band MENSEN Introductie voor bestuurderen geïntroduceerd Eerste kwaliteits team-mentoren gediplomeerd Directeuren reisorganisaties ontmoetten hoofddirectie JUBILEA Emmeloorder liep marathon NY Redactie en redactieraad van Raboband wensen alle lezers hele prettige kerstdagen en een goed 1989 Nummer 17/16 december 1988 Nieuwe leden van besturen en raden van toezicht van aan gesloten banken kunnen vanaf volgend jaar kennismaken met de Rabobankorganisatie. Daar toe zal een aantal introductie dagen worden georganiseerd. Op 16 november is een eerste introductiedag gehouden, waar op onderwerpen aan de orde kwamen, die zijn afgeleid van De eerste diploma's 'kwali teitsteam-mentor' zijn uitge reikt. Het hoofd van de staf- groep Organisatie van Rabo- Op 16 november waren de directeuren van een aantal grote touroperators te gast bij de hoofddirectie van Rabobank Nederland. De heren Wijffels en Van den Broek, resp. voor zitter en lid van de hoofddirec tie, ontmoetten collega's uit de reiswereld waarmee een het thema 'De Rabobank als coöperatieve vereniging'. Tijdens deze try-out kwamen de specifieke kenmerken van de coöperatieve identiteit en de betekenis ervan voor de bestuurder aan de orde. Inlei dingen door ir. C.J.M. de Bek- ker van het directoraat Bedrij ven en de voorzitter van de raad van beheer van Rabo bank Nederland mr. O.W.A. Ba ron van Verschuer, verschaften de deelnemers inzicht in zaken als de positie en doelstelling van de Rabobank, zeggen schap en locale autonomie. bank Nederland, drs. A.M.A.W. Balm, overhandigde deze certi ficaten aan het eind van een vijfdaagse cursus aan mede werkers van de banken Ter- neuzen-Axel en Horst en het di rectoraat Effecten van Rabo bank Nederland. Zij zullen bin nen de eigen bank of directo raat als mentor van een kwali teitsproject gaan optreden. belangrijke samenwerking be staat. Hoofd van de afdeling Reizen van Rabobank Neder land De Groot gaf tijdens de bijeenkomst inzicht in de posi tie die de Rabobankorganisa tie op de reizenmarkt inneemt. Het marktaandeel is inmiddels gestegen tot 12%, goed voor 904.000 reizigers. Verwacht wordt, dat in het seizoen 1989 het aantal personen het mil joen zal passeren. De strate gie zal zich richten op een ver dere marktpenetratie, kwali- teitsmarketing, verlaging van de kosten en in de marktbe werking aandacht voor het on derscheidend voordeel van de Rabobank als reizenverkoper. Op de foto de heren Wijffels (rechts) en Van den Broek (2e van links) in gesprek met de heren Houtzaager (links) van Holland International en Fran sen (tweede van rechts) van Arke Reizen. Aansluitend op deze introduc tiedagen zullen de regiodirec ties de bancaire en bedrijfs voeringsaspecten behandelen. Op de foto heet het hoofd van het directoraat Bedrijfsvoering Aangesloten Banken, drs. P. van der Weijden, de deelnemers aan de introductiedag welkom. Jubilarissen, die 40 jaar in dienst zijn van de Rabobankor ganisatie, komen in aanmer king voor het gouden insigne. Een zilveren insigne is be schikbaar voor medewerkers, die 25 jaar in dienst zijn van de organisatie. GOUD Op 1 december: Mevr. J.A. Lijding, Rabobank Nederland/Eindhoven. ZILVER Op 1 november: H.J.G. Meijer, Rabobank Ne derland/Utrecht. Op 1 december: C. Paarlberg, Rabobank Den Helder-Juliana- dorp; M.J. van der Graaf. Ra bobank Bergambacht; G. ter Avest, Rabobank Hellendoorn- Nijverdal. Viermaal per jaar komen de redactie van Raboband en de redactieraad bijeen. De negen leden van de raad vor men een dwarsdoorsnede van de werknemers van de Rabobankorganisatie. Ze ko men uit alle windrichtingen, van grote en kleine banken, aangesloten banken en cen trale bank, er zijn mannen en vrouwen bij, directeuren en medewerkers. De redactie raad vormt de toetssteen van de redactie. Tijdens de vergaderingen worden de ver schenen nummers van Rabo band kritisch bekeken en ko men mogelijke onderwerpen voor artikelen op tafel. De redactieraad zorgt er ook voor dat de redactie op de hoogte blijft van wat er bin nen de organisatie leeft. Op Op 6 november liep Wim van Essen, eerste medewerker van het bijkantoor Emmeloord- west van de Rabobank Noord oostpolder, de marathon van New York. Het was de eerste marathon die hij ooit liep. Na een jarenlange carrière als voetballer bij de Flevoboys, le klasse KNVB, werd hij door het lange afstandlopen gegrepen. Met meer dan 20.000 ande ren liep hij de ruim 42 kilome ter door New York. De halve stad was afgezet en er ston den zo'n 2 miljoen toeschou wers langs het parcours. 'Er was muziek, er werd geklapt, gezongen en geschreeuwd. Het was werkelijk grandioos', zegt Wim van Essen, 'iets om nooit meer te vergeten en om zeker nog een keer te doen.' de foto ziet u de redactie en de redactieraad. Van links naar rechts zijn dat: Stan Polman (hoofdredacteur), Thea Mutsaers-Fibbe (redac teur), Vincent Reus (Rabo bank Stede Broec), Carla Steenbergen (Rabobank Los ser), Angelique van Poppelen (Regiokantoor Haarlem), Mar lies Wijffels (Rabobank Eede), Dirk Vijver (Rabobank Nederland Utrecht), Greetje Visser-Ritskes (Rabobank Norg), Karei de Mol (voorzit ter van de redactieraad). Zit tend: Lute Spandaw (Rabo bank Leeuwarden), Gerard de Koek (Rabobank Nederland Eindhoven) en Theo van Hoven (Rabobank Beek, L). Dirk Verouden van de Rabo bank Krimpen a/d Lek ont breekt op de foto.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 4