Op weg naar 1998 Banken aan het werk met Focus Nieuwe CAO in zicht Rabobank Lusse en Zuiderhoek Luisteren naar klanten Directeuren weer op school INTERN COMMUNICATIEBLAD VOOR DE RABOBANKORGANISATIE Nummer 2 30 januari 1995 organisatieschema vast voor 1998 en worden de mede werkers ingedeeld in die nieuwe organisatie. En ten slotte maken we een projectenplan. Dat is een stappen plan met projecten en acties die vanaf nu nodig zijn om het ambitieniveau en de gewenste organisatie in 1998 te bereiken. Onderdelen daarvan kunnen bijvoorbeeld zijn het project Delta of opleidingsplannen, maar ook de im plementatie van een managementinformatiesysteem, waarmee de commerciële resultaten per segment wor den gemeten.' Het project Focus Aangesloten Banken is samen met McKinsey ontwikkeld en bij twaalf banken getest. Volgens Van der Velden is het de bedoeling dat dit jaar zo'n 200 plaatselijke banken aan het project zullen deelnemen. De kosten bedragen per bank f45.000,-. Bij twaalf Rabobanken komt Visie '98, de nieuwe strategie voor de particulieren- en bedrijvenmarkt, een stap dichterbij. Sinds vorige week nemen zij deel aan het project Focus Aangesloten Banken. Doel van het project is de banken te helpen bij het doorstar ten van de veranderingen die met de presentatie van Visie '98 in gang zijn gezet. Zo'n project duurt vier weken per bank. Visie '98 gaat uit van de behoeften van de klant. Vijf behoeftesegmenten - Basisvoorzieningen, Eigen Huis, Financieel Advies, Bedrijvenadviesgroep en Relatie beheer - zijn leidend voor de organisatie van de bank en de marktbenadering in 1998. De opstelling naar de klant is actiever en meer gericht op verkoop. Tijdens het project Focus Aangesloten Banken worden de bank en het werkgebied als het ware doorgelicht. Dat gebeurt door het managementteam van de bank, twee medewer kers van Focus Aangesloten Banken en een adjunct-re giodirecteur. Drie plannen zijn het resultaat. 'Om te be ginnen een beschrijving van het ambitieniveau in 1998', licht Cees van der Velden van Focus Aangesloten Ban ken toe. 'Per segment gaat het onder andere om de marktverwachtingen, de distributiemethode, de kosten/opbrengstverhouding en de wijze van advisering. Op basis daarvan stelt de bank met het Focus-team een Op 3 februari onderhandelen de banken en de vak bonden in een derde ronde over de CAO voor het Bankbedrijf. Beide partijen spraken over een 36-urige werkweek. Voor mensen van wie de arbeidsplaats wordt be dreigd, zou de werkweek 32 uur kunnen worden. In ruil voor de arbeidstijdverkorting zou het loon gedu rende een aantal jaren worden bevroren. Bovendien wordt gesproken over flexibilisering van de werktij den. De werkgevers en werknemers onderhandelen vrijdag verder. Peter Lusse en Olga Zui derhoek laten in een aan tal videobanden op een luchtige manier zien hoe je klantgericht kunt wer ken. Klantgericht werken, wat is dat? Pagina 3. De Rabobank in Zeven huizen legde haar oor te luister bij de klanten. Naar aanleiding van de resul taten namen de mede werkers actie. Pagina 9. Vijfentwintig directeuren en afdelingshoofden zit ten sinds kort weer in de schoolbanken.Via de Rabo- bankAcademie volgen zij de opleiding HEAO-CE. Pagina 12.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1995 | | pagina 1