mmi 1n Activiteiten Journaal GEMEENGOED kn p A Rabo band u sdSo/dete Ofc-rc -c*«e*re De Nederlandse taal Nummer 17/16 december 1988 Gehoord in Den Bosch: Heeft u misschien ergens mijn pin-up code? Gehoord in Eindhoven: Hoezo geen gelijke kansen? Bij ons zijn alle vrouwen begonnen als meisje... Een politionele benadering van het vak bankadviseur... E°° r'"i u k ■-V**- hpjno* tieap° tip 091 IQ^" '^Qnn B£S2£rver *3^*00! i<e« Op een evaluatie-formulier na een PC-plus opleiding, vonden ze dit. Maar of het zo bedoeld was? En of er niet genoeg hypotheek-vormen waren, bedacht de NRC er op 14 november nog eentje bij! faaS,S- fOD. ig 8 Sar k°'ter 7.4 l- S °3 k (var.) ft.-', "'SÏr)Z 6.3 l-7 y'p 1.5 H e'f is Krijgt iemand een brief van een bank, dan verwacht men dat die er tot in de puntjes verzorgd uitziet. Een brief is een visite-kaartje van de bank. Ziet een brief er slor dig uit, of klopt er iets niet in de inhoud, dan heeft dat z'n weerslag op de indruk die men van de hele bank heeft. Een brief begint met de adressering. Mensen zijn er meestal erg gevoelig voor dat hun naam, voorletter(s) en titel(s) exact kloppen. Zit er in de adressering een fout, dan leest men een brief vermoedelijk met andere ogen dan wanneer alles cor rect is. Iemand die de titel doctor heeft, vindt het niet leuk om met drs. te worden aangeschreven, een ing. is wat anders dan een ir. Een mr. is een 'Weledelgestrenge heer/vrouwe', een drs. is een 'Weledelgeleerde heer/ vrouwe'. Hoe doe je het goed? Natuur lijk moet je in eerste instan tie weten of iemand een titel heeft en ook of hij of zij die titel gebruikt. Is dat het ge val dan kent de Nederlandse taal zoals gebruikelijk weer een aantal regels. Een titel wordt met een kleine letter geschreven. Het is dus drs. en niet Drs. en het is ir. en niet Ir. Een titel wordt alleen met een hoofdletter geschre ven aan het begin van een zin. Maar dat geldt voor alle woorden. Dus: Drs. J. Ver heul sprak het gezelschap toe. Maar: De Weledelgeleer de heer drs. J. Verheul. Dat iemand, die de titel drs. voert aangeduid wordt met 'Weledelgeleerde' en niet met 'Weledelgestrenge', is een wijsheid, die iedereen kan vinden. In de meeste kan tooragenda's en ook wel in zakagenda's zijn lijstjes opge nomen van allerlei veel en weinig gebruikte titels. Zo'n lijst is bijvoorbeeld te vinden in de kantooragenda 'Presi dent', die binnen onze organi satie veel gebruikt wordt. Heeft iemand geen titel en wilt u toch een officiële brief schrijven, dan kunt u - onge acht iemands functie - ge bruik maken van de term 'De Weledele heer' of 'De Wele delgeboren heer'. Dit is ech ter vrij ouderwets. Het wordt vermoedelijk alleen door de oudere cliënten nog gewaar deerd. Meer gebruikelijk is het om te schrijven: Aan de heer G. Versteeg. Het belang rijkste is, zoals reeds ge zegd, dat wat er staat - de naam en voorletters - correct zijn. TMF Selectie van berichten geknipt uit dag- en weekbladen. Bijdragen kunt u zenden aan de redactie van Raboband. Tijdens de Britse Week in Sneek organiseerde de be leggingsafdeling van de Ra bobank een koersenkwis, Mevrouw de Groot voorspel de de slotkoersen van een aantal fondsen als beste en won de hoofdprijs: een reis voor twee naar Londen. In Goes luidde het thema van de spaarweek 'Een appeltje voor de dorst'. Het spaar- weekgeschenk was dan ook heel toepasselijk een zak ap pelen. In de bankhal pronkte een presentatie van verschil lende appelrassen. De Ra bobank in Musselkanaal in formeerde wintersporters in hotel Platen over nieuwe ont wikkelingen op ski-gebied. Beginnende en gevorderde skiërs bekeken dia's, film en bezochten de informatie stands. De gemeente Hee renveen gaat iets doen aan de eigen promotie. De Rabo bank ter plaatse verraste met een kwart ton. Feest. De Rabobank Hoeven/Bos- schenhoofd vierde het 75 ja rig verjaardagsfeest met mu ziek en dans. Tachtig plaat selijke verenigingen organi seerden spelletjes in stand jes in manege De Hoeve. Drie basisscholen in Koeken- gen ontvingen van de Rabo bank een computer. En het vormingscentrum in Lichten voorde kon door steun van de Rabobank een geavan ceerd computerprogramma voor beroepenoriëntatie aan schaffen. De burgemeester van Kollummerland stelde de eerste geldautomaat in zijn gemeente in gebruik. Bij de Rabobank uiteraard. Hij haal de met een gul gebaar met een pasje en PIN-code f 1.000,- uit de muur en schonk deze aan de stichting Begeleid Wonen. Wat staan er de laatste tijd toch veel trouwjaponnen in Ditjes en Datjes... Misschien iets voor De Lage Landen om te gaan leasen! Is onze buitenland-aanpak dan zo aggressief?

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 8