Onderzoek wensen PC- project Rabobank emissieleider Ongewenst intiem gedrag bekeken Geld uit de muur internationaler Nieuw beeld symboliseert samenwerking Infomarkt dag langer open Garantie milieu financiering gevraagd Al ruim één miljoen pasjes voor recycling naar Best Intern communicatieblad Nummer 23/3 december 1990 Voor intern gebruik Wellicht komt er volgend jaar een nieuw PC-project. De Ho- com onderzoekt de mogelijkhe den. Gedacht wordt aan nieuwe Olivetti's, tweedehands Tulips en harde schijven en diskdrives voor bezitters van een Tulip uit het PC-privé-project van een paar jaar geleden. Pagina 7. De Europese Investerings bank (EIB) in Luxemburg leent f 300 miljoen op de Nederland se kapitaalmarkt. Rabobank Nederland treedt daarbij op als leider van het emissiesyndi caat. Couponrente 9,25%, uit- giftekoers 100,90%, effectief rendement 9,11%. Over ongewenste intimitei ten wordt steeds vaker gespro ken. De Rabobank heeft er zelfs een brochure over ge maakt. Een gesprek over wat ongewenst intiem gedrag in houdt en betekent. Pagina 5. Mensen die een Europas met pincode hebben, kunnen vanaf nu bij 23.000 banken in Duitsland en enkele honderden banken in Noorwegen geld op nemen uit een geldautomaat. Het totaal aantal landen waar dit mogelijk is komt daarmee op veertien. Eind volgend jaar zai op de Croeselaan in Utrecht een groot(s) beeld te zien zijn. Het beeld is ontworpen door de kunstenaar Eric Claus. Het zou een plaats krijgen voor het kantoor van Rabobank Neder land. Het beeld wordt gemaakt in op dracht van Rabobank Neder land en bestaat uit drie paar denhoofden, geplaatst op een zuil. De bewegingen in de hoof den symboliseren het kijken, het denken en het doen. Het geheel verbeeldt samenwer king. Claus: 'Het glazen hoofd kantoor is aan de voorkant iets teruggetrokken van de weg. Dit beeld geeft een in het oog springend signaal.' In Utrecht is een tijdelijke expositie inge richt waar alle voor-ontwerpen zijn tentoongesteld. De infomarkt, die jaarlijks rond de algemene vergadering van Rabobank Nederland wordt gehouden, zal volgend jaar één dag langer geopend zijn. Daardoor zullen méér me dewerkers van plaatselijke banken in de gelegenheid zijn kennis te nemen van de laat ste ontwikkelingen in de Rabo- bankorganisatie. Tot nu was de Infomarkt na de algemene vergadering 's mid dags van drie tot vijf ook toe gankelijk voor medewerkers van plaatselijke banken. Dat blijft zo. Nu zal de Infomarkt in de Utrechtse Jaarbeurs ook de dag na de vergadering, dat is vrijdag 7 juni, geopend zijn van 's morgens tien tot 's middags drie uur. Het bevorderen van finan cieringsmogelijkheden met behulp van garantie en rente subsidie. Dat is volgens hoofd directielid Burghouts de beste manier om ondernemers bij hun milieu-investeringen de helpende hand te reiken. Burghouts concludeerde dit onlangs tijdens de Nationale Milieutechnologie Dag '90. De minister van Economische Za ken gaf eerder aan terughou dend te willen omgaan met nieuwe financieringsmaatrege- len voor het MKB. Burghouts vindt verder dat de bereidheid van ondernemers om milieu-in vesteringen te doen, positief kan worden beïnvloed door meer soepele regelingen. Hij sprak in zijn inleiding verder uit voerig over de kansen en be dreigingen voor ondernemers op milieugebied. Containers vol pvc-pasjes staan op dit moment in het cen traal magazijn in Best te wachten op verdere verwerking. Dat is het resultaat van de inzamelactie van oude Eurochequepassen. Niet alleen de introductie van de nieuwe Europassen levert grondstof op voor het tweede gebruik van pvc. Ook pasjes van andere banken kunnen bij de Rabobanken worden ingeleverd. Vanaf 1 januari komen daar nog eens ANWB-lidmaatschapskaar- ten bij. De produktgroep Betaaldiensten is tevreden met het re sultaat, maar vraagt de banken nog eens de pasjes op de juiste wijze ongeldig te maken en goed te verpakken. £G£>-£ABO INFOLIJN 0A-0-247S55 vnnr rie Rahnhanknrifanicatio

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1990 | | pagina 1