"Er moet optimaal gebruik worden gemaakt van het talent dat binnen de bank aanwezig is" 10 vragen aan... tegen de efficiency. Wat is er aan de hand? "Het civiel arbeidsrecht en ook het sociaal zekerheidsrecht hebben van oudsher tot doel werknemers te beschermen en een rechtvaardige afweging mogelijk te maken van de belangen van werkgevers en werknemers. Daaraan worden nu elementen toegevoegd van macro-economisch beleid, zoals de doelstelling de arbeidsmarkt optimaal te laten functioneren. Ik zeg: dat moetje niet doen. Als je het hebt over de verhouding tussen werkgever en werknemer dan moet je ook die belangen tegen elkaar afwegen en geen andere. Misschien zal een gevolg daarvan zijn dat daardoor ook een bepaalde macro- economische doelstelling wordt bereikt, maar het gaat niet aan die als zelfstandig doel van sociaal recht te formuleren. Het sociaal recht moet dienend zijn aan rechtvaardigheid, niet aan macro-economische doelstellingen. Daar is het niet voor." Wat vindt u in dit verband van de veelgehoorde wens om het ontslagrecht in Nederland te versoepelen? "Die vraag laat zich niet snel beant woorden. Ik ben altijd een tegen stander geweest van versoepeling van het ontslagrecht zolang de doelen van die versoepeling niet duidelijk geformuleerd zijn. Welk doel je ook wilt bereiken met het recht, het moet passen in de functie van het recht. En het middel moet ook nog eens effectief zijn in relatie tot het doel. In de discussie zoals die tot nu toe over de het ontslagrecht wordt gevoerd, zie ik vooral macro- economische of arbeidsmarktar gumenten, en die overtuigen mij voorshands niet van de noodzaak het ontslagrecht aan te passen." 6 In een interview ter gelegenheid van uw afscheid als kroonlid van de SER in 2006 zei u dat u van plan was een essay te schrijven over de waanzin van het marktdenken. Is dat er al van gekomen? "Ik ben ermee bezig. Waar gaat het om in het leven? Wat willen we nou, wezenlijk? Die vraag moet gesteld worden, en bediscussieerd. Het antwoord:'Meer geld'zal niet altijd opgaan. Er zijn ook mensen die zeggen dat zij behoefte hebben aan zingeving in hun werk, of aan werk waarin zij hun creativiteit kunnen uiten, of aan een juiste balans tussen werk en privé. Ikzelf heb er behoefte aan trots te kunnen zijn op mijn werk - en een heleboel mensen om mij heen ook, zie ik. Dat zijn allemaal reële behoeften van mensen waaraan je niet kunt voldoen als je alleen maar bezig bent met financiële prikkels, vanuit de veronderstelling dat die effectief zijn. Daar geen oog voor hebben, dat noem ik de waanzin van het marktdenken." Van arbeidsrecht naar Human Resource-beleid is maar een kleine stap. Wat zijn volgens u de voornaamste uitdagingen voor Rabobank op dat gebied? "Ik zie dat de mensen die bij de bank werken een grote mate van loyaliteit uitstralen. Ik denk dat ons er veel aan gelegen moet zijn om die kwaliteit te behouden. Ook denk ik dat het belangrijk is dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van het talent dat binnen de bank aanwezig is. Dat vraagt om diversiteit en doorstroming." 8 Kunt u daar vanuit de raad van commissarissen iets aan bijdragen? "Ik volg als toezichthouder het Human Resource-beleid. En ik spreek er met mensen over, binnen de raad van commissarissen én daarbuiten." 9U heeft veel gepubliceerd over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het arbeidsrecht. Hoe is het daarmee gesteld bij Rabobank? "De benoeming van mevrouw Silvis als lid van de raad van bestuur is natuurlijk iets om je over te verheugen. Het geeft aan dat vrouwen mooie kansen hebben bij Rabobank - wat nog meer moet gebeuren. Ik vind het nu nog te vroeg om daar al wat over te zeggen; daarvoor moet ik eerst nog veel meer zien van de bank." Zelf heeft u na uw af studeren lang parttime gewerkt en vier kinderen opgevoed. Pas daarna bent u fulltime gaan werken, gepromo veerd en op uw 50ste hoogleraar geworden. Zo'n carrièreopbouw, zou dat vandaag de dag ook mogelijk zijn binnen een bank? "Het kon toen ook al niet, in de academische sfeer. Maar blijkbaar heb ik die arbeidsmarkthandicaps weten te compenseren." BANK IN BEWEGING 23

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 23