Haalt de Rabobank 2098 als coöperatie? ■JJ.LMI.I.'JJI FSC Rabobank COLOFON Rabobank Nederland Bert Mertens Sandra Bindi Arianne van Dorth Rachad Silah Elhak Margit van den Berg Ronald Korpershoek Fokkeline Padmos Ton Stek TonnyTriezenberg Readershouse Brand Media, Amsterdam Hoofdredactie Hans Verstraaten, Lieke Lemmens Bureauredactie Eva Schravesande Redactie Yvonne Jansen, Esther Keizer, Marie-José Klaver, Mandy Kleewein, Peter Rikhof, Leo Alexander Schlangen, Pierre Spaninks, Henk Vlaming. Fotografie/illustraties Liselore Chevalier, Corblno, Frank Groeliken, Bastiaan Heus, Eveline Jacq, Friso Keuris, Leendert Masselink, Adrie Mouthaan, Michiel van Nieuwkerk, Karin Schwandt. Projectmanagement IJda Ockers Accountmanagement Cindy Geuke Productie Carl Coenraad Vormgeving Destudio@Robert Hengeveld Lithografie GPB Leiderdorp Drukwerkbegeleiding vdBJ/Print Support Druk Roto Smeets Grafiservices Rabobank Nederland Bank in Beweging Postbus 17100, 3500 HG Utrecht o.v.v. interne adrescode UCB 532 telefoon: 030-21 63 414 fax:030-21 61 916 e-mail: bankinbeweging@rn.rabobank.nl Abonnementen BinB MAGAZINE: adresgegevens via de aangesloten bank laten opnemen in het abonneebestand in de Raboshop (artikelnummer 21502). Het magazine komt dan per post op het huisadres. De aangesloten bank dient zelf de eigen abonnementen te beheren, dus ook mutaties door te voeren, in de Raboshop. Andere belangstellenden van de Rabobank Groep kunnen zich via eigen bank of afdeling eveneens abonneren in de Raboshop. Mixed Sources Productgroep uit goed beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. www.fsc.org Certno.SCS-COC-00812 01996 Forest Stewardship Council Tien jaar geleden is er na uitvoerige discussie in onze organisatie besloten door te gaan als bank op coöperatieve grondslag. Tevens werd besloten de werking als coöperatie en met name de ledeninvloed en -zeggenschap, te versterken. Aanleiding voor de discussie vormden de vele vragen die zowel binnen als buiten de organisatie werden gesteld over de toekomst van de bank als coöperatie. Zijn de organisatieopzet en -werking nog wel van deze tijd? Kan er wel voldoende vermogen worden gegenereerd om de groeiambities te realiseren? Er waren met name twijfels of de democratische besluitvorming en ledeninvloed een snelle en voortvarende ontwikkeling niet in de weg stonden. En er was de constatering dat de oorspronkelijke coöperatieve doelstelling, toegankelijkheid van bancaire dienstverlening voor iedereen, was bereikt. Waarom dan nog coöperatie blijven? In mijn optiek lagen er twee hoofdredenen aan het besluit ten grondslag om een coöperatie te blijven en deze zelfs te versterken. Op de eerste plaats was er de constatering dat burgers en klanten in toenemende mate invloed wilden hebben op overheden, organisaties en bedrijven waar belangen aan waren toevertrouwd of waar men van afhankelijk was. Het was een reactie op de steeds verdergaande schaalvergroting en het ontstaan van anonieme en amorfe structuren. Vastgesteld werd dat wij een organisatievorm hebben waar invloed van klanten op het beleid en de kwaliteit daadwerkelijk bestaat. Een hele moderne organisatievorm dus. De tweede hoofdreden was dat deze bank door haar doelstelling en werkwijze tegenwicht biedt aan de puur winstgedreven op aandeelhoudersbelang gerichte banken. Door het opheffen van onze structuur met ledenzeggenschap zouden wij niets toevoegen aan de wereld. Integendeel, consumenten en klanten zou een alternatief worden ontnomen. De afgelopen jaren zijn er nogal wat studies en onderzoeken verschenen over positie en prestaties van coöperatieve banken. Ofschoon met verschillende optieken is gekeken en er verschillende conclusies zijn, is er ook een aantal markante en behartigenswaardige overeenkomsten. Zo wordt vastgesteld dat de coöperatieve banken nog steeds een daadkrachtige countervailing power vormen. Ook wordt de betekenis van de coöperatieve banken voor de ontwikkeling van de samenleving en de financiële stabiliteit onderkend. Wil de coöperatieve bank ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen, dan wordt met name aanbevolen scherp te blijven sturen op efficiency en vermogensaanwending. De inrichting van de governance en vooral ook serieuze aandacht voor ledenbetrokkenheid en ledenzeggenschap worden als elementair gezien voor een krachtige ontwikkeling. Het is soms goed vanbuiten de bevestiging te krijgen dat onze bank van belang is voor mens en maatschappij. Dat blijkt overigens eens te meer in de huidige crisis op de financiële markten. Ik beschouw het echter als een aanmoediging om te blijven zoeken naar versterking en vernieuwing. Bert Mertens Directeur Coöperatie en Bestuur AB Reageren? Mail naar bankinbeweging@rn.rabobank.nl

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 2