De Rabobank in 't Engels Prettige feestdagen! Positie vrouw Rabobank beter Elke Rabobank is anders QlfD Nieuw Fries muziekproject onder over weldigende belangstelling van start CKV positief over personeelsont wikkelingsbeleid Deelnemersraad SPR aan de slag 60.000ste Rabo- card verstrekt Interpolis en DLL gaan samenwerken Intern communicatieblad voor de Rabobankorganisatie Internationaal ontwikkelt de Rabobankorganisatie zich in snel tempo. De Engelstalige editie van Raboband biedt een kijkje in de keuken van 'Buiten land'. Dit blad verschijnt speci aal voor de medewerkers die buiten de landsgrenzen actief zijn. Bijlage. Dit is de laatste Raboband van 1990. Ook in het nieuwe jaar zal de redactie in 24 afle veringen de ontwikkelingen en activiteiten binnen en rond de Rabobank volgen. Maar voor het zover is wensen wij u pretti ge feestdagen en een voor spoedig 1991. Meer dan de helft van de medewerkers van de Rabobank bestaat uit vrouwen. Toch heb ben slechts weinig vrouwen een hogere of leidinggevende functie. Daarom gaat Rabo bank Nederland méér aandacht besteden aan de verbetering van de positie van de vrouw. Pagina 3. Dé Rabobank bestaat niet, iedere bank is uniek. Elke maand staat één Rabobank in de schijnwerpers. Deze keer het portret van een kleine bank: Beegden in Midden-Lim burg. Pagina 11. J>E GOLFCRISIS? ÖA. fOE DAT M'N Zoontje, z'n 1 ZWEMDIPLOMA HAALDE"? de Toenadering Tussen oost en west? of dat ik op iemand DE BELANGRIJKSTE. \6EBEURTENIS VAM 1 <)<)Q Nummer 24/17 december 1990 ir. i Voor intern gebruik Meer dan 2.000 bezoekers waren op 1 december in Sneek aanwezig bij de eerste Rabo-Musico. Deze muziekevenementen worden samen met de Friese muziekscholen georganiseerd. De komende drie jaar wordt het in twaalf plaatsen gehouden. Er komt voornamelijk jeugd aan bod omdat negentig procent van de Friese muziekschool-leerlingen jonger is dan 21 jaar. Na de discussies in de Kringvergaderingen adviseerde de Centrale Kringvergadering positief over het voorgestelde personeelsontwikkelingsbeleid. Dat bleek tijdens haar vergade ring van 28 november. De CKV heeft vertrouwen in het nieuwe beleid en zal de voortgang met belangstelling volgen. Belangrijke onderdelen van het nieuwe beleid zijn de interne ar beidsmarkt en management ontwikkeling. Nadrukkelijk gaf hoofddirectielid Van den Broek aan, dat de interne arbeids markt geen aantasting van de autonomie van de plaatselijke banken betekent. Wel deed hij een beroep op de solidariteit van de banken om gezamenlijk tot een optimale personele in vulling te komen. Er komt geen contract voor banken die willen deelnemen, maar een regle ment. Van den Broek benadruk te het belang van het volgen van opleidingen. Managers moeten daaraan meer aandacht geven en stimulerend optreden. De medewerkers hebben volgens hem de plicht gehoor te geven aan de opleidingsbehoefte. Op 26 november kwam de deelnemersraad van het Rabo bank pensioenfonds SPR voor de eerste keer officieel bijeen. Onder voorzitterschap van Arie van de Ban (r) benoemde de raad twee werknemersverte genwoordigers in het bestuur van de SPR. Het zijn Tineke Hooysma van de Rabobank Groningen-Haren en Ria van Berlo van de Rabobank 's-Her- togenbosch. Begin van dit jaar waren er 20.000 Rabocards in omloop. Half december waren het er al 60.000. De actie rond de collectieve vervanging van de Eurochequepas is een succes. Sinds het begin van de actie komen er per dag zo'n 1.000 aanvragen voor een Rabocard binnen. Mede verantwoordelijk voor het succes is de mogelijk heid om tot 1 maart gratis ge bruik te maken van de Rabo card. De Rabobankdochters In terpolis Schade en De Lage Landen Leasing gaan nauw sa menwerken. Die samenwer king heeft primair betrekking op 'vendorlease'. Bij 'vendorlease' biedt een leasemaatschappij samen met de leverancier van kapitaalgoe deren leasing aan zijn afne mers aan. Omdat verzekeren binnen een dergelijke samen werking een belangrijke plaats inneemt, heeft De Lage Landen daarvoor een partner gezocht. De keus viel op Interpolis. Voor een optimale bediening van De Lage Landen Leasing heeft Interpolis een accountteam ge formeerd met verregaande be voegdheden ten aanzien van acceptatie en schade-afhande ling.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1990 | | pagina 1