Goed jaar voor Rabo Obligatie Pakket Aanpassing oplage Unico-banken komen met nieuwe diensten 'Rond de tafel' over vergrijzing Eerste satelliet-schotel in Zeist geplaatst Thema-middag over Spanje nu in februari Mens en Technologie krijgt 'vorm' Hong Kong wordt bankkantoor Intern communicatieblad Nummer 2/26 januari 1990 Voor intern gebruik De drie obligatiefondsen, het Obligatiefonds Rabobank, het Rabo Obligatie Dividend fonds en het Rabo Obligatie Investeringsfonds, hebben zich het afgelopen jaar goed ont wikkeld. Ook het totale belegde vermo gen van het obligatiepakket ontwikkelde zich voorspoedig. Het groeide in het vierde kwar taal met 10% tot f 875 mil joen. In vergelijking met de daling van de algemene obligatie-in dex van het CBS met ruim 11% over het hele vorige jaar, zijn de resultaten van de drie fondsen zeer bevredigend te noemen. Zo bedroeg het be leggingsresultaat voor het Obli gatiefonds Rabobank over het vorig jaar 1,2%. Het Rabo Obli gatie Dividendfonds en het Rabo Obligatie Investerings fonds behaalden een resultaat van 1,6%, respectievelijk 0,9% over de periode sinds de intro ductie in maart 1989. De uit kering van het Obligatiefonds Rabobank over 1989 bedraagt netto f 3,22 (1988: f 2,92). Het Rabo Obligatie Dividend fonds keerde medio december een interimdividend uit van f 2,20 per aandeel over de pe riode vanaf de introductie. Veel banken passen de op lage van Raboband aan. Meest al is dat een verhoging. Die wijzigingen worden zo spoedig mogelijk doorgevoerd. De tech nische verwerking vergt echter enkele weken. Zes grote Europese coöpe ratieve banken, die samen werken onder de naam Unico Banking Group, zijn onlangs overeengekomen hun weder zijdse cliënten in het buiten land méér service te bieden. Cliënten van de Rabobank kunnen binnenkort bij coöpe ratieve banken in vijf landen gebruik maken van een hulp telefoon. De samenwerking tussen de Unico-banken voorziet ook in de mogelijkheid om sneller en eenvoudiger een rekening in het buitenland te openen en gemakkelijker een hypothecai re lening af te sluiten. Pag. 3. Nederland vergrijst. Ook de gemiddelde leeftijd van mede werkers van de Rabobankorga- nisatie stijgt. Bij oudere mede werkers kan er verstarring ont staan, omdat het eind van de carrière in zicht is. Aan de an dere kant vraagt de organisa tie meer flexibiliteit. Is dat met elkaar in tegenspraak? In het 'gesprek rond de tafel' komen de deskundigen aan het woord. Pagina 8. De proef met het dagelijkse satelliet-journaal gaat op 1 maart van start. De eerste schotels, die voor de ontvangst van het signaal nodig zijn, worden momenteel geplaatst. De allereerste is half januari geïnstalleeerd op het dak van de Rabobank Zeist. Het programma, dat vier dagen per week live zal worden gepresenteerd vanuit de eigen studio van de Audiovisuele Dienst zal via een landverbinding als tv-signaal aan de PTT worden aangeboden. Vervolgens wordt het naar de ECSl-satelliet opgestraald, die het weer doorgeeft aan de schotels op de banken. De thema-middag Spanje, die door onvoorziene om standigheden vorig jaar geen doorgang kon vinden, wordt nu gehouden op donderdag 15 februari. De bijeenkomst is speciaal be doeld voor ondernemers die weinig internationale ervaring hebben, maar toch geïnteres seerd zijn in de mogelijkheden die Spanje biedt. De middag wordt gehouden bij Rabobank Nederland in Utrecht. Het centrale thema in de communicatie 'Mens en tech nologie' zal in de diverse me dia worden ondersteund met een vignet. Dit vignet is ont wikkeld door het bureau Kris Kras in Utrecht. De vertegenwoordiging van de Rabobank in Hong Kong wordt binnenkort omgezet in een bankkantoor. Al in mei vo rig jaar werd besloten tot deze omzetting, maar de ontwikke lingen in China hebben er toe geleid dat de uitvoering van dit besluit enige tijd werd opge schort. EE N UNIEKE CooPEP-ATIÊVE BANCAIRE WEGENWACHT,, vonr Ho RahnhonbArdonicotiA

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1990 | | pagina 1