Rabo band KORT Loongrens Ziekenfondswet naar f 50.150,- Rabobanken voet baltoernooi Bank aktief voor 'blijfhuis' Spaarweek-actie Westland succesvol Landendagen West-Du itsland Hulp voor buitenlanders Nummer 17/16 december 1988 De 'loongrens' voor de Zie kenfondswet is vastgesteld op f 50.150,-. De ziektekosten verzekeraars hebben er in ad vertenties in de dagbladen al op ingehaakt, ledereen die thans verplicht verzekerd is en op 1 november j.l. (de 'peilda tum') meer dan f 50.150,- aan 'vast loon in geld' ver dient, gaat per 1 januari 1989 uit het Ziekenfonds. De bepaling 'vast loon in geld' houdt in, dat het gaat om het jaarsalaris, de vakantietoeslag en de 13e maand. Ook andere vaste bedragen kunnen meet ellen, maar ploegentoeslag is bijvoorbeeld uitgezonderd. Ook loon in natura' telt niet mee. Het vaste loon uit twee of meer dienstbetrekkingen moet voor de toetsing aan de loon grens worden samengeteld. Sinds 1 januari 1988 geldt dit ook voor uitkeringen krachtens sociale verzekeringswetten zo als WAO, WW, AWW etc. Zoals gebruikelijk, heeft de Centrale Salaris- en Perso neelsadministratie (CSPA) de medewerkers, die op 1 januari 1989 niet meer verplicht ver zekerd zijn wegens loongrens overschrijding, hiervan op de hoogte gesteld. Ook 'loon- grensonderschrijders' hebben inmiddels vernomen, dat zij vanaf 1 januari a.s. weer ver plicht zijn verzekerd. Het is mogelijk, dat de CSPA niet op de hoogte is van een tweede dienstbetrekking en/of een uitkering die naast het salaris van de bank wordt ge noten. De CSPA in Eindhoven verneemt graag van medewer kers van Rabobank Nederland als het inkomen (vast loon in geld) boven de loongrens ligt en als zij nog niet door de CSPA zijn benaderd. Medewer kers van plaatselijke banken kunnen dit via de eigen bank doorgeven. Medewerkers die uit de ver plichte ziekenfondsverzekering gaan, kunnen voor een particu liere ziektekostenverzekering toetreden tot het collectieve contract van de Stichting Hulp Personeel Rabobanken. De mogelijkheid bestaat om ook de huisarts en alternatieve geneeswijzen mee te verzeke ren. Het Rabobanken voetbal toernooi zal in 1989 gehou den worden op 27 mei. De vertrouwde accommodaties in Nieuwegein en Valkenswaard staan weer ter beschikking. Ie dere bank ontvangt begin 1989 een uitnodiging. De medewerkers van de Rabobank Halfweg-Zwanen- burg zijn voor één van de rela ties bijzonder actief. Deze cliënt, de heer R. Ratsma zet zich namelijk in voor de bouw van een 'blijfhuis'. Dat is een overnachtingshuis waar fami lieleden van kankerpatiënten van het Antoni van Leeuwen hoekhuis kunnen verblijven wanneer en zolang dat nodig is. Ratsma, zelf ex-kankerpa tiënt, is één van de initiatiefne mers van de actie én auteur van het boekje 'Een mandje stenen'. Het boekje, dat ver krijgbaar is voor f 20,-, heeft al veel aftrek gevonden bij de medewerkers van de bank Halfweg-Zwanenburg. Daarmee steunen zij de bouw van het 'blijfhuis'. Het boekje is uiter aard ook voor anderen te be stellen. Het bankrekeningnum mer van de stichting Blijfhuis is 3246.67.000. Tijdens de spaarweek orga niseerden de Westlandse Ra- Op 23 en 24 november or ganiseerde Rabobank Neder land in Utrecht een 'dubbele' landendag West-Duitsland voor bedrijfsrelaties van de organi satie. Deze landendagen bo den de aangesloten banken de gelegenheid om de banden met bepaalde bedrijfsrelaties nog eens aan te halen en hen tevens de internationale be trokkenheid en deskundigheid van de Rabobank te tonen. Het programma van 23 novem ber was gericht op relaties, die geïnteresseerd zijn in de ex port naar Duitsland en nog geen of slechts beperkte inter nationale ervaring hebben op gedaan. Het programma van 24 november richtte zich voor al op de meer ervaren expor teurs. Deze dag werd bezocht door ondernemers die zich, op basis van bijvoorbeeld het toe genomen exportvolume op Duitsland, afvragen of ze niet over een eigen vestiging in Duitsland zouden moeten be schikken. Op beide dagen wer den lezingen gehouden door een drietal externe deskundi gen en werd een inleiding ge houden door drs. J.l. van der Velde, directielid van ADCA- BANK AG, onder de titel 'De Rabobank in Duitsland en de betekenis daarvan voor u'. In totaal namen ruim 550 Rabo- bankrelaties aan de landenda gen West-Duitsland deel. jtdautomaat bobanken in samenwerking met het Foster Parents Plan een kleurplaten-actie, waaraan duizenden scholieren deelna men. Ook het FPP afdeling Westland hield er veel publi citeit aan over, maar boven dien een aardig bedrag. Alle 70 Westlandse basisscho len ontvingen via het FPP voor de leerlingen in totaal 17.000 kleurplaten. Duizenden platen werden tijdens de spaarweek bij de Westlandse Rabobanken weer ingeleverd. De deelne mers ontvingen de bekende Rabobank-sticker met de tekst 'Foster Parents Plan is zo'. Het FPP werd per kleurplaat f 0,50 rijker. Tijdens de ope ning van de Westlandse Beurs in Poeldijk ontving het FPP een cheque van f 5.000,-. Veroni- ca's Tineke de Nooy verraste de prijswinnaars daar met een cadeaucheque. De Rabobank Utrecht heeft een bijkantoor in de wijk Lom bok, waar bijna 50% buitenlan ders wonen. De bank probeert ook de cliënten, die de Neder landse taal niet helemaal be heersen, zo goed mogelijk te helpen. Onlangs werd in de bankhal een geldautomaat ge ïnstalleerd. Om de cliënten de werking uit te leggen werden twee tijdelijke medewerkers aangesteld, een Turk en een Marokkaan. Zo kon iedereen in zijn eigen taal geholpen wor den bij de eerste kennisma king met de GEA. Het buiten landse duo instrueerde ove rigens ook de Nederlandse cliënten.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 2