Begrip bij cliënten voor maatregelen verbetering efficiency betalingsverkeer Rabo band Op 1 januari van dit jaar werden tariefmaatregelen en een schij- vensysteem voor rentevergoeding ingevoerd in het particuliere betalingsverkeer. 52 rekeningafschiften en 60 cheques zijn gra tis. Daarboven wordt twee kwartjes per afschrift of cheque in re kening gebracht. Verder werd onder meer voor een aantal passen een abonnementstarief ingevoerd of verhoogd. Tegelijkertijd werd de creditrente voor hogere saldi flink verhoogd. De cliënten lijken begrip voor de maatregelen te hebben. Door het invoeren van de tarifering is onderstreept dat het betalings verkeer een volwaardige dienst is, die niet gesubsidiëerd moet worden door andere bankdiensten. De kosten van het betalings verkeer moeten worden betaald door de veroorzakers van de kos ten: banken, particulieren en bedrijven. Een gesprek met de heer C.A.V. van Tiggelen, hoofd van het Centrum voor het Betalings verkeer, aan de vooravond van wat voor een aantal cliënten de eerste verrekening van kosten zal zijn. In januari eerste afrekening kosten Steeds meer belangstel- ling voor geldautomaten Nummer 17/16 december 1988 Door de GEA zal de dienstverlening aan de balie nog beter kunnen worden. Als we kijken naar de eerste uitkom sten van de tarifering, dan kunnen we constateren dat onze cliënten de eerste stap van tarifering hebben ge accepteerd. Er is bij meer mensen begrip voor de noodzaak. Dit is de conclusie van Van Tiggelen: 'We hebben gelukkig op grote schaal duidelijk kunnen maken, dat als je een cheque uitschrijft voor een rijksdaalder, daar dik en dik geld bij moet. Het is te gek dat betalingsverkeer vergeleken wordt met lucht, want lucht is gratis. Gas, water en electriciteit, dat we daarvoor moeten beta len, dat vinden we allemaal heel normaal. Voor betalingsverkeer was dat niet zo.' In het verleden hebben de banken te weinig duidelijk gemaakt dat het betalingsverkeer hoge kosten kent. Door nieuwe betaalfacili teiten en het groeiende gebruik werden die kosten ook steeds hoger. En toch bleven ze de diensten 'gratis' aanbieden. Meer belangstelling Er gaat geen dag voorbij of je leest in de krant wel iets over betalingsverkeer, of het nu gaat over betaal automaten, geldautomaten, EEG-maatrege- len, politieke notities of Kamervragen. En natuurlijk over de tarifering, ledereen heeft steeds meer in de gaten hoe belangrijk het bancaire betalingsverkeer is geworden. Van Tiggelen: 'Het gaat ook inderdaad om tien tallen miljarden guldens. Een economie zon der betalingsverkeer is überhaupt niet meer denkbaar. Door het te gaan beschouwen als een volwaardige bancaire dienst, ontstaat ook meer en meer de mentaliteit dat een minimaal kostendekkend betalingsverkeer heel normaal is. Het zal overigens nog wel enige tijd vergen voor we dat doel hebben bereikt.' In feite worden de kosten van het beta lingsverkeer nog steeds grotendeels gedekt door de opbrengst van andere produkten. In het verleden was dat acceptabel, ook al om dat men dacht, dat er via het betalingsver keer zoveel andere produkten méér afgezet zouden kunnen worden en dat de revenuën daaruit de kosten van het betalingsverkeer zouden dekken. Van Tiggelen: 'Voor veel klanten is die gedachte juist gebleken, maar voor veel anderen ook niet. Een heleboel klanten hebben bij de bank alleen maar een betaalrekening. Dat we bij hen andere dien sten afzetten, gaat dan dus niet op. Ten tweede zijn er steeds meer partijen in Ne derland, die zich specialiseren op bepaalde gebieden van bancaire dienstverlening. Die richten zich op de aantrekkelijke segmen ten. Zij hoeven de kosten van het betalings verkeer niet te dragen, want die hebben ze nauwelijks. Ze maken gebruik van de infra structuur die de banken hebben neerge legd. Daar maken ze gratis gebruik van. Zij zijn daardoor in staat in de credit- of in de debet-sfeer meer dan concurrerende tarie ven aan klanten te bieden. Daardoor heb ben de banken het steeds moeilijker met die last van het betalingsverkeer.' Drie partijen Van Tiggelen is tevreden over het feit dat men erin is geslaagd om in Nederland een wat andere meningsvorming over het betalingsverkeer te krijgen. Hij is het er overigens mee eens, datje de kosten niet eenzijdig moet afwentelen op de parti culiere cliënt. 'Drie partijen - particuliere en zakelijke gebruikers en de banken - hebben de baten van het betalingsverkeer, dus moetje ook de lasten over die drie partijen verdelen. Het gaat om het kostendekkend maken van het betalingsverkeer. Daar kun nen de banken zelf ook veel aan doen, bij voorbeeld door steeds de meest efficiënte systemen te installeren. Daarnaast is het belangrijk dat wij onze klanten sturen - onder meer via tarieven - naar een efficiënter gebruik van de betaal mogelijkheden. Onze cliënten gebruiken nu bijvoorbeeld 20% minder cheques dan een jaar geleden. Dat betekent dat men bewus ter, verstandiger omgaat met bepaalde be- taalvormen. Toch zal in januari blijken dat een - verhoudingsgewijs beperkt - aantal rekeninghouders veel meer dan 60 cheques heeft uitgeschreven. Het relatiebeheer naar die klanten is heel belangrijk.' Geldautomaten In het verhaal over verbetering van de efficiency speelt ook de geldautomaat een grote rol. Daarmee kun je laten zien, dat het je ernst is met die effi ciency. Voor de banken betekent het, dat er aan de balie minder routinematige handelin gen moeten plaatsvinden. Zo ontstaat meer tijd voor de advisering en de verkoop van andere produkten. De klanten zullen mer ken, dat het in de bankhal veel rustiger is en dat ze beter worden geholpen. Niemand staat nu eenmaal graag in de rij voor de ba lie, alleen maar om geld te kunnen opne men. De geldautomaat geeft ook de moge lijkheid om 's avonds en in het weekend geld op te nemen. Dat betekent een uitbrei ding van de service. Deze argumenten geven aan dat het plaatsen van geldautomaten meer is dan het afgeven van een modern, technologisch visitekaartje. Dat was in het buitenland wel eens anders. 'Daar ging het vaak alleen maar om een modern beeld en de 24 uurs service. Daarom zie je in landen om ons heen veel meer geldautomaten. Ik weet van collega's in het buitenland dat ze daar structureel onrendabele geldautomaten hebben. Bij ons maken de geldautomaten deel uit van een op dienstverlening, maar ook op kostenbeheersing gericht distributie beleid' De maatregelen, die de Rabobank heeft genomen om de verliezen in het betalings verkeer voor particulieren terug te dringen, hebben een aantal positieve effecten gehad. Uit gesprekken met aangesloten banken blijkt, dat er vrijwel geen cliënten zijn die hun rekening hebben opgezegd. Het tegenovergestelde blijkt werkelijkheid: het aantal rekeningen stijgt nog steeds. SP

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 7