ft' Het jaar 1989 in cijfers Maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op arbeidsvoor waarden Mensen in beweging De positie van de vrouw in de Rabobank organisatie Personeels planning: 'n mogelijke aanpak De nieuwe 'Rabo-cultuur' heet bijscholing Naar een Interne Arbeidsmarkt Intern communicatieblad In het middenkatern zijn de personeelsgegevens van 1989 van de Rabobankorganisatie weergegeven door middel van tabellen, grafieken en toelich tingen. Het personeelsbestand nam af gelopen jaar toe met 1.199 personen. Vrouwen namen 75% van deze stijging voor hun rekening. Dit betekent dat rela tief gezien het aandeel van vrouwen op het totale perso neelsbestand snel toeneemt. De landelijke demografische tendens op het gebied van ont groening en vergrijzing is ook terug te vinden de ontwikkelin gen van de leeftijdsopbouw van de medewerkers van onze orga nisatie in het laatste decenia. Interessant zijn ook de ver schuivingen in de verdeling van de salarisschalen van 1989 ten opzichte van 1985. Vanuit de organisatie werd steeds vaker de vraag gesteld hoe de arbeidsvoorwaarden bij niet-huwelijkse samenlevings vormen moesten worden toe gepast. Hierop inspelend is in 1989 kwam de regeling 'niet- huwelijkse samelevingsvor- men' tot stand. Tevens is bij Rabobank Nederland is een proef van start gegaan met kin deropvang. De gevolgen van de belastingherziening 'commis sie Oort' waren van invloed op de salarisberekening. Deze en alle andere aanpassin gen in de arbeidsvoorwaarden zijn te vinden op pagina 12. 1 juni 1990 SOCIALE ONTWIKKELINGEN EN TRENDS 1989 BLWVEN STUbEREN... Mensen die de ruggegraat van het bedrijfsleven vormen. Zij zijn het die steeds opnieuw slagvaardig moeten inspelen op vele verschillende veranderingen. Het 'menselijke kapitaal' is dan ook een kostbaar bezit, waarin blijvend geïnvesteerd moet wor den. In deze speciale editie kunt u lezen wat de Rabobankorga nisatie onder andere op het gebied van investeren in mensen heeft gedaan, nog steeds doet en in de toekomst nog meer gaat doen. Dit is de titel van een be leidsnota waarin een aantal uit gangspunten en actiepunten staan voor een beleid dat ge richt is op meer vrouwen inho- gere functies. Bij de Rabobank organisatie bestaat het perso neelsbestand voor meer dan de helft uit vrouwelijke mede werkers. Zij zijn echter overver tegenwoordigd in de lagere functies, terwijl er nog maar weinig vrouwen te vinden zijn in hogere functies. In de beleids nota staan een aantal gerichte actiepunten om in deze situatie verandering te brengen. Op kor te termijn zullen er nog geen re sultaten zichtbaar zijn. Het gaat hier namelijk mede om een mentaliteitsverandering van mannen èn vrouwen en die verandering zal niet van van daag op morgen gerealiseerd zijn. Wat is het antwoord van banken op de vele veranderin gen waarmee ze worden ge confronteerd? Hebben deze veranderingen ook gevolgen voor het personeel? Dat op deze vragen geen pasklaar antwoord voorhanden is, zal duidelijk zijn. Ook Rabobank Vught is van mening dat de antwoorden op dergelijke vragen nauw verbon den zijn met het beleid van de bank en het daaraan gekoppel de personeelsbeleid. Hoe deze bank, in samenwerking met an dere banken uit de kring 'De Meierij', de problematiek aan pakt, staat uitgebreid op pagi na 10. In deze uigave van Sociale Ontwikkelingen en Trends Ra bobankorganisatie wordt in di verse artikelen uitgebreid aan dacht besteed aan opleidin gen. Hierin wordt duidelijk dat leren niet langer alleen op jon gere leeftijd plaats vindt, maar dat 'levenslang leren' een noodzaak gaat worden. Kennis bijtanken, nieuwe ideeën opdoen, ervaringen uit wisselen en daardoor het ge zichtsveld verbreden zijn vol gens enkele geïnterviewde cursisten het resultaat van het volgen van opleidingen. In november 1989 is het project 'Interne Arbeidsmarkt' van start gegaan. De beoogde uitkomst is een sa menhangend geheel van spel regels en een geautomatiseerd systeem, dat als hulpmiddel dient om de vraag naar en aan bod van personeel op elkaar af te stemmen. De invoering zal geleidelijk plaatsvinden, omdat het vertrouwen en de overtui ging moet groeien dat iedereen er uiteindelijk beter van wordt. vnnr Ho Dahnhanknrrfanicatic

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1990 | | pagina 1