Visie op kleine veehouderij- De Rabobank in STER-tijd 16 dec Ned 19 dec Ned 22 dec Ned 23 dec Ned 26 dec Ned 27 dec Ned 28 dec Ned 30 dec Ned 30 dec Ned Rabo band Vakantiemagazine geeft droomreis Covers program ma's Arke anders Vakbeurs Inten sieve Veehouderij takken Visie op kleine Veehouderijtakken Bijzonder wel kom thuis 1 22.30 uur 2 23.15 uur 1/3 22.30 uur 2 23.15 uur 2 20.20 uur 1/3 22.30 uur 2 19.05 uur 1/3 22.30 uur 2 23.15 uur Nummer 17/16 december 1988 De heer en mevrouw Saal- mink uit Den Burg op Texel zijn de winnaars van een droom reis naar Aruba geworden. De Rabobank schreef in haar Zo mer Vakantiemagazine 1988 een prijsvraag uit. ledereen met een bijzondere reisdroom kon meedoen. De heer en me vrouw Saalmink zijn dit jaar 25 jaar getrouwd. In 1963 was de heer Saalmink beroepsmilitair. Na een week huwelijksverlof kreeg hij te horen dat hij naar Aruba uitgezonden werd. Een huwelijksreis zat er dus niet in. Alsnog een huwelijksreis, en dan naar Aruba, dat was de droomwens van het echtpaar. Uit de vele duizenden reacties koos de redactie van het Rabobank Vakantiemagazine de droomreis van de familie Saalmink. Evenementsreizen stelde uit haar huwelijksreizen- programma een 10-daags ar rangement beschikbaar. De Rabobankorganisatie was met een stand aanwezig op de van 15 tot en met 18 november in de Utrechtse Jaarbeurs gehouden Vak beurs Intensieve Veehouderij. De stand was ingericht op een strategische plaats, dicht bij de ingang van de beurs. Er was veel aanloop. De belang stelling voor de ter gelegen heid van de beurs uitgebrach te 'Visie op kleine veehoude- rijtakken' was bijzonder groot. In de stand verder aan dacht voor begrotingsmodel len voor de varkenshouderij. Deze met de computer ge maakte berekeningen werden in het groot op een muur ge projecteerd. Belangstellenden konden een vouwblad 'renta biliteit in het varkenshouderij- bedrijf' meenemen, waarop ze de gegevens van hun ei gen bedrijf in kunnen vullen. Vervolgens kan men daarmee naar de plaatselijke Rabo bank gaan, om zo de rentabi liteit van het eigen bedrijf te laten berekenen. Het maken van deze berekening gebeurt via MIRA. Voor relatiebeheer ders, die deze - en andere - berekeningen uitvoeren, wor den er momenteel speciale cursussen begrotingstechniek georganiseerd. Rabobank bedrijvenmarkt Rabobank particulieren DLL Faktors Rabobank bedrijvenmarkt Rabobank bedrijvenmarkt DLL Leasing Rabobank particulieren DLL Incasso Rabobank particulieren §2} De omslagen van de vijf tien reisprogramma's van Arke zijn op een bijzondere wij ze vormgegeven. In plaats van de gebruikelijk foto's maakte deze touroperator gebruik van tekeningen. Daarmee ver wacht Arke zich te onderschei den van zijn concurrenten. In de programma-bibliotheek van Arke bevinden zich onder an dere speciale gidsen over Tu nesië, pendelbusvakanties, het Verre Oosten, het Nabije en Midden Oosten en Amerika en Canada. Voor de meeste kleine veehouderijtakken in Neder land bestaan redelijke toe komstmogelijkheden. Wel zal een verdere groei slechts ge leidelijk moeten plaatsvinden om te grote marktverstoringen te voorkomen. Dit zegt de Ra bobank in haar rapport 'Visie op kleine veehouderijtakken', dat werd gepubliceerd naar aanleiding van de Vakbeurs In tensieve Veehouderij. Mede als gevolg van overheidsbepa- lingen op het gebied van su perheffing en mestwetgeving, is er de laatste jaren een toe nemende interesse in de klei ne veehouderijtakken. In de 'Visie op kleine veehouderij takken' worden de ontwikke lingen en toekomstverwachtin gen besproken van vleesstie ren, vleeskalveren, scharrel varkens, scharrelkippen, kal koenen, eenden, schapen, geiten, konijnen en nertsen. Perspectief binnen grenzen Onderneem 't met de Rabobank Naar aanleiding van het succes van de 'welkom thuis'- kaart, die cliënten bij thuis komst van een vakantiereis - geboekt bij de Rabobank - op de deurmat vinden, is gezocht naar een meer exclusieve aan pak. De nieuwe kaart toont nu een afbeelding van een schilderij, dat speciaal voor dit doel in opdracht van de Rabo bank is vervaardigd. Kunste naar Bernard Visser (1949) maakte een olieverf-schilderij, dat de toepasselijke titel 'Wel kom thuis boeket' meekreeg.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 12