ranslease jast ïaam aan SSR helpt na uitbarsting vulkaan DP Akkerbouwers blokkeren gebouw Rabobank Nederland in Utrecht Zicht op overeenstemming met Interpolis Caar rookt niet meer CAO: banken willen flexibili sering werktijden Gesprek rond de tafel over CRAB Intern communicatieblad voor de Rabobankorganisatie Met ingang van 31 maart al Translease worden inge- jast in de binnen De Lage anden te hanteren lijn voor laar werkmaatschappijen. De officiële naam wordt daarom gewijzigd in De Lage Landen Translease. DLL Translease, 100 procent dochter van De Lage Landen, die op haar beurt weer 100 procent dochter van de Rabo- bankorganisatie is, behoort tot de top-5 van de Nederlandse autoleasing-organisaties. De grote omzetgroei van het afge lopen jaar heeft de marktposi tie van De Lage Landen Trans lease nog duidelijker versterkt. Medio februari kwam de vul kaan Kelud op Oost-Java twee keer in drie dagen tot uitbars ting. Daarbij werd schade aan gericht aan de dessa's, huizen en gebouwen die deel uitma ken van een project waarbij de Stichting Steun door Raboban- ken is betrokken. De produk- tie van koffie, chocolade en suikerriet is voor dit jaar nihil. Veel sawa's moeten opnieuw worden aangelegd. Veel mensen zijn uit het getrof fen gebied gevlucht uit angst voor nieuwe uitbarstingen en zware regenval. Om de eerste nood van de coöperatie te leni gen heeft de SSR een steun van zes miljoen rupiah, onge veer f6.000,- toegezegd. Er zal rijst, zoute vis, suiker en lamp olie worden gedistribueerd aan leden en niet-leden van de co- operatie. Nummer 5/9 maart 1990 MIJN RABOCARD 'IS MIJN VISITEKAARTJE MEDEWERKERS AMBASSADEURS VAN HUN BANK.i.i Voor intern gebruik Ongeveer tachtig akkerbouwers blokkeerden op 5 maart met trekkers de in- en uitgangen van het gebouw van Rabobank Neder land in Utrecht. Boeren uit Utrecht, Flevoland en de Betuwe wilden een gesprek met hoofddirectievoorzitter Wijffels. Dat kwam er. Financiële steun voor de acties zegde Wijffels niet toe. Wel onderschreef hij de situatie, die voor de akkerbouwers on houdbaar is. De Rabobank zal daarom doorgaan met het steunen van projecten die moeten leiden tot het verbouwen van nieuwe ge wassen en tot een betere afeet van de produkten van de boeren. De samenwerking met In terpolis komt naderbij. 'Als je kijkt naar de stadia, waarin de SER-fusiecode voorziet, dan kunnen we begin maart spreken van 'uitzicht op over eenstemming', aldus hoofddi rectievoorzitter Wijffels. Bij het vervolg van de procedu re zullen de besluitvormende organen van de Rabobankor- ganisatie zijn betrokken. De voorstellen zullen in april wor den voorgelegd aan de Kring vergaderingen. Op 9 mei volgt de afronding van de besluitvor ming in de Centrale Kringver gadering. Wijffels hoopt dat nog meer coöperatieve verzekerings maatschappijen zullen toetre den tot de organisatie, die zal uitgroeien tot een die financië le diensten zal verlenen vol gens het 'All Finanz'-concept. Daarbij zullen door de Rabo- bankorganisatie zowel finan ciële diensten als verzekerin gen op de markt worden ge bracht. Ook mengvormen van beide behoren tot de mogelijk heden. De Caar heeft unaniem be sloten, dat er tijdens haar ver gaderingen niet meer zal wor den gerookt. De sigaren en si garetten zullen van de verga dertafels verdwijnen, asbak ken worden verwijderd. De Caar zal er echter niet toe overgaan Rabobank Nederland en de plaatselijke banken een advies over het roken te ge ven. Zij wil zich niet bezighou den met het gedrag van de banken. Daar zijn ze zelf wijs genoeg voor, aldus de Caar. Meer nieuws uit de Caar op pagina 12. In de tweede onderhande lingsronde over de CAO voor het bankbedrijf is de eigenlijke discussie begonnen. De globa le standpunten en wensen zijn door beide partijen reeds in de eerste ronde op tafel gelegd en die worden nu verder uitge diept en besproken. Op 27 februari was er vooral aandacht voor de flexibilisering van de arbeidstijd. Onder meer ter wille van de continuïteit vin den de werkgevers werken op het moment waarop de klant behoefte heeft aan dienstverle ning, nodig. Als het moet ook op zaterdag en in de avond uren. Daarbij dient de rechtsbe scherming van de medewerker in het oog te worden gehouden, vinden zij. Flexibilisering van de werktijd is inmiddels één van de discussiepunten in de on derhandelingen. In oktober van het vorig jaar vond de conversie plaats van re lease 2b van CRAB. Het ging al lemaal niet van een leien dakje. De storm is inmiddels wat ge luwd. Tijd voor een discussie over dit spraakmakende onder werp. Mensen van Rabobank Nederland en plaatselijke ban ken rond de tafel in een open hartig gesprek. Pagina 8.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1990 | | pagina 1