Kijken, denken en doen in monumentaal beeld Onlangs onthulde de burgemeester van Utrecht een monumentaal beeld. Het staat voor het hoofdkantoor van Rabobank Nederland aan de Utrechtse Croeselaan. Het bronzen beeld, dat is geplaatst op een indrukwekkende granieten zuil, is vol symboliek. De aanwezigheid bij de onthulling van vertegenwoordigers uit de gehele organisatie, de deelnemers aan de Centrale Kringvergadering, maakte die symboliek compleet. Het kunstwerk is een beeld van de Rabobankorganisatie. Nummer 10/25 mei 1992 staat op het eerste van de drie zeskantige terrassen die in opklimmende hoogte voor het spiegelende gebouw zijn aangelegd. Nu het beeld is geplaatst, lijkt het of het er al ja ren staat. Het vormt een logisch geheel met de omgeving. Loods Het enorme atelier van Claus in Broek in Waterland was niet groot genoeg om het modei van het beeld te maken. Daar om betrok Claus voor de tijd van een jaar een grote loods waar het beeld in hout en staal en was op ware grootte vorm kreeg. Dag in dag uit was hij in zijn tijdelijke atelier op een industrieterrein te vinden. In schilde rijen, sculpturen en tekeningen legde Claus het hele proces in de loods vast. Daarmee ontstond rondom het project interessant werk, waarvan enkele stukken ter gelegen- Voor het gebouw waarin Rabobank Nederland vroeger z'n hoofdkantoor had - aan de Utrechtse St. Jacobs- straat - staat al jaren een prachtig beeld van kunstenaar Pieter d'Hont. Het kreeg de naam 'Merrie met veulen' en is vervaardigd in opdracht van Rabobank Nederland. Bij het verlaten van het pand heeft de bank de Mer rie met veulen geschonken aan de gemeen te Utrecht. Het beeld is inmiddels alom be kend, niet alleen bij de Utrechtse bevolking, maar ook bij Rabobanken in het hele land. Tientailen bronzen replica's van een wat be scheidener formaat hebben er, ter gelegen heid van de opening van een hoofdkantoor, een plaatsje gekregen. Opdracht De Kunstcommissie van Rabobank Nederland, waarvan Baron van Verschuer voorzitter is, ver zocht kunstenaar Eric Claus een ontwerp te maken voor een beeld, dat de opvolger moest worden van de Merrie met veulen. De kunstenaar uit Broek in Waterland heeft er een jaar lang over nage dacht. Het logo van de Rabo bank, paardehoofden en het gebouw waar het resultaat zou worden geplaatst, speel den bij zijn ideeën een be langrijke rol. Claus maakte een groot aantal ontwerpen. Aan de hand daarvan is uit eindelijk gekozen voor drie paarden op een granieten zuil. Het logo speelt daarin geen rol meer. Drie paarden Opnieuw hebben paarden model ge staan voor een herkennings punt, dat moet aangeven waar het Utrechtse 'hoofdkantoor van Rabobank Nederland is gevestigd. Nu zijn het er drie. Zij symbolise ren het samenspel van kijken, denken en doen, aspecten die ook bij de Rabobankor- Een kraan plaatste de drie paar den op de granieten zuil. ganisatie tot uitdrukking ko men. Het ene paard kijkt in de verte, het tweede houdt het hoofd gebogen en denkt. Het derde paard spant de spieren en kromt de nek en komt in bewe ging. De hoofden van de paarden zijn geplaatst op gestyleerde lichamen, waarop symbolen zijn aan gebracht. Pijlen sturen de blik van het ene paard naar het andere. Plaats Nu het monu mentale beeld is geplaatst, lijkt het een grote wegwij zer, een reclamezuil. Het geeft vanaf de Croeselaan duidelijk aan waar het kantoor is gevestigd. Dat was ook de bedoeling van Claus. Hij wilde van het beeld een groot visi tekaartje maken. De schepping van Claus heid van de onthulling in het personeelsres- taurant in Utrecht zijn geëxposeerd. 120 delen Het is onmogelijk om zo'n groot en, wat vorm betreft, gecompliceerd beeld in één keer te gieten. Daarom werd het model na de voltooiing in stukken ge zaagd. Met een mengsel van gravel en gips werden vervolgens honderdtwintig verschil lende gietmallen vervaardigd. Bronsgieterij Steilaert in het Betuwse Rumpt maakte met die mallen evenzoveel bronzen delen, waar uit het beeld werd samengesteld. De granie ten zuil waarop het beeld is geplaatst, be staat uit vijf elementen die per stuk 4.300 kilo wegen. Het beeld heeft z'n plaats gekregen. De eerste replica ook. Eén dag na de onthulling werd een exemplaar van 'Kijken, denken en doen' aangeboden aan de Rabobank Rotter dam, die op dat moment haar nieuwe hoofd kantoor opende. Heet en vloeibaar brons wordt bij gieterij Steilaert in de in zand opge borgen gietmallen gegoten. Het beeld is opgebouwd uit 125 delen. Op een grote oplegger werd het bronzen deel van het beeld van Rumpt naar Utrecht vervoerd. Kunstenaar Eric Claus (1936), jaren lang hoogleraar aan de Rijksacade mie in Amsterdam, toont voorzitter van de Kunstcommissie Baron van Verschuer één van de 120 gietmallen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1992 | | pagina 7