Hoe groot is de invloed van een commissaris op het beleid van een bank? Lindenbergh: "Als je werkelijk wil, dan kun je écht invloed uitoefenen op het beleid." Triezenberg: "Je zegt wel nadrukkelijk als je wil." Lindenbergh: "De hamvraag luidt: kun je zoveel terug houdendheid ontwikkelen dat je niet op de stoel van de bestuurder gaat zitten? Iedereen binnen een raad van commissarissen heeft zijn eigen ervaringen - er zitten doorgaans veel ondernemers in die uit de gemeenschap komen en die weten wat leiding geven, wat ondernemen inhoudt. Die hebben van nature de drang 0111 zich te manifes teren." Teune: "Wat is er tegen om de ervaringen van zon gekozen raad van commissarissen te gebruiken voor een inputsessie met de directie, bijvoorbeeld ter voorbereiding op het beleid. Wij hebben dat gedaan en dat is erg goed bevallen. Neemt niet weg dat je als raad blijft volgen of het geformuleerde beleid consistent wordt uitgevoerd." Triezenberg: "Hoe doe je dat? Het ontwikkelen van beleid is leuk en aardig; het zijn mooie plannen. Maar hoe houd je als commissaris de vinger aan de pols? Dat vind ik best lastig. Hoe dicht moet je er bovenop zitten, welke informatie bronnen gebruiken jullie daarvoor? Tenslotte kom je als raad maar zon zes keer per jaar bij elkaar." Goede vraag. Misschien kunnen de anderen hierop een antwoord geven? Teune: "We hebben een aantal hulpmiddelen ter beschikking. Naast toelichting door de directie in de reguliere commissa risvergaderingen zijn er ook vergaderingen met de onderne mingsraad, met de Local Compliance Officer, ledenraadver gaderingen, informatiebladen, integrale kwartaalrapportages over beleidsdoelstellingen en risicoprofielen. Je kunt ook andere bijeenkomsten van de bank bezoeken. Daar hoor je vaak heel veel. Ik geef toe dat je bij het verkrijgen van infor- BANK IN BEWEGING 19

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 19