Maatwerk voor woningcorporaties Interpolis internationaal 'Aantal Rabocards verdubbelen' Brussel nu officieel actief 1 I I 1 Bijzondere aanbieding: Zeefdruk van Harrie Gerritz Opnieuw Liszt pianoconcert- toernee Handtekeningen actie pensioen succesvol Voorlichting banken onder de maat? ifPCT Intern communicatieblad voor de Rabobankorganisatie Woningcorporaties zijn be langrijke creditrelaties van ban ken. Ongeveer de helft ervan heeft een relatie met een plaat selijke Rabobank. Zij zijn niet alleen te bedienen met stan- daardprodukten. Een gesprek over relatiemarketing en maat werk. Pagina 5. Interpolis gaat samenwer ken met ABB in België, R V in Duitsland en Groupama in Frankrijk. Elke verzekeraar gaat een lokale vestiging in de ande re landen oprichten. De part ners komen allen voort uit de landbouwsector, en zijn in hun eigen land marktleider. Twee miljoen cliënten ko men deze maanden naar de bank om hun nieuwe Europas af te halen. Ruim de helft van hen komt in aanmerking voor een Rabocard. Aan de balieme dewerkers de taak om de klan ten op het gemak van deze card te wijzen. Pagina 3. Op 18 oktober is het Rabo- bankkantoor in Brussel offi cieel van start gegaan. De ves tiging is een bijkantoor van de Rabobank België, die Antwer pen als thuisbasis heeft. De Rabobank telt nu 36 buiten landse vestigingen in 16 lan den. Nummer 21/2 november 1990 Voor intern gebruik Sinds 1984 heeft Rabobank Nederland een Kunstcommissie, die zich bezighoudt met het opbouwen van een evenwichtige col lectie Nederlandse kunst. Jaarlijks wordt een groot aantal wer ken aangekocht. Deze hangen verspreid over de verschillende vestigingen van Rabobank Nederland. Op deze manier wil men werk, gebouw en kunst combineren en de medewerkers kennis laten maken met verschillende kunstuitingen. Eén van de kunste naars van wie de Rabobank een aantal werken bezit, Harrie Ger ritz (rechts), maakte speciaal voor de Rabobank een zestien kleuren zeefdruk 'Nazomer bij huis aan het water'. Pagina 8. Op 7 juni van het volgend jaar start in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht de der de Liszt pianoconcert-toernee. Daarna zullen concertzalen in alle regio's worden bezocht. De toernee wordt georgani seerd door de Rabobank. Op het programma van de toer nee staan, naast stukken van andere componisten, twee wer ken van Liszt. Aan het program ma werken mee de pianisten France Clidat, Arnoldo Cohen en Daniël Wayenberg. Zij wor den begeleid door Het Gelders Orkest. De toernee werd vorig jaar gepresenteerd onder de naam Lisztomania. Omdat er maar enkele werken van Liszt op het programma staan zal worden gezocht naar een ande re naam. De handtekeningenactie van de Ondernemingsraad van Rabobank Nederland tegen het optrekken van de pen sioenleeftijd voor alle vrouwen tot 65 jaar is een succes ge worden. Er kwamen 1.932 handtekeningen binnen. Door wijzigingen op de Wet Ge lijke Behandeling zouden vrou wen, die jaren geleden kozen voor een pensioen op 60-jarige leeftijd, vijfjaar langer moeten werken. Het onderwerp is on langs in de Eerste Kamer weer aan de orde geweest, maar er waren zoveel vragen, dat een en ander is teruggeleid naar staatssecretaris Ter Veld. Zij heeft om uitstel gevraagd. Bij de Commissie Verontruste Vrouwen van Shell zijn vanuit het hele land meer dan 15.000 handtekeningen binnengeko men. Zodra het onderwerp de finitief behandeld zal worden in de Eerste Kamer, zullen de handtekeningen daar - in aan wezigheid van de pers - worden aangeboden. De Consumentenbond vindt dat de voorlichting van banken over consumptief krediet on der de maat is. Folders zijn niet up-to-date of onduidelijk en mondelinge informatie is ontoereikend. De bond trekt deze conclusies uit een on langs gehouden onderzoek. Het onderzoek van de consu mentenorganisatie is gehouden onder 58 banken, waarvan 11 Rabobanken. Vooral de Rabo bank en de NMB kwamen slecht uit de bus. Directeur van De Lage Landen Schellens: 'We betreuren deze conclusies. De particuliere cliënt wordt steeds kritischer en we moeten ons als een deskundige en vriendelijke bank profileren. De plaatselijke banken krijgen hulpmiddelen als de Leenadviesmap aange reikt en er zijn voldoende oplei dingen. De folders over con sumptief krediet zijn vorig jaar vernieuwd en hadden dus be schikbaar moeten zijn. Het niet vermelden in de folder van de juiste berekening van de boete bij tussentijdse aflossing zal on derwerp van studie worden. Be gin 1991 moet dit tot conclu sies kunnen leiden.' /•'2lE<S hVj V/AT uw 'poiTCOCE IS - EN IK ZAL U ZE66EN WIE U SENT^s iSlïCTIi 9999 fl Pmwsuhut CONSUMENTEN SEGMENTATfF S. OP POSTCObe.,,. y

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1990 | | pagina 1