Sparen de moeite waard Toekomst rente aftrek onzeker Milieu actueel bij Rabobank Vertraging in distributie Overeenkomst twee miljoen museumjaarkaarten bezegeld Filmliefhebbers bezoeken 'Kracht' Rabobank werkt samen met Franse bank Rodamco nu via vraag en aanbod O Intern communicatieblad voor de Rabobankorganisatie In deze oktobermaand staat sparen in het middelpunt van de belangstelling. De jaarlijkse Spaarweek werkt daaraan mee. Ook de andere banken komen ongetwijfeld weer met spaaracties. Hoe staat de spaarvlag erbij? Wat zijn de ver wachtingen? Pagina 8. Minister Kok geeft geen on voorwaardelijke garanties dat de aftrekbaarheid van hypo theekrente de komende jaren ongemoeid blijft. Kok zei dit tij dens de toelichting op de Mil joenennota. Vooralsnog worden geen daadwerkelijke beperkin gen verwacht. Het milieu staat in het mid delpunt van de belangstelling. Ook de Rabobank wordt gecon fronteerd met de problematiek van het milieu. In de nieuwe ru briek 'Bank en milieu' zal Rabo- band hieraan regelmatig aan dacht besteden. Pagina 7. Bij de distributie van de laat ste Raboband is vertraging op getreden. De oorzaak is nog niet bekend. Ook nummer 17 werd later dan gepland afgele verd. Dat werd veroorzaakt door het wachten op actuele in formatie over Robeco en het vierpassenconcept. Nummer 19/5 oktober 1990 Voor intern gebruik De houders van de nieuwe Europas krijgen gratis een museum jaarkaart. Daardoor hebben de ongeveer twee miljoen houders van een Europas twee jaar lang gratis toegang tot zo'n 400 Ne derlandse musea. De overeenkomst tussen de Rabobank en de Stichting Museumjaarkaart werd eind vorige maand getekend in het Utrechtse Spoorwegmuseum. Na afloop poseerden directeur Frans Verbaas (I) van de Stichting Museumjaarkaart en Cees van Tiggelen hoofd van de produktgroep Betaaldiensten in één van de locomotieven van het museum. Met de kaart en de pas in de hand uiteraard. Door de overeenkomst met de Rabobank is het aantal museumjaarkaarten in één keer meer dan vertienvoudigd. Meer over deze opmerkelijke culturele activiteit op pagina 12. 'Kracht', de premièrefilm van de door Rabobank Neder land gesponsorde Nederland se Filmdagen, is op zaterdag 22 september door zo'n kleine driehonderd Rabobankmede- werkers bezocht. Festivaldirecteur Van Heijnin- gen verwelkomde de bezoe kers. Hoewel de film enkele lu gubere scènes kende, kwamen na afloop bij een drankje de tongen toch los. Cor Denne- man van marketingbureau To- paz trok in een korte beschou wing een parallel tussen de film 'Kracht' en de Rabobankor- ganisatie. Beide hebben hun betrokkenheid bij de stad én het platteland. Regiseusse Frouke Fokkema ontving voor 'Kracht' een gouden kalf. Rabobank Nederland gaat een samenwerkingsovereen komst aan met Crédit Agrico- le, de Franse coöperatieve zuster van de Rabobank. Dit maakte Hoofddirectievoorzit ter Wijffels op 4 oktober in Madrid bekend. Wijffels ver richtte daar de officiële ope ning van het kantoor van Rabobank Nederland, dat ove rigens al sinds september vo rig jaar in de Spaanse hoofd stad operationeel is. Crédit Agricole is met een ba lanstotaal van ongeveer f 470 miljard en 9.300 kantoren de grootste bank in Frankrijk en behoort tot de top tien in de wereld. Het samenwerkingsver band wil bedrijfsrelaties van beide banken in Nederland en in Frankrijk van dienst zijn met een compleet pakket van com merciële bankdiensten, voor zover deze niet via de vertegen woordiging van Rabobank Ne derland in Parijs kunnen wor den verleend. In oktober vorig jaar ging Rabobank Nederland een ongeveer vergelijkbare sa menwerking aan met de Spaan se Banco Popular met een ves- tigingennet van 1.600 kantoren. Het vastgoedfonds Rodam co staakte op 24 september de inkoop van eigen aandelen. Daardoor werd de notering van het fonds aan de beurs opge schort. Vanaf dat moment is er slechts gehandeld op basis van vraag en aanbod. Deze moeilijke beslissing was vol gens Rodamco voor de aan deelhouders de meest juiste beslissing. Rodamco was vanwege de 'open end' structuur verplicht eigen aandelen terug te kopen als het aanbod op de beurs gro ter is dan de vraag. De afgelo pen maanden is het aanbod door tegenvallende ontwikkelin gen in de internationale vast goedmarkt zo groot geweest dat het fonds de aankopen niet meer kon financieren. Voor de integratie met de huisfondsen van de Rabobank heeft een en ander geen gevolgen. De reali satie van de samenwerking tus sen de Robeco Groep en de Rabobank is inmiddels in volle gang. 'CARt>" UIT ONS ASSORTIMENT IS TEVENS GRATIS MUSSLHA- JAARKAART, O.v. JAARKAART, CORCERTA&ONNErAENT, BlBLIO- THEEKP AS, TOEGANGSBEWIJS VOOR ALLE NATUUR&EBtEPEN, (SRATIS. MUSEUM JAARKAART VOOR EUROPAS-HOUDER

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1990 | | pagina 1