Nieuwe naam voor Rabobank? Tevreden over halfjaarcijfers Interpolis geïntegreerd Rabobank hoofd sponsor Filmdagen Internationale vrouwelijke bankiers op bezoek in Lopik Industrie fundament onder economie Rabobank Duta in Indonesië van start Redactie Raboband ook in Eindhoven Intern communicatieblad voor de Rabobankorganisatie De Japanse Sanyo Sogo- bank veranderde haar naam in 'Tomato-bank'. Spaarbankboek jes en cheques werden met succes voorzien van een blo zende tomaat. Het zakenblad Quote adviseerde daarom de nieuwe Rabo/Robeco-combina- tie 'Potato-bank' te noemen. De bruto winst van de Rabo- bankorganisatie over zes maan den overschreed voor het eerst de magische grens van f 1 mil jard. Tevredenheid is er over de toevertrouwde "spaartegoeden en de kredietverlening. De pro visie-inkomsten en de groei van de kosten vielen iets tegen. Pa gina 7. De samenwerking tussen de Rabobankorganisatie en Inter polis is sinds ljuli een feit. De integratie verloopt goed en snel. 43 Medewerkers van het directoraat Verzekeringen in Eindhoven verhuizen binnen kort naar Tilburg. Pagina 8. De Nederlandse Filmdagen hebben een nieuwe hoofdspon sor: de Rabobank. De grote aandacht voor de studenten markt was aanleiding om - in tensiever dan voorheen - sa men te werken met dit belang rijke festival van de Nederland se film. Pagina 5. Nummer 16/24 augustus 1990 Voor intern gebruik Op uitnodiging van de 'Foundation to Promote Women's World Banking' brachten begin augustus achttien vrouwelijke bankiers een bezoek aan Nederland. De bankiers kwamen uit ontwikkelings landen als Colombia, Guadeloupe, Burundi, Zimbabwe, Rwanda en Jamaica. In hun eigen land zijn zij betrokken bij de advisering en be geleiding van vrouwelijke ondernemers, die een eigen bedrijf heb ben of willen beginnen. De dames waren voor een drieweekse stu die- en trainingsconferentie in Nederland. Tussen de lessen door brachten ze bezoeken aan bedrijven en banken. Bij Rabobank Ne derland kregen zij inzicht in de structuur van de organisatie. Op de bank Lopik werden vervolgens de puntjes op de i gezet. De Nederlandse industrie heeft, na een aantal slechte ja ren, weer een behoorlijke uit gangspositie. Samenwerkings verbanden kunnen de positie van industriële ondernemingen én van de rest van het mkb versterken. En dat is maar goed ook, zo luidt de conclusie in het onlangs verschenen augustus nummer van het maandblad 'Rabobank'. Een gezonde in dustrie is onmisbaar voor het floreren van de Nederlandse economie. De industrie is de grootste sector binnen het mkb en zorgt voor ongeveer 20 pro cent van de werkgelegenheid in ons land. Gemeten naar het aantal vestigingen, heeft de Ra bobank in de industriële sector een marktaandeel van onge veer 35 procent. Volgende maand opent in Jakarta de Rabobank Duta haar deuren. Het is een joint venture tussen Rabobank Ne derland en de Bank Duta, waarbij Rabobank Nederland 85% van de aandelen bezit. Bank Duta is de op één na grootste particuliere bank in Indonesië. Haar balanstotaal is ongeveer f 2 miljard. De bank heeft 25 bijkantoren. De nieuwe joint venture bank Rabobank Duta gaat zich voor al richten op de financiering van exportgerichte investerin gen in de agrarische sector en handelsfinancieringen van met name agroprodukten. Ook re- kening-courant kredieten, do cumentaire kredieten en be talingsverkeer zitten in het dienstenpakket. De huidige vertegenwoordiger in Jakarta, Henk Adams, is benoemd tot directeur van Rabobank Duta. In totaal zullen er een kleine dertig mensen gaan werken. Om juridische en organisatori sche redenen zal de vertegen woordiging van Rabobank Ne derland worden gehandhaafd voor dienstverlening aan Ne derlandse relaties. De verte genwoordiging houdt de func tie van Dutch Desk. De leiding is in handen van Maria Kristan- to. Zij was eerste assistent van Adams. Met ingang van 1 septem ber is de redactie van Rabo band ook in het zuiden van het land present. Op maandag en donderdag 'bemant' redacteur Thea Mutsaers-Fibbe het re dactiebureau van het intern communicatieblad, dat staat op de redactie van Bank in Beeld in Eindhoven. Het tele foonnummer is (030) 347209. Door de uitbreiding met een re dactiebureau in Eindhoven, zal Raboband beter bereikbaar zijn voor de medewerkers van Ra bobank Nederland in Eindho ven én voor de banken in het zuiden van het land. Begin vol gend jaar zal het aantal dagen, waarop de redactie in Eindho ven bereikbaar is, worden uit gebreid. Het secretariaat van Raboband blijft in Utrecht ge vestigd. /RENTE? OVETR het LH2V AF6ELOPEN JAAR 6.04 eent

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1990 | | pagina 1