m fflMi fiD™ Medewerkers Rabobank Nederland in de bus door treinstaking Maatregelen zakelijk betal ingsverkeer gepresenteerd O AP Expositie in computercentrum Zeist geeft overzicht automatisering bij Rabobank Garantiefonds beschikbaar voor akkerbouw Activiteiten op professionele markten gebundeld Rabobank ook in Brussel Intern communicatieblad Met de treinstaking van maandag 9 april in het vooruit zicht, werd op de vrijdag ervoor in de gebouwen van Rabobank Nederland omgeroepen, dat er tussen Utrecht en Eindhoven bussen zouden rijden. Om kwart voor acht 's morgens stapten in Utrecht zeven medewerkers in om naar Eindhoven te gaan. In omgekeerde richting was er meer belangstelling. De bus uit Eindhoven vertrok halfvol naar Utrecht. Rond vijf uur vertrokken de bussen weer in omgekeerde richting. Dooreen slimme route keuze van de chauffeurs wer den de files omzeild en kwam ie dereen, ondanks de treinsta king, op tijd thuis. Met ingang van 1 juli komt de Rabobank met een aantal maatregelen in het zakelijke betalingsverkeer. De omzetpro- visie en de valuteringsregeling in het girale betalingsverkeer worden afgeschaft. Er worden transactiegebonden tarieven in gevoerd. En verder verandert de creditrente-structuur en wordt de debetrente lager. Een en ander werd de vaderlandse pers toegelicht tijdens een persconferentie, waar hoofddi rectielid Burghouts en directeur Bedrijven Van de Kerk het woord voerden en vragen beant woordden. De media reageer den over het algemeen positief in hun berichtgeving. Pagina 3. V0OK '■«VA 1 HOORT WAT NOTA BÉTAL-INGS VERKEER VOORRIJ." c KOSTEM ARSEItK L.OON MATE-r fZlALZN TOTAAL TÊANSACT/eGEBONDEN TARlFE.R\N<S Nummer 8/20 april 1990 Voor intern gebruik Sinds de komst van de eerste computers in 1965 is er bij de Rabobankorganisatie veel veranderd. Maar ook voor die tijd werd er al geautomatiseerd. Nu laten bijna 900 plaatselijke banken hun administratie over aan twee computercentra, samen één van de grootste van Nederland. Onder de titel 'Automatisering bij de Rabobank' geeft een onlangs geopende permanente expositie in het computercentrum Zeist daarvan een beeld. Pagina 13. De Rabobank is bereid mee te werken aan het financieren van nieuwe, perspectief bie dende activiteiten op akker bouwbedrijven. Hiervoor zal het Rabobank Garantiefonds wor den ingezet. De garantiefinan ciering is vooral interessant voor bedrijven die op een of an dere manier niet voldoende fi nanciële zekerheid kunnen ver werven, maar die toch een nieuwe weg willen inslaan. Het Landbouwschap heeft de problemen van de akkerbouw onlangs uitvoerig besproken met de hoofddirectie van Rabobank Nederland. Deze erkende de pro blemen. Hoofddirectievoorzitter Wijffels verklaarde dat de bank zich maximaal voor de akker bouw wil inzetten. Daarvoor staat een scala van financie ringsinstrumenten ter beschik king. De Rabobank is echter niet bereid krediet te verstrekken op basis van rentesubsidie of kwijt- Met ingang van 1 april heeft Rabobank Nederland haar ver antwoordelijkheid voor de na tionale en internationale activi teiten op de geld- en kapitaal markten gebundeld in één nieuw directoraat Financiële Markten. Voorheen werden deze activiteiten grotendeels uitgeoefend door het directo raat Geldbeheer en het directo raat Merchant Banking. Tot hoofd van het nieuwe direc toraat is benoemd dr. W. van den Goorbergh, die daarvoor de leiding had over het directoraat Merchant Banking. Plaatsver vangend hoofd is H. Geukers, voorheen plaatsvervangend hoofd van het directoraat Geld beheer. De activiteiten op het gebied van adviseringen bemid delingten behoeve van cliënten inzake fusies, overnames en specifieke financieringsinstru menten zijn ondergebracht in een aparte vennootschap, Rabo Merchant Bank NV. Voor heen waren deze activiteiten on derdeel van het directoraat Mer chant Banking. Tot directeur van Rabo Merchant Bank is be noemd drs. W. van 't Hooft. Nog dit jaar zal een com merciële Loan Production Of fice worden geopend in Brus sel. Dit kantoor zal een vooruit geschoven post zijn van de Rabobank België in Antwerpen. De grote cultuurverschillen tus sen Vlaanderen en Wallonië ma ken een aparte benadering van Brussel en Wallonië wenselijk. Met het oog op een verdere marktpenetratie in Franstalig België, is een fysieke aanwezig heid noodzakelijk. Ook is Brus sel het financiële centrum van België en zij wil met het oog op 1992 nadrukkelijk de hoofdstad van Europa zijn. Er is al een kan toorruimte gehuurd in Brussel. De bezetting van het kantoor zal bestaan uit vijf personen. schelding. Wel wil de bank met het Garantiefonds inspelen op het advies van de commissie van Goede Diensten. Deze com missie stelt dat de akkerbouw voor zijn herstructurering behoef te heeft aan een vorm van gega randeerd bedrijfskrediet.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1990 | | pagina 1