12 pagina's internationaal Rabobank hoog in FD top-50 Goed zitten in de aandacht CKV positief over Robeco Overeenstem ming met detail handel Nog geen zicht op pensioen 60-jarige vrouwen Vanaf januari: Iedere Europas-houder een gratis Museumjaarkaart Rabocard half miljoenste Eurocard O Intern communicatieblad In deze Raboband opnieuw 12 pagina's internationaal nieuws. Het is in de eerste plaats bestemd voor de mede werkers op de buitenlandse vestigingen. Ook voor mensen van de Rabobankorganisatie in Nederland is de informatie inte ressant. Bijlage. Het FD zette onlangs het Nederlandse bedrijfsleven op een rijtje. De Rabobank scoort hoog. Naar vermogen staat de organisatie op de derde plaats met f 10.222 miljoen na de Kon./Shell Groep en Philips. Gemeten naar winst neemt de bank een zevende plaats in. Goede stoelen en een goe de zithouding kunnen klachten van rug, nek en schouders voor komen. De BGD-Rabo startte onlangs het voorlichtingspro ject 'Goed zitten', waarvan een preventieve werking moet uit gaan. Maar de mensen moeten het zélf doen. Pagina 6. De Centrale Kringvergade ring heeft een positief advies uitgebracht over de samenwer king met de Robeco Groep. De huisfondsen van de Rabobank zullen worden geïntegreerd en er komt een gezamenlijke on derneming waarin 150 mensen werkzaam zullen zijn. Nummer 18/21 september 1990 datum Voor intern gebruik Eind augustus bereikten de banken, detailhandel en PTT- Telecom een akkoord over de vermindering van de kosten van het basistarief voor trans acties bij elektronisch beta len. Daardoor wordt het elek tronisch betalen bereikbaar voor detailhandelszaken. Bea- Net, de gezamenlijke onderne ming van de banken die het elektronisch betalingsverkeer verwerkt, zal ongeveer 18 pro cent minder kosten in reke ning brengen. Sinds begin van deze maand zijn er in Nederland 500.000 Eurocards in omloop. De half miljoenste card, een Rabocard, werd door hoofddi rectielid Burghouts overhan digd aan een cliënt van de Rabobank Zoetermeer/Bent- huizen. 'In 1988 verkochten wij er 250. Nu worden dat er ruim 50.000', aldus Burghouts. 'Deze groei zal zich zeker doorzetten.' Te gelijkertijd met het uitreiken van de half miljoenste card werd ook het contract getekend met het 37.500ste bedrijf dat in Nederland de Eurocard ac cepteert. Wereldwijd wordt de card door ruim acht miljoen be drijven geaccepteerd. De Museumjaarkaart wordt als extraatje aan alle Europas houders uitgereikt. De kaart geeft toegang tot ongeveer 375 musea in Nederland. Voor veel cliënten is dat interessant omdat er veel verschillende musea zijn: van Rijksmuseum in Amster dam tot Spoorwegmuseum in Utrecht en van Speelgoedmuseum in Roden tot Carnavalsmuseum in Thorn. Normaal kost zo'n kaart f 40,-. De prijs van de Europas wordt f 17,50. Naast de betaalfuncties biedt de pas ook nog de InterHelp-functie. Half oktober worden de passen en de Museumjaarkaarten bij de plaatselijke banken afgeleverd. De keuzemogelijkheid voor vrouwen om met 60 jaar met pensioen te gaan, wordt door het wetsvoorstel gelijke behan deling mannen en vrouwen in gevaar gebracht. In de vergade ring van de Caar deelde direc teur De Hoon van het pensioen fonds SPR mee, dat er nog geen duidelijkheid bestaat over de gevolgen van de nieuwe wet. In 1983 is de pensioengerech tigde leeftijd van vrouwen ge lijkgesteld aan die van man nen, namelijk op 65 jaar. Vrou welijke deelnemers in het pen sioenfonds hebben toen kun nen kiezen uit een pensioen leeftijd van 60 of 65 jaar. Door de nieuwe wet zouden vrouwen die in 1989 jonger waren dan 50 jaar en hebben gekozen voor een pensioenleeftijd van 60 jaar, pas op 65 jaar met pensioen kunnen. Over de con sequenties van dit ingrijpen in bestaande arbeidsovereen komsten wordt momenteel door juristen een onderzoek in gesteld. Deze consequenties zijn nog niet duidelijk. Tijdens de vergadering bleek, dat ook het Hof van de Europese Ge meenschap onlangs een uit spraak heeft gedaan met be trekking tot de voorkeursrech ten ten aanzien van pensioen rechten. Ook daarvan zijn de consequenties nog niet bekend. ESTIE VAN ZITVLEES..:' r WAT IN... WÖU.'T 2IT ER VOOR. VANDAA6.- yDAT ZIE IK WEL ZI7"T"£W.,.QLz\. f HOELANS ZIT JIJ KOU BIJ t>E RABOBANK?,,., DIE ZIT!.... KIJK, £>AT ZIT ZO.... OCH, IK Zou DAAR NIET MEE ZITTENALS JE ER EVEN VCOR&AAT ZITTEN..... KWESTIE VAN ZITVLEES.DAAR ZIT WAT IN... WOU.'T ZIT ER WEER \PR0JEP1T "(SOEP ZITTEN vnnr Hp Rahnhanlcnri'anieatio

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1990 | | pagina 1