In- en doorstroom vrouwen bevorderd Groninger start in duizendste 'HD' Kleurrijk man neemt afscheid Vrouwen 5 jaar later pensioen? Tholen winnaar voetbaltoernooi Intern communicatieblad voor de Rabobankoréanisatie Het aantal vrouwen in hoge re functies is binnen de Rabo- bankorganisatie relatief laag. Daarnaast is ook het imago van de Rabobank bij hoger op geleide vrouwen niet zo posi tief. De hoofddirectie wil hier wat aan doen. In een circulaire werden de hoofden van direc toraten, activiteiten en afdelin gen van Rabobank Nederland erop gewezen, dat zij zelf ver antwoordelijk zijn voor de in- en doorstroom van vrouwen. Onlangs is een vernieuwd per soneelsontwikkelingsbeleid in gang gezet. Het accent ligt daarbij op het optimaal ontwik kelen en benutten van het men selijk potentieel. En tevens op een planmatige benadering van de verwachte verschillen tus sen vraag en aanbod van me dewerkers. Demografische ont wikkelingen wijzen uit, dat er in de jaren negentig relatief min der hoger opgeleide jongeren beschikbaar zullen zijn, mede doordat de vraag zal toene men. Het aantal goed opgelei de vrouwen zal in de bancaire sector naar verwachting onge veer gelijk worden aan het aan tal mannen met een goede op leiding. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de hoofddirectie heeft gekozen voor een beleid, dat de in- en doorstroom van hoger opgeleide vrouwen zal be vorderen. Ook wil men het ima go en de cultuur van de organi satie zodanig veranderen, dat de Rabobank ook door vrouwen als een aantrekkelijke werkge ver wordt gezien. Gekeken zal worden naar de mogelijkheden van zittende medewerkers en in advertenties zal vrouwen expli ciet worden gevraagd te sollici teren. /mA6 ik even uw [PLAATSBEWIJZEN ZIEN r J Nummer 14/27 juli 1990 Voor intern gebruik Op een warme avond werd onlangs in Aalst de finale van het Rabobankenvoetbaltoernooi gespeeld. De Mannetjesputters uit Tholen stonden tegenover een team van Rabobank Nederland uit Utrecht. De Utrechters gingen snel van start en verrasten daarmee de Zeeuwen. Op hun beurt verrasten de Tholenaars door al in de vijfde minuut een doelpunt te maken. Bij de rust was het 2-0. Toen waren de Mannetjesputters niet meer te hou den. Na de rust werd het 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 6-1. De eindstand werd 7-1. Hoofddirectielid Burghouts (r) kon na deze overtuigen de uitslag de beker overhandigen aan de winnaars uit Tholen. ^REISKOSTENFORFAIT In de maand juli zaten de hoodfddirectieleden van Rabo bank Nederland voor de dui zendste keer rond de vergader tafel. De notulen van al die vergaderingen beslaan bijna 11.000 pagina's! De hoofddirectie komt iedere dinsdagochtend bijeen. Op 2 juli gebeurde dat dus voor de duizendste keer. Het was voor het eerst dat Interpolisvoorzit ter Groninger, sinds 1 juli ook hoofddirectielid bij Rabobank Nederland, daar bij was. De hoofddirectie heeft de verant woordelijkheid voor het dage lijks bestuur van Rabobank Ne derland. Beslissingen over bij voorbeeld grote investeringen in gebouwen en over adviezen aan de aangesloten banken worden door de hoofddirectie ter besluitvorming voorgelegd aan de raad van beheer. De voorzitter van de raad van be heer is altijd bij de hoofddirec tievergadering aanwezig. Karei de Mol, jarenlang hoofdredacteur van Raboband, heeft onlangs om gezond heidsredenen afscheid geno men van Rabobank Nederland. In de loop van zijn carrière bij Rabobank Nederland was De Mol betrokken bij verschillende bladen. Hij begon als eindre dacteurvan de Raiffeisenbode, werd toen redacteur van het personeelsblad van Rabobank Nederland, Coopij, en later hoofdredacteur van Raboband. Naam maakte hij onder het pseudoniem Cas Sier met zijn column in het maandblad Rabo bank. Ook was De Mol lid van de OR van Rabobank Neder land en van de Caar. In september/oktober be handelt de Eerste Kamer de wijzigingen op de Wet Gelijke Behandeling. Over de gevol gen daarvan voor het pensioen van een grote groep vrouwen is onrust ontstaan. Onlangs is een handtekeningenactie ge start om invloed uit te oefenen op de besluitvorming van de Eerste Kamer. De Werkne mersdelegatie van de Caar en de OR van Rabobank Neder land ondersteunen de actie. Op basis van de voorstellen zou de pensioengerechtigde leeftijd voor mannen én vrou wen gesteld worden op 65 jaar. Op zich positief, zij het dat vrou wen die hebben gekozen om op 60-jarige leeftijd met pensioen te gaan en geboren zijn na 31 juli 1937, dit recht dreigen te verliezen en door moeten wer ken tot hun 65e. De Commis sie Verontruste Vrouwen zal een brief met handtekeningen sturen naar de Eerste Kamer. De commissie wil zoveel moge lijk handtekeningen van gedu peerden en sympathisanten verzamelen. De actie wordt bij de Rabobank gecoördineerd door M. Smit, Ondernemings raad Rabobank Nederland (030) 902384. Bij haar kunnen handtekeningformulieren wor den opgevraagd.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1990 | | pagina 1