Vijftienduizendste geautomatiseerde werkplek in Alphen Rabo band De heer J. van Rijn, lid van de hoofddirectie, stelde op 16 novem ber in het Gelderse Alphen de 15.000ste geautomatiseerde werkplek binnen de Rabobankorganisatie in gebruik. Eén op de twee medewerkers van de plaatselijke Rabobanken beschikt nu al over een computer-werkstation. Eind 1989 alle Rabo-banken aangesloten op RTN Nummer 17/16 december 1988 De 15.000ste geautomatiseerde werkplek bij de Rabobank Alphen (Gld) bestaat uit een balieterminal, waarmee balietransacties worden afgewik keld. In totaal zijn nu op 1600 Rabobank- kantoren zo'n 13.500 balieterminals in ge bruik. De overige geautomatiseerde werk plekken worden gevormd door personal computers en MIRA-werkstations. De Ra bobank Alphen is tevens de 500ste Rabo bank die is aangesloten op het Rabobank Terminal Netwerk (RTN). Happening Op de bewuste dag waren afgevaardigden van Rabobank Nederland en de twee huisleveranciers Philips en Nix- dorf in Alphen aan de Maas aanwezig als gast van directeur B.L.G. Meijer en zijn vijf medewerkers. De bank heeft al enkele ja ren KIK, maar had onlangs besloten tot uit breiding en tot aansluiting op RTN. In zijn toespraak vertelde de heer Van Rijn over het belang van RTN. Met RTN is verbinding mogelijk met het centrale computersys teem van Rabobank Nederland en met ex terne systemen. De laatste groep omvat onder meer de systemen van verzeke raars, touroperators en van het Bureau Kredietregistratie in Tiel. Via RTN kunnen de plaatselijke banken dus communiceren met informatieleveranciers binnen en bui ten de Rabobankorganisatie. Ook zijn de geldautomaten van de Rabobank via RTN verbonden met het centrale computersys teem. De heer Van Rijn toonde aan de hand van cijfers aan hoe snel het aantal aansluitingen van lokale Rabobanken op het Rabobank Terminal Netwerk groeit. Eind vorig jaar waren nog maar 250 ban ken aangesloten. Eind 1988 zullen dat er 550 zijn. En eind 1989 kunnen alle ruim 900 plaatselijke Rabobanken op RTN zijn aangesloten. Automatiseringsplan De aansluiting op het Rabobank Terminal Netwerk omvat de derde fase van het automatiseringsplan van de Rabobank. Tien jaar geleden werd de eerste fase begonnen. Deze bestond uit de automatisering van alle administra ties van lokale Rabobanken en werd in juni 1985 afgerond. Zij vergde een investering van circa 100 miljoen gulden. De tweede fase, bestaande uit de plaatsing van balie- terminals bij de aangesloten banken, loopt voor een deel gelijk op met de derde. Bei de kunnen eind 1989 worden afgesloten, de plaatsing van balieterminals en de aan sluiting van alle plaatselijke banken op RTN zal een totale investering van circa 300 miljoen aan apparatuur en 250 mil joen aan programmatuur vergen. Bij afron ding van deze operatie zal de Rabobankor ganisatie sinds eind 1978 voor een bedrag van in totaal 650 miljoen gulden in de auto matisering van lokale Rabobanken hebben geïnvesteerd. Sinds 1978 is tevens voor een bedrag van circa 600 miljoen alleen aan apparatuur geïnvesteerd in de centrale computersystemen. De exploitatiekosten voor de automatisering van de totale Rabo bankorganisatie bedragen circa 500 miljoen gulden per jaar. Daarin zijn inbegrepen de afschrijvingen op investeringen. Ontwikkelingen De heer Van Rijn schetste een beeld van de ontwikkelingen op automatiseringsgebied, zoals de op komst van de intelligente werkplekken, dat wil zeggen de PC's van Tulip, DEC, Philips en Nixdorf en de MicroVAX. Momenteel be schikken de aangesloten banken al over zo'n 1500 van deze 'intelligente' werkplek ken, oftewel 10% van het totale aantal werkstations, een verdubbeling van het aantal binnen een jaar. Met hun PC-termi- nals zijn de medewerkers van de bank steeds meer in staat om gegevens uit het centrale geheugen van de computer op te roepen en er bepaalde bewerkingen mee uit te voeren. Ook andere ontwikkelingen, zoals de geld- en betaalautomaten en het teleban kieren, kregen zijn aandacht evenals het apparatuuronderzoek dat momenteel gaan de is. De Rabobankorganisatie is druk be zig te onderzoeken welke functies en com puters aangesloten banken en hun cliën ten nodig hebben voor de jaren negentig. We zijn momenteel aangeland in de slotfa se van dat onderzoek. In afwachting van die nieuwe generatie apparatuur gaat het plaatsen van KIK gewoon door. Het aantal banken dat balieterminals aanschaft zal dan ook nog flink groeien. Want voordat alle banken over nieuwe apparatuur kun nen beschikken zijn we zeker 5 a 6 jaar verder. Goocheltruc In zijn toespraak stond de heer Van Rijn even stil bij de beide huisle veranciers van onze organisatie, Philips en Nixdorf. Beide firma's hebben zich de afge lopen jaren met ons enorm ingespannen om de aangesloten banken zo goed moge lijk van dienst te zijn. De heer C.F.Th, de Busser, directeur van Philips Telecommuni catie en Informatiesystemen, nam vervol gens het woord om van zijn kant te vertellen over de relatie van Philips met de Rabobank en de ontwikkelingen op automatiseringsge bied. Aan het slot van zijn betoog nam on verwacht Dick Koornwinder, Nederlands kampioen goochelen, het woord. Met een show van volkomen onnavolgbare trucs wist hij het aanwezige publiek constant op het verkeerde been te zetten. Een climax bereik te zijn optreden in een act, waarin de direc teur van Alphen, de heer Meijer, als willig slachtoffer fungeerde, ledereen wist zeker dat de directeur opgezadeld zou gaan wor den met 490 gloeilampen van een fabriek uit het Zuiden des Lands. Opperste verba zing alom toen Koornwinder al die lampen in een oogwenk via één van zijn wonderen op bestelling omtoverde tot een schitteren de PC met laserprinter enz. enz. Daarmee werd de 15.000ste werkplek in onze organi satie tot grote vreugde van het personeel van Alphen uitgerust met de intelligentie die hij verdiende! HR Directeur B. Meijer ontvangt van hoofddirectielid J. van Rijn het beeldje 'het gesprek' van Wim Rijvers.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 3