i«B| zien s?m MMNlE&EVKaKfttui Eindbod werkgevers in CAO-overleg Buitenlandse participatie Biotech Venture Fund Bonden organiseerden manifestatie om CAO-eisen kracht bij te zetten Rotterdam: bank van f 1 miljard Management conferenties gekenmerkt door openheid De internationale Raboband Intern communicatieblad P1EHSTEN80ND f(,V O J.LS Na een marathonzitting van 19 uur is door de werkgevers een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO die een looptijd heeft van één jaar. Daarin zit ten onder meer een loonsver hoging van 3 procent per 1 juli en een eenmalige uitkering van 1 procent op 1 december. De bonden zullen dit voorstel, zonder advies, aan de leden voorleggen. Pagina 4. Nummer 7/6 april 1990 Voor intern gebruik Het Rabobank Nederland Biotech Venture Fund BV neemt een aandeel van 10%, ter waarde van 10 miljoen Fran se francs, in het Franse bedrijf Chemunex. Het is de eerste buitenlandse participatie van het Biotech Venture Fund. Chemunex is in 1985 opgericht en heeft 40 medewerkers. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt innovatieve syste men voor procescontrole en kwaliteitsbewaking in de voe- dings- en genotmiddelenindus trie en de farmaceutische in dustrie. Daarbij wordt veel ge bruik gemaakt van moderne bio- technologische technieken op het terrein van de microbiolo gie en de immunochemie. Het Chemunex kwaliteitscontrole systeem kan binnen 24 uur een eventuele microbiologische ver ontreiniging van produkten en produktieprocessen vaststel len. Het aantal microben per eenheid produkt wordt hiertoe geteld door de microben te kop pelen met fluorescerende deel tjes. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam waren op zaterdag 25 maart 3 000 medewerkers van banken bijeen. Zij luisterden naar onder andere FNV-voorzitter Johan Stekelenburg. Deze manifestatie, georganiseerd door de Dienstenbond FNV en de Unie BLHP, was bedoeld om de CAO-eisen van de vakorganisaties te onderstre pen. De Rabobanken Rotter- dam-Capelle en Rotterdam- Zuid zijn op 1 april gefuseerd. Daardoor is de grootste bank binnen de organisatie ont staan. Het balanstotaal be draagt ongeveer f 1 miljard. Bij de nieuwe bank werken on geveer 270 medewerkers. De activiteiten rond de fusie staan in het teken van het the ma 'De Rabobank slaat een brug'. Rotterdam heeft in de loop van de jaren een aantal bruggen gekregen, de Willems brug en de Van Brienenoord- brug. Nu voegt de fusie beide delen van Rotterdam samen. Op zaterdagavond 31 maart is de fusie ingewijd met een groot personeelsfeest in het Rotter damse Hulstkampgebouw. Om middernacht werd de fusie een feit met een hevig vuurwerk. In deze Raboband is een exemplaar bijgesloten van de internationale editie van Rabo band. Dit Engelstalige blad is in de eerste plaats gemaakt voor de medewerkers op de kanto ren in het buitenland. Om op de hoogte te blijven van de ontwik kelingen in het buitenland, wordt het blad via Raboband ook verspreid onder de lezers van Raboband in Nederland. neelsontwikkelingsbeleid en de problematiek van de werkge bieden. De discussies tijdens de twee- en-een-halve dag durende con ferenties werden gevoerd in een sfeer van grote openheid. Pagina 8. BANKFUSIE,,,. y Nagenoeg alle directeuren van de plaatselijke banken hebben de afgelopen maanden deelgenomen aan de Manage mentconferenties. Samen met managers van Rabobank Nederland hebben zij gesproken over het beleid van de bank in de komende ja ren. Enkele onderwerpen kre gen extra aandacht: het perso- ua/\v Ha DohAhonkAvdanicatiA

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1990 | | pagina 1