Door orkaan ook 's nachts - onder paardendeken - op de bank Raboband ver huist binnenkort Intern communicatieblad Introductie allerlei plastic cards kan leiden tot chaos Rabobank ver koopt aandelen in Van Lanschot Parijs wordt bankkantoor Maandblad zet vraagtekens bij verhoging huurwaarde forfait Visser benoemd tot lid hoofd directie Voor intern gebruik Met ingang van 16 febru ari is Raboband bereikbaar via een andere interne adrescode. Post moet vanaf dat moment worden gericht aan: Redactie Raboband UCR-514. Telefoon- en fax nummer blijven ongewijzigd. voor de Rabnhanknrifanicsitii Momenteel introduceren veel bedrijven zogenaamde pri vate labelcards en clubkaar- ten. Dat zal uiteindelijk kun nen leiden tot een chaos op de markt van plastic geld. Dat verwacht Cees van Tiggelen, hoofd produktgroep Betaal diensten. Op een congres over plastic geld in Bussum sprak hij echter de verwachting uit dat de kaarthouders zelf een grootscheepse sanering in gang zullen zetten. De kaar ten van de banken zullen de concurrentiestrijd overleven. De banken zitten niet stil en zullen met nieuwe produkten komen. Van Tiggelen kondigde aan, dat de Rabobank nog voor het einde van dit jaar het één pas-per-persoon-concept zal in troduceren. Een cliënt kan dan uit meerdere passen de pas kiezen met de door hem ge wenste functies. Dat kan varië ren van de mogelijkheid ge bruik te maken van de geldau tomaat van de bank waar de rekening wordt aangehouden, tot het meest uitgebreide pak ket van diensten, dat de bank via een pas biedt. Pagina 4. Sinds 1978 bezit Rabo bank Nederland aandelen van Van Lanschot's Beleggings compagnie in 's-Hertogen- bosch. Onlangs werd besloten het belang van 40% te verko pen aan de Engelse National Westminster Bank. Deze bank heeft momenteel al een aan deel van 40% in Van Lan schot. Periodiek wordt bekeken of de deelnemingen van Rabobank Nederland nog wel passen in het huidige beleid. Momenteel liggen de prioriteiten elders. Het vrijkomende vermogen zal worden gebruikt voor de finan ciering van de verdere ontwik keling van het buitenlandbe- drijf en het verzekeringsbedrijf. Het huurwaardeforfait gaat, als de Eerste Kamer daarmee akkoord gaat, in de loop van dit jaar opnieuw omhoog en komt dan uit op 2,3%. Op 1 ja nuari is het percentage al met een half procent gestegen en werd gebracht op 1,8%. Het maandblad Rabobank noemt de voorgestelde verho ging onvoldoende onderbouwd en volstrekt arbitrair. Ook de Vereniging Eigen Huis heeft ernstige kritiek geuit en kwam tot de conclusie dat het forfait zou moeten worden verlaagd tot ten hoogste 0,8%. In het nummer van Rabobank dat vol gende week verschijnt, rekent drs. Jos Custers van Algemeen Economisch Onderzoek voor, dat het huurwaardeforfait nog verder zou moeten worden ver laagd. Dat de maatregelen lei den tot een schoner milieu, wat het doel is van de verho ging, noemt Custers onzeker. De orkaan die Nederland teisterde, maakte het voor veel medewerkers van Rabobank Nederland in Utrecht onmogelijk 's avonds naar huis te gaan. Treinen reden op een gegeven mo ment niet meer, waardoor men onderweg strandde en een adres voor de nacht moest zoeken. Anderen kwamen niet ver der dan station Utrecht CS en keerden terug naar de Croese- laan. Zo'n zeventig mensen overnachtten her en der in het gro te gebouw op banken en andere geïmproviseerde bedden. De voorraad paardendekens, bestemd voor sponsoring, kreeg tij delijk een andere bestemming. De huishoudelijke dienst speel de voortreffelijk in op de onverwachte situatie. Drs. Henk Visser is met in gang van 1 februari benoemd tot lid van de hoofddirectie. Hij volgt Frans Boons op, die een functie buiten de Rabo- bankorganisatie heeft aan vaard. Visser was tot 1 februari hoofd van het directoraat Bedrijfsre- laties. Daarvoor was hij onder andere hoofd van het directo raat Buitenland. /|N t>EZE TIJP VAN OH-LINE NETWERKEN EN TELEFAX EN ZIJN 6E BESTE Onlangs is besloten om de vertegenwoordiging van Rabo bank Nederland in Parijs om te zetten in een volledig bankkantoor. Een markton derzoek heeft nog eens aan getoond, dat Frankrijk een markt is met belangrijke mo gelijkheden voor de cliënten van de Rabobankorganisatie. Pagina 4. CÖMMUNI CATIcKANALEN toch NOG ALTIJE> DB MANAGEMENT CONFERENTIE

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1990 | | pagina 1