Juist nu moet de leiding inspireren. redactioneel Rabobank COLOFON Rabobank Nederland Bert Mertens Sandra Bindi Arianne van Dorth Margit van den Berg Ronald Korpershoek Fokkeline Padmos Joop Spijker TonnyTriezenberg Readershouse Brand Media, Amsterdam Hoofdredactie Hans Verstraaten, Lieke Lemmens Bureauredactie Eva Schravesande Redactie Marcella Bos, Yvonne Jansen, Mike Raanhuis, Leo Alexander Schlangen, Pierre Spaninks, Janka Stoker, Anke Struijs, Paulien Stuurop Fotografie/illustraties Corbis, Merlijn Doomernik, Olaf Hartong, Leendert Masselink, Ivar Pel, Uitgeverij 12 Provinciën Projectmanagement IJda Ockers Accountmanagement Kim Hedwig Productie Carl Coenraad Vormgeving Robert Hengeveld, GPB Leiderdorp (DTP) Lithografie GPB Leiderdorp Drukwerkbegeleiding vdbj_ print support, Bloemendaal Druk Roto Smeets Grafiservices Rabobank Nederland Bank in Beweging Postbus 17100,3500 HG Utrecht o.v.v. interne adrescode UCB 532 telefoon: 030-030-21 65 010 fax:030-21 61 916 e-mail: bankinbeweging@ rn.rabobank.nl Abonnementen Indien u vragen heeft over de distributie van Bank in Beweging of meer exemplaren wilt ontvangen dan kunt u emailen naar: bank in beweging@rn.rabobank.nl. Mixed Sources Productgroep uit goed beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. O 1996 Forest Stewardship Council De belangstelling voor thema's zoals klantbelang, coöperatie, besturing van organisaties, leiderschap is de laatste tijd sterk toegenomen. Zowel binnen als buiten onze organi satie. Falende leiders en de huidige crisis dragen daar ongetwijfeld aan bij. Binnen veel organisaties wordt bij beleidsontwikkeling nadrukkelijker de vraag gesteld: "Wat doen we, voor wie en waarom?" Door de wijze waarop wij georganiseerd zijn, wordt er eigenlijk een voortdurende dia loog gevoerd over missie, doelstellingen en realisatie. Deze dialoog vindt echter met name plaats op bestuurlijk niveau en minder of in het geheel niet op de werkvloer. De laatste jaren word ik vaak uitgenodigd om een inleiding te houden en te discussiëren over de filosofie van Rabobank en hoe die in het dagelijks werk tot uitdrukking komt of zou moeten komen. Vooral in conferenties voor bestuurders en leden van raden van commissarissen en met name ook in de diverse leiderschapsprogramma's blijkt grote interesse voor die vraagstellingen en worden levendige en inspirerende gesprekken gevoerd. Opmerkelijk is dat na vrijwel ieder optreden in een talent- of leiderschapsprogramma een deelnemer zegt: "Nu werk ik al lang bij de Rabobank maar dit verhaal heb ik nog nooit gehoord en deze discussie nog nooit gevoerd". Als ik dan vraag: "Wat vond je ervan en kan je er wat mee in je werk?" is het antwoord steevast dat de bijeenkomst heeft ge- inspireerd en gemotiveerd. Het betreft hier slechts een klein, weliswaar belangrijk, deel van het totaal van 60.000 managers en medewerkers in onze organisatie. Uit signalen en reacties van medewer kers en ook managers blijkt dat in het introductieprogramma van veel van hen niet of nauwelijks aandacht is besteed aan de doelstelling, de werking en de betekenis van de organisatie. En als dat wel is gebeurd, dan is het daarna vrijwel helemaal stil gevallen en wordt er nauwelijks meer gesproken over de wijze waarop de missie in werk, houding en gedrag tot uitdrukking kan komen. Onlangs duidde de Groningse hoogleraar en Het Financieele Dagblad-columnist, Kees Kools, op het belang van cultuur en gedrag voor het succes van een organisatie. Volgens hem is het succes van een organisatie als het ware verzekerd als medewerkers en management de juiste competenties hebben en de waarden en doelen van een onderneming volledig onderschrijven en navolgen. Ik ben het van harte met hem eens. Als die voorwaarden zijn ingevuld, zullen medewerkers meer op eigen initiatief en met meer betrokkenheid een bijdrage leveren aan doelstel lingen. Met zo'n spirit kan er veel bespaard worden op vergaderingen, stuurgroepen, werkoverleggen, instructie en controle. Medewerkers zullen met passie en plezier wer ken en die passie en plezier ook overbrengen op onze klanten. Op veel fronten kunnen we dan nog succesvoller zijn voor onze klanten, maar ook om ons bedrijf gezond te houden. De belangstelling, zelfs gretigheid onder medewerkers om meer inhoud en betekenis aan hun werk bij de Rabobank te geven is er. Het is aan de leiding om te inspireren. Juist in deze tijd. Bert Mertens Directeur Coöperatie en Bestuur AB Reageren? Mail naar bankinbeweging@rn.rabobank.nl

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 2