voor de bank? "We investeren in de virtuele kanalen en zetten deze nadrukkelijk in. We sluiten twee kantoren en op termijn zal dat ook iets betekenen voor de openingstijden van de overblijvende kantoren. Zon besluit nemen we niet vanuit de ivoren toren, maar in nauw overleg met de ledenraad. Juist op de plaatsen waar we kantoren sluiten, zullen we via donaties uit het coöperatiefonds de lokale gemeen schap steunen. We blijven er dus wel zichtbaar aanwezig." Medewerkers vragen zich af waarom je als coöpera tieve bank telkens winstgroei moet laten zien. Winst is toch geen doel op zich? "Klopt, maar bedrijfseconomisch gezien moet je wel gezond blijven. En we zijn ook geen filantropische instelling. De bank is een coöperatie van enerzijds zeer betrokken consumenten, die anderzijds ook opportu nistische klanten zijn. De coöperatieve uitgangspunten verplichten ons de klanten goed te bedienen en onze middelen optimaal in te zetten. Dus is het heel belangrijk om kostenbewustzijn te creëren. Wij hebben medewerkers gevraagd mee te denken over besparingen. Daar kwamen veel bruikbare ideeën uit, zoals bovenlokale samenwerking op sommige onderwerpen, of minder dure uitjes met klanten. Maar ook minder vergaderen zal helpen." Vanaf pag. 14; Zes lokale banken en hun kostenbewustzijn. BANK IN BEWEGING 5

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 5