Heeft de PC een beveiligingsprobleem? band V In het verleden zijn door organisaties beheersinstan tie ties ingericht, waar speciaal opgeleide mensen zich UË bezig houden met de beveiliging van de computers. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van proce dures en van standaardisatie. Een van de veel genoemde voorde len van de PC is het minder afhankelijk worden van een centrale computerinstallatie met alle inflexibiliteit die daarmee samen hangt. Het resultaat is dat de verantwoordelijkheid voor het ge bruik van de PC volledig bij de gebruiker ligt. Dit is het tweede artikel over de beveiliging van de PC. Van de redactie Nummer 17/16 december 1988 Je kunt als uitgangspunt nemen, dat voor de PC geen moeizame beveili gingsmaatregelen behoeven te wor den getroffen. De gebruiker kan immers zijn diskettes met vertrouwelijke informa tie uit de PC verwijderen en deze veilig opbergen. Juist deze gedachte over de persoonlijke computer heeft ervoor ge zorgd dat beveiligingsvoorzieningen op PC's vrijwel ontbreken. In de praktijk blij ken de meeste PC's echter nog te duur om grote delen van de dag niet te worden gebruikt. Daarom worden ze door meerde re medewerkers afwisselend gebruikt. Om deze reden en door de introductie van de harde schrijf, is het onpraktisch en soms onmogelijk om alle vertrouwelijke infor matie uit het systeem te verwijderen. Bescherming apparatuur Voordat men over gaat tot complexe en meer so phisticated beveiligingsmaatregelen is het noodzakelijk, dat de meest fundamen tele fysieke beveiligingsmaatregelen wor den getroffen en dat de omgevingscondi ties voldoende zijn. Als het eenvoudig is om het apparaat bijvoorbeeld te beschadi gen of te stelen, of als het apparaat om de haverklap door storingen niet meer werkt, zijn andere beveiligingsmaatrege len volstrekt overbodig en nutteloos. Hier worden de maatregelen beschreven, die noodzakelijk zijn om een omgeving te creëren waarin met PC's gewerkt kan wor den. Diefstal en sabotage Diefstal van kantoorapparatuur vormt geen echt pro bleem. Het kenmerkende, dat de PC extra met zich meebrengt, is de relatief hoge waarde die een PC heeft in vergelijking met standaard kantoorapparatuur en de wat hogere eisen die hij stelt aan de om geving. Daarnaast is er dan nog het feit dan delen van de apparatuur interessant zijn voor de medewerkers die ook thuis de beschikking hebben over een PC. Het diefstalrisico is daardoor wat vergroot, maar moet niet leiden tot overdreven of kostbare beveiligingsmaatregelen. Fysieke toegangscontrole tot de PC PC's horen niet geplaatst te worden in ruimten of gebouwen waar geen vorm van toegangscontrole voor geldt. Pas als dit niet te realiseren is kan gekozen wor den voor een specifieke afsluitbare behui zing waar de PC en de toebehoren ge plaatst worden of voor verankering van de PC en de randapparatuur aan de werk plek. Sommige types beperken tegelijker tijd de mogelijkheid om de apparatuur te gebruiken door de toegang tot de aan/uit schakelaar met een slot te blokkeren. Het wordt belangrijker om de toegang tot het inwendige van de PC te blokkeren voor onbevoegden, omdat de uitbreidings kaarten die in de PC aanwezig zijn een groot deel van de waarde vertegenwoordi gen. In het geval dat voor het toepassen van versleutelingstechnieken gebruik ge maakt wordt van uitbreidingskaarten, is de basis voor het juist functioneren van de versleuteling gebaseerd op de aan wezigheid van deze kaart. Een aantal van de boven bedoelde typen voorziet hierin door tevens de inhoud van de kast te be schermen. Omgevingscondities PC's zijn ont worpen om in een kantooromgeving te functioneren. Hoewel er daarom in princi pe geen specifieke maatregelen getroffen hoeven te worden, verdient het toch aan beveling om daar zoveel aandacht aan te schenken, dat storingen ten gevolge van omgevingscondities het werken niet ver storen. Stroomvoorziening In het algemeen is de personal computer gevoelig voor de kwaliteit van de stroomvoorziening. In ge val van twijfel over de kwaliteit, zijn rela tief goedkope voorzieningen in de handel om spanningsfluctuaties op te vangen. In de meeste gevallen is het echter voldoen de om de PC te voeden met spanning uit een andere groep dan die waarop sto ringsbronnen als copiërs etc. zijn aange sloten. Temperatuur en luchtvochtigheid Over het algemeen voldoet de situatie in een kantooromgeving aan de eisen die er door de PC aan worden gesteld. Bij zgn. portable PC's dient er extra aandacht aan geschonken te worden, dat de apparatuur na verplaatsing voldoende tijd krijgt om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Stof Het stofvrij houden van de werk omgeving heeft een positief effect op de betrouwbaarheid van apparatuur en de Voor u ligt alweer de laatste Rabo- band van 1988. Er is veel gebeurd met het blad dit jaar. Het uiterlijk is veranderd, vooral de nieuwe voorpagi na viel op. Geen grote foto meer, maar korte nieuwsfeiten uit onze or ganisatie. Maar ook inhoudelijk is het blad veranderd. Meer artikelen, kor tere artikelen. De inhoud is zakelijker geworden. Minder aandacht voor hob by's en uitstapjes, meer aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en zaken, die direct betrekking hebben op het werk. Op beide veranderingen waren de reacties uit de organisatie erg po sitief. Om een heel duidelijk ant woord te krijgen op de vraag of we op de goede weg zijn, zal in de loop van 1989 een lezersonderzoek worden gehouden. Met de uislagen van dit onderzoek kunnen we verder werken aan de ontwikkeling van ons interne communicatieblad. Nieuw in 1988 was ook Raboband In ternational. Voor onze collega's in het buitenland gaven we tweemaal een blad uit. Het is de bedoeling dat in 1989 drie- of viermaal te doen. Om actuelere informatie te kunnen geven, moet de Nederlandse Rabo band misschien vaker verschijnen. Dat heeft natuurlijk allerlei conse quenties. Ook nu al heeft de huidige bezetting van twee personen het ont zettend druk. De redactie zal dan ook binnenkort op zoek moeten naar iemand die hen op allerlei manieren werk uit handen kan nemen. Waar schijnlijk verschijnt er binnenkort in het vacatureblad een advertentie voor versterking van het redactie team. Raboband is een blad van en voor de Rabobankorganisatie. Ideeën voor ar tikelen zijn altijd welkom. Aarzel niet om contact met de redactie op te ne men als u iets kwijt wilt, een vraag heeft of een tip. gegevensdragers (diskettes etc.). Elektro nische apparatuur heeft de gewoonte ge laden stofdeeltjes uit de lucht aan te trek ken. Het elimineren van stof en rook in de omgeving van de PC komt de apparatuur en de diskettes ten goede (en zeker ook de mens). Brand en waterschade De introduc tie van PC's verhoogt het brandrisico op de werkplek niet wezenlijk. Het is daarom niet noodzakelijk op grond hiervan uitge breide voorzieningen te treffen. De waar de van de apparatuur en de gegevens kunnen echter aanleiding zijn om het tota le scala aan brandpreventie en brandbe- strijdingsmaatregelen te evalueren. Om apparatuur te beschermen tegen waterlek kage is het mogelijk de apparatuur af te dekken met plastic hoezen. Deze hoezen beschermen de apparatuur tevens tegen stof en rookdeeltjes uit de lucht. Wordt vervolgd

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 9