fl l£Du ujluJJUILu u P J\j>RA&o WET BAL TauRNOot... Personeels advertenties op videotex Statuten centraal op Algemene Vergadering Eerste Neder lander bij ADCA- BANK in Berlijn Asperges bij opening Zwitserse vestiging 1000ste geldautomaat Rabobank- organisatie staat in Alkmaar Intern communicatieblad BETER AKtiefW MM PASSIEFj Voor intern gebruik Gedurende een proefperio de van één jaar kunnen de ex terne personeelsadvertenties van de Rabobank worden ge raadpleegd via videotex. Het gaat om personeelsadverten ties van zowel de plaatselijke banken, de gelieerde instellin gen als Rabobank Nederland. De teksten van de advertenties worden door het bedrijf Presso- foon overgenomen uit de me dia en in videotex geplaatst. Sollicitanten die op de adver tenties via videotex reageren zullen de referentie WVN in hun brief vermelden. Mensen met een aansluiting op videotex kunnen de vacatures raadple gen via de telefoonnummers 06-7400 en 06-7300. Op donderdag 7 juni werd in de Jaarbeurs de Algemene Ver gadering van de Rabobankorga- nistie gehouden. Zo'n 3.000 vertegenwoordigers van lokale banken kwamen naar Utrecht om te luisteren naar inleidin gen van de voorzitter van de raad van beheer Van Verschuer, de voorzitter van de hoofddirec tie Wijffels. Minister van Finan ciën Kok was verhinderd. Een belangrijk agendapunt betrof een wijziging in de statuten van Rabobank Nederland en de mo delstatuten van de aangeslo ten banken. Veel medewerkers van de lokale banken en Rabo bank Nederland bezochten de Informatiemarkt. Pagina 8. Peter Berns is benoemd tot directeur van de ADCA-BANK in West-Berlijn. Hij gaat leiding geven aan het kantoor waar vijfentwintig mensen werken. 'Er breken zeer interessante tij den aan voor banken in Berlijn. Toch zal de Rabobank het rustig aan doen wat de penetratie van de Oostduitse markt betreft', stelt Berns. 'Wel zijn we bezig met het opzetten van een DDR- desk. De twee a drie mensen, die de desk gaan bemannen zullen in eerste instantie con tacten leggen met bedrijven en banken in de DDR. De DDR heeft zo'n 17 miljoen inwoners. Daar ligt een grote potentiële markt, ook voor ons als bank. Een belangrijk deel van de DDR Asperges als agrarisch re latiegeschenk luisterden op 21 mei de officiële opening van Rabolnvest Management AG in het Zwitserse Zürich op. De dag begon met een bijeen komst, die werd bijgewoond door een gezelschap van ruim twintig top-ondernemers, func tionarissen uit het Zwitserse bedrijfsleven en de financiële wereld en drie hoofddirectiele den van Rabobank Nederland. Floofddirectievoorzitter Wijffels gaf in een toespraak zijn visie op de positie van Zwitserland in de zogenaamde Europaïschen Wirtschaftsraum. 's Middags werd het nieuwe, volledig ge automatiseerde, kantoor aan de Steinentischstrasse bezichtigd. Ook was er gelegenheid om in formeel contact te leggen met de tien personeelsleden van Rabolnvest Management. Aan sluitend was er een receptie voor de Zwitserse relaties. De dag werd besloten met een bij eenkomst van medewerkers van Rabobank Nederland en van verschillende buitenlandse vestigingen. 'Niet alleen een unieke dag voor onze naamsbe kendheid in Zwitserland, maar ook een unieke gelegenheid om met Rabobankcollega's uit Ne derland en andere landen over onze verdere internationalisatie te brainstormen', aldus Floyte Sillevis Smitt, directeur van Ra bolnvest Management AG. Op 5 juni werd de duizendste gea van de Rabobankorganisa- tie in gebruik genomen door hoofddirectielid Burghouts. De 1000ste gea staat op het bijkantoor van de Rabobank Zuivel- bank in winkelcentrum De Hoef in Alkmaar. Genodigden waren niet lijfelijk in het winkelcentrum aanwezig, maar volgden de in gebruikname via een live tv-verbinding in schouwburg De Vest. Daarna luisterden de gasten naar een aantal lezingen over elek tronisch betalingsverkeer. Hoofddirectielid Burghouts hield een inleiding met als titel '1000 gea's, een begin'. Hierin reageerde hij onder andere kritisch op het onderzoek naar geldautomaten van de Consumentenbond. Pagina 3. is sterk gericht op de agribusi- ness en ik denk dat er de ko mende tijd vooral grote behoef te bestaat aan overdracht van kennis door westerse bedrijven, die deze knowhow in huis heb ben. Bij het leggen van deze contacten zullen wij behulp zaam zijn. Daarnaast is het voor klanten van aangesloten ban ken interessant om te kijken naar nieuwe mogelijkheden: Kunnen we investeren in de DDR? Kunnen we er onze pro- dukten afzetten? Welke produk- ten kunnen wij importeren?' De ADCA-BANK was ooit één van de grootste regionale banken in Duitsland. Zij had zo'n 150 kan toren in wat nu de DDR is. iav Ha DohnhonLAcrfonicot!

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1990 | | pagina 1