Info Reizen bood kijk op het nieuwe reizenseizoen Rabo band Onder het motto 'Eén miljoen personen in 1989' werd begin december in de tennishal van bungalowpark 'Het Heijderbos' het nieuwe reizenseizoen ingeluid en werden de nieuwe reisprogram ma's ten doop gehouden. Daarmee zijn de medewerkers van Ra- bobanken opnieuw vroegtijdig geïnformeerd over wat de tourope rators te bieden hebben. De opzet van deze manifestatie is nog steeds uniek in de reiswereld. Overboeken werk nemersspaargelden via Rabobank Nederland wordt afgebouwd Nieuwe regeling borg stelling MKB-kredieten Nummer 17/16 december 1988 Drie, voor de Rabobank nieuwe, touroperators presenteerden zich op Info Reizen in 'Het Heijderbos'. Dat waren A-Reizen, die duurdere reizen naar alle uithoeken van de wereld heeft, Astrea Reizen met een uitgebreid aanbod van stedenreizen en de herboren FIT met vliegvakanties voor, zoals zij zelf zeggen, de laagste prijs. Deze, en de programma's van twintig andere touroperators, zullen in de loop van december naar de banken wor den gedistribueerd. Het gaat in totaal om 75 programma's met een totale oplage van zo'n anderhalf miljoen exemplaren. Naast de programma's van de tourope rators konden de deelnemers aan Info Rei zen kennis maken met de nieuwe uitgave van Rabobank Vakantie Magazine, een 64 pagina's tellend tijdschrift, waarin boven dien vier pagina's met zeer actuele infor matie zijn opgenomen. In een oplage van meer dan één miljoen zal dit unieke maga zine via de banken onder de cliënten wor den verspreid. Automatisering in de vorm van de toe passing van Rabobank Terminal Netwerk voor reisbemiddeling, videobanden met toeristische informatie voor het gebruik door cliënten, toepassing van beeldplaten en Toeristiek, zijn enkele van de onder werpen waaraan, naast de informatie van touroperators, in stands aandacht werd be steed. In het verleden zijn er veel werknemers spaarregelingen afgesloten, waarbij met bedrijven werd overeengekomen, dat de gelden via Rabobank Nederland werden overgeboekt. De bedrijven boekten die bedragen naar één rekening in één be drag over. Daarin kan nu verandering ko men. De spaargelden, die op die ene rekening bij de afdeling Creditgelden van Rabobank Nederland binnenkwamen, werden daar uit gesplitst en doorgeboekt naar de verschil lende aangesloten banken. Soms recht streeks op de rekening van de betreffende deelnemer. Deze arbeidsintensieve metho de was noodzakelijk omdat de tiencijferige spaarbanknummers niet toegankelijk waren voor derden. De meeste bedrijven beschik ten niet over apparatuur om betalingsop drachten geautomatiseerd aan te leveren. Om toch met deze bedrijven zaken te kun nen doen werden er geen drempels gelegd. De tiencijferige nummers van bedrijfs- spaarrekeningen zijn inmiddels ingebracht bij de Bankgiro Centrale. De bedrijven kun nen daardoor nu wel rechtstreeks op deze rekeningen boeken. Daarbij komt, dat de bedrijven hun administraties hebben geau tomatiseerd en betalingen door middel van tapes en diskettes (rechtstreeks) via de Bankgiro Centrale laten verrichten. De nood zaak om de bedrijfsspaargelden via Rabo bank Nederland te laten lopen is daarmee komen te vervallen. De ervaring leert, dat ook steeds meer bedrijven bereid zijn de be dragen rechtstreeks op de spaarrekeningen te boeken. In de loop van de komende twee jaar zullen de bedrijven, die nu nog via Rabo bank Nederland overboeken, worden bena derd om te komen tot het rechtstreeks ver werken van deze posten. Dit zal met de no dige zorgvuldigheid gebeuren. Staatssecretaris A.J. Evenhuis van Economische Zaken en hoofddirectie lid drs. P.M. Burghouts onderteken den op 29 november officieel de eer ste borgstelling van de nieuwe rege ling borgstelling MKB-kredieten. De heer Burghouts (links) deed dat in zijn functie van voorzitter van de beleids commissie voor het MKB van het Col lege van Overleg voor de gezamenlijke banken. De hoofdlijnen van deze regeling werden eind 1987 al bekend gemaakt in de regeringsnota 'Ruim baan voor ondernemen'. De nieuwe regeling zal op 1 januari 1989 van kracht worden en vervangt de kredietregeling MKB 1985. De reden voor wijziging van de regeling was de kritiek op de ingewik keldheid van de regeling, op de admini stratieve rompslomp en op de beperk te toegankelijk van de regeling voor starters. In de nieuwe regeling is er nog maar één vorm van garantiekre diet. In alle gevallen beslist de bank voortaan zelf over het al of niet inpas sen van een borgstelling door de Staat. De verplichte kredietadvisering en begeleiding komen te vervallen. De nieuwe regeling zal één borgstelling kennen, die beperkt is tot 90% van de hoofdsom. Het is moeilijk voor banken om plannen van startende ondernemingen te beoordelen, vanwege het ontbreken van financiële gegevens uit het verle den. Omdat de overheid goede initia tieven van starters wil bevorderen, is de borgstellingsregeling voor deze groep wat soepeler, om zo de banken te stimuleren aan starters kredieten te verlenen. De overheid staat in deze ge vallen niet voor 90 maar voor 100% van de hoofdsom van het staatsgega- randeerde krediet borg. Voor starters met een kredietbe hoefte van niet meer dan f 150.000,- gelden nog twee andere maatregelen. Vanwege de relatief hoge behande- lingskosten van deze kredieten hoeft de bank geen garantieprovisie te beta len. Bovendien geldt, dat de Staat be reid is voor een twee keer zo groot be drag garant te staan, als het bedrag dat de bank voor eigen rekening en risico uitleent. Normaal geldt een 1:1 verhouding.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 6