'De Rabobank heeft de klant Banken zijn tegenwoordig wettelijk verplicht om zorgplicht voor hun klanten uit te oefenen. Hoe doen ze dat bij de Rabobank waar klanten al van oudsher centraal staan? Botst dat niet met de commerciële belangen van de bank? Onder leiding van Peter Rikhof, hoofdredacteur Brookz, laten Anita Cooijmans, voorzitter raad van commissarissen van Rabobank Dommel en Aa, Jaap Wielaart, directievoorzitter Rabobank Walcheren/ Noord-Beveland en Rik Op den Brouw, directeur Directoraat Particulieren Rabobank Nederland, hun gedachten gaan over de zorg voor de klant. Tekst: Leo Alexander Schlangen Fotografie: Tessa Posthuma de Boer nooit uit het oog verloren' Banken dienen zich sinds enige tijd te houden aan een wettelijk vastgelegde 'zorgplicht' voor hun klanten. Heeft dat grote consequenties voor de Rabobank gehad? Rik Op den Brouw: "Rabobank is een bank van klanten. Klantwaarde is dan ook van oudsher een van de kompassen waar we als organisatie op varen. Dat zit in onze genen. Het woord 'plicht' past daar helemaal niet bij, daarom spreken wij over 'zorg voor de klant'. Naar aanleiding van de wetgeving hebben we ons normale handelen opgeschreven in een beleidskader. Eigenlijk was dat niet meer dan het formaliseren van wat er al was. En dat beleid is nog eens goed onder de aandacht gebracht van alle medewerkers." Anita Cooijmans: "De klant heeft in mijn ogen recht op zorg, het is een recht van de klant en dus niet zo zeer een plicht van de Rabobank. Wel moet je als bank zorgen dat er een reconstrueerbaarheid bestaat, gestoeld op goede processen, zodat alle Rabobanken op dezelfde manier invulling geven aan die zogenoemde zorgplicht. Verder vind ik het belangrijk dat je met elkaar over dit onderwerp in gesprek blijft." Jaap Wielaart: "De wettelijke verplichting heeft voor een herijking binnen de Rabobank gezorgd. Wij handelden al lang volgens het principe van deze zorgplicht, maar hebben nu de klok weer gelijk gezet. Het is voor medewerkers belangrijk dat ze een duidelijk richtsnoer hebben gekregen. Daarmee kunnen zij elke dag opnieuw toetsen op welke wijze ze met een klant behoren om te gaan." Blijkt dat ook op de werkvloer van de lokale bank? Jaap Wielaart: "Je merkt dat de medewerkers er behoefte aan hadden. De afgelopen jaren is de druk om te presteren onmiskenbaar verhoogd. Er moet meer commercieel gedacht en gehandeld worden. Maar hoe ga je onder die druk om met de dilemma's waar je dagelijks tegenaan aanloopt in het contact met klanten? Hoe zorg je ervoor dat de commerciële druk niet conflicteert met het belang van de klant? Het kader verschaft hen daar duidelijkheid over." Is het beleidskader 'Zorg voor de klant' van bovenaf, dus vanuit Rabobank Nederland, opgelegd aan de lokale banken? Rik Op den Brouw: "Dit is iets waarbij je tegen de organisatie zegt: 'Gij zult voor de klant zorgen'. Rabobank Nederland heeft vooral veel discussies georganiseerd bij lokale banken. Daarnaast zijn er hulpmiddelen voor medewerkers gecreëerd. Er is bewust voor gekozen om niet een soort checklist op te stellen, met alle mogelijke vragen en antwoorden die een klant kan stellen en geven. Daarmee zadel je medewerkers op met een berg papier, met een extra belasting. Aangezien medewerkers al redeneren vanuit de BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 16