Beleggingsadvies teams in Haarlem en Rotterdam Milieuregels beïnvloeden financiering Obligatielening Zwitserse francs Informatiemarkt Rabobank Milaan officieel geopend Onderzoek naar samenwerking met Robeco Intern communicatieblad voor de Rabobankoréanisatie Sop de informatie- k! MARKT is JE &ULDEN een DAALDER WAARD Voor intern gebruik In juni gaan op de regiokanto ren Haarlem en Rotterdam be leggingsadviesteams van start. Beide teams bestaan uit zes personen. Vijf beleggingsspecia listen en een commercieel ad ministratief medewerker be schikken over de vakkennis en de apparatuur om de banken én hun cliënten professioneel te adviseren over beleggingen. De twee regiokantoren bestrijken circa 225 lokale banken in het westen van het land. In de maand mei werden introductie bijeenkomsten gehouden. Bedrijven krijgen in toene mende mate te maken met mi lieuregelgeving. Het ziet er naar uit dat deze regels in vloed kunnen hebben op de fi nancierbaarheid van onderne mingen. Overheidsmaatregelen, die ge richt zijn op bescherming van het milieu, betekenen voor het bedrijfsleven veelal extra inves teringen. In een aantal gevallen zal ook de bedrijfsvoering moe ten worden aangepast. Hoofd directievoorzitter Wijffels zei hierover in de laatste centrale kringvergadering: 'Vooral in de intensieve veehouderij zal dit merkbaar zijn, maar ook elders hebben de maatregelen hun in vloed.' Wijffels gaf aan dat wordt onderzocht wat de gevol gen zullen zijn voor de financier baarheid van ondernemingen. De resultaten van dit onder zoek zullen tezijnertijd worden verwerkt in adviezen aan de plaatselijke banken. INFORMATIÉMARKT «ALÉ.EM6NÊ- VERSAbERf Rabobank Nederland gaat via een obligatielening 100 mil joen franc opnemen op de Zwit serse kapitaalmarkt. De lening heeft een looptijd van vijf jaar. De rente is 7,5 procent tegen een uitgiftekoers van 101,50 procent. Aflossing geschiedt in eens op 23 mei 1995. Notering van de obligaties vindt plaats aan de effectenbeurzen van Zü- rich en Bazel. Op 7 juni wordt in de Utrechtse Jaarbeurs de alge mene vergadering van Rabo bank Nederland gehouden. Net als vorig jaar is er tevens een informatiemarkt, die ook door medewerkers van de banken kan worden bezocht. Op de vier middenpagina's van dit nummer vertellen de deel nemende afdelingen wat er in hun stand te zien zal zijn. Pagina 7. Op 2 mei is de vertegenwoordiging van Rabobank Nederland in Milaan officieel geopend. Ter gelegenheid daarvan was er een lunch met topmensen uit het Nederlandse bedrijfsleven in Italië. Tijdens de receptie waren foto's uit het leven van Mondriaan ten toongesteld. Als geschenk ontvingen de 250 gasten, veelal ban kiers en andere vertegenwoordigers uit het Italiaanse bedrijfsle ven, de catalogus van de tentoonstelling. Op de foto feliciteert dott. P. Marengo (r), bestuurslid van de Credito Italiano, hoofddirec tievoorzitter Wijffels en onze man in Milaan Jansen. Het nieuwe kan toor is gevestigd in het zakencentrum van Milaan, vlakbij de Dom. De beleggingsfondsen van de Robeco Groep worden in de toekomst de huisfondsen van de Rabobank. Dat is één van de opvallende gevolgen van de samenwerkingsplannen die dezer dagen openbaar zijn ge maakt. Op dit moment wordt onderzocht hoe de duurzame, strategische samenwerking vorm kan krijgen. Rabobank Nederland en de Robeco Groep spreken van een unieke combinatie van beleggings reputatie en distributiekracht met persoonlijke advisering. Tijdens een persconferentie in Amsterdam werden de motie ven voor de samenwerking toe gelicht. Robeco voorziet een belangrijke toename van de af zet van haar beleggingsproduk- ten als de distributie ook kan plaatsvinden via de ruim 2.000 kantoren van de lokale Rabo- banken. De Rabobank kan haar dienstverlening op beleggings terrein versterken door gebruik te maken van de hoogwaardige produkten, kennis en organisa tie van de Robeco Groep. De Rabobank gaat de Robeco- fondsen als huisfondsen voe ren, terwijl het de bedoeling is de huidige huisfondsen van de bank in het Robeco-assorti- ment in te passen. De introduc tie van het Rabo Spectrum Fonds, waarvoor de inschrijving woensdag 16 mei zou starten, ging door de ontwikkelingen niet door. Ook op het terrein van beleggingsonderzoek en produktontwikkeling zal worden samengewerkt, evenals bij het vermogensbeheer voor institu tionele en particuliere relaties. Onderzocht wordt welke vorm de samenwerking zal krijgen. Er is in ieder geval geen sprake van een fusie. Buitenlandse ac tiviteiten van Robeco en het spaarprodukt Roparco blijven buiten de overeenkomst. Rabo bank Nederland krijgt geen be moeienis met de beleggings beslissingen van Robeco en blijft zelfstandig in haar beurs en commissionairsactiviteiten. Robeco krijgt geen invloed op het bancaire beleid van de Rabobankorganisatie. Beide partijen zullen geen vergelijkbare overeenkomsten sluiten met andere financiële instellingen. De verwachting is dat uitgewerkte samenwer kingsvoorstellen binnen enkele maanden kunnen worden voor gelegd aan de besluitvormende colleges van Rabobank Neder land en de Robeco Groep.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1990 | | pagina 1