15.000ste ge automatiseerde werkplek Vereniging van banken in oprichting Beleggingsadvies teams actief in de regio Begrip tarifering betalingsverkeer Beveiliging PC, deel 2 Vestigingen in Luxemburg en Zwitserland Expositie Kunstzaken geopend Intern communicatieblad voor de Rabobankorganisatie Op 16 november is in het Gelderse Alphen de 15.000ste geautomatiseerde werkplek binnen de Rabobankorganisa- tie in gebruik gesteld. Daar mee beschikt momenteel één op de twee medewerkers van de plaatselijke Rabobanken over een computer-werksta tion. De heer J. van Rijn, lid van de hoofddirectie en hoofd van het werkgebied Informati ca, verrichtte de officiële ope ningshandeling. Meer informa tie op pagina 3. De Nederlandse banken zullen begin 1989 de Neder landse Vereniging van Banken (NVB) oprichten. In de NVB zullen de verschillende activi teiten op het gebied van over leg in de bancaire bedrijfstak worden gebundeld. Van de NVB kunnen alle ban ken lid worden, die in het re gister van de Nederlandsche Bank zijn ingeschreven. Dat zijn de algemene banken, de Postbank, Rabobank Neder land en de spaar- en hypo theekbanken. De NVB zal in de plaats komen van het College van Overleg van de gezamenlij ke banken. Ook zullen taken worden overgenomen van de Raad voor het Betalingsver keer, de Nederlandse Ban kiersvereniging, de Nederland se Spaarbankbond, de Vereni ging van Deviezenbanken en de Vereniging van Hypotheek banken. 6BLP ALS WATER Nummer 17/16 december Sinds 1 december is de Ra- bobankorganisatie vertegen woordigd in Luxemburg en Zwitserland. Beide vestigingen hebben als belangrijkste taak het verlenen van diensten in de beleggingssfeer. Zij zullen zich bezighouden met termijn deposito's, effecten (geen op- tiehandel), vermogensbeheer en aan- en verkoop van edele metalen en munten. De leiding van het kantoor in Luxemburg is in handen van drs. A.A. van Hienen. De leiding van de in Zürich gevestigde vertegen woordiging berust bij de heer W.H. Sillevis Smitt. Vlak voor het verschijnen van de reisprogramma's bezochten reismedewerkers van plaatselijke Rabobanken de jaarlijkse Info Reizen. Dit maal werd deze activiteit voor het eerst op één plaats in Nederland gehouden. Op 'Het Heijderbos' van Center Parcs namen, vijf dagen achtereen, dagelijks bijna 250 personen deel aan een programma, dat bestond uit een bezoek aan stands, een workshop en de première van een in drukwekkende dia-presentatie over Florida en Aruba. Deze dia-show zal bij een groot aantal Rabobanken worden ver toond tijdens reis-informatie-avonden voor cliënten. Het hoog tepunt was ook dit jaar weer het bezoek op afspraak aan de stands van ongeveer dertig touroperators, die de nieuwe pro gramma's toelichtten en vragen van reismedewerkers beant woordden. Voorts waren organisaties als Vidiboss, Toeristiek en Rabobank Verzekeringen aanwezig. Meer over Info Reizen op pagina 7. Koningin Beatrix heeft op 6 december in de Beurs van Ber- lage in Amsterdam op feeste lijke wijze de expositie Kunst- Zaken geopend. Op deze ten toonstelling zijn werken te zien uit de kunstcollecties van 23 Nederlandse bedrijven. Rabobank Nederland is met een aantal werken van ver schillende kunstenaars verte genwoordigd. Het kantoor in Luxemburg. De openingshandeling bestond uit een ingenieus, door twee studenten van de Academie St.Joost in Breda bedacht sys teem. Een 2,5 m grote pape gaai verrees uit het podium en terwijl de namen van de 200 deelnemende kunstenaars wer den afgelezen, verschenen op monitoren 200 verschillend ge kleurde papegaaien. De kleu ren waren gebaseerd op de klinkers in de namen van de kunstenaars. Met de kortings bon uit het vorige nummer van Raboband, krijgt elke Rabo- bankmedewerker met één intro ducé een korting van f 3,- per persoon op de toegangsprijs van f 7,50.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 1