Rabo band Rond de tafel Nummer 16/25 november 1988 dewerkers part-time. Dat is veel, maar we willen de mensen de kans geven om binnen de bank te blijven, om bij te blijven, zodat ze later weer meer kunnen gaan werken.' Mar- ga vult aan: 'We moeten niet vergeten, dat het ook in het belang van de bank is. Alle opleidingsinvesteringen en de ervaring die in jaren is opgebouwd, blijven zo behouden. Dat is niet in geld uit te drukken.' Ook de klanten ervaren het als positief als een vertrouwd gezicht op de bank blijft, heeft Yvonne gemerkt. Toch ziet men rond de tafel ook wel praktische problemen. Part-timers die één of twee dagen werken, moeten in die tijd ook van alles oppikken, nieuw produkten, circulaires, Bank in Beeld etc. Dat zal niet meevallen. Volgens de vijf ligt het probleem ook wel bij de bank. Degene die minder wil gaan werken krijgt zelden het voordeel van de twijfel. Suzanne: 'Ze gaan er meestal bij voorbaat van uit, dat het wel niet zal luk ken.' Bij de meeste banken heeft men nog niet zo veel ervaring met part-timers en ze ker niet in de wat hogere functies. Marga: 'Er zijn binnen onze organisatie geen part time directeuren of afdelingshoofden, denk ik. Er zal dus geen ervaring mee zijn. Er wordt dan al gauw geroepen dat het niet kan. Maar het is natuurlijk best een puzzel om het allemaal in elkaar te laten schuiven, als je met veel part-timers werkt. Het kost best extra tijd.' Vrouwen bij de bank Suzanne: 'Het vorige 'gesprek rond de tafel' kwam bij ons ter sprake op een personeelsavond. Heb ben vrouwen inderdaad minder kansen bij de bank?' Ook bij de andere banken is er over gesproken. 'Vrouwen hebben het voor een groot deel zelf in de hand', vindt Yvon ne. 'Ik doe allerlei cursussen, maar er zijn er volgens mij genoeg die daar geen zin in hebben. Die denken inderdaad nog: ik werk toch maar een paar jaar en dan ben ik weg, bovendien kom ik als vrouw toch niet ver der. Dat vind ik echt onzin, dan doe je het ook zelf en mag je verder niemand iets ver wijten'. Met die conclusie stapten we over naar een ander onderwerp, werkoverleg. Werkoverleg Anja Koning: 'Eigenlijk komt het er niet vaak van om voor werkover leg bij elkaar te gaan zitten. Het moet trou wens altijd na werktijd, daar is natuurlijk nie mand echt enthousiast over.' In Hoorn doet men het anders. 'We hebben op donder dagavond koopavond', vertelt Yvonne, 'Eens in de maand eten we dan niet in een restaurant, maar in de kantine. Dan hebben we werkoverleg en we kijken bijvoorbeeld ook naar Bank in Beeld.' Aad: 'Het is iets watje toch steeds te gemakkelijk opschuift. Als er één niet is ben je al gauw geneigd het maar weer eens over te slaan. Het zou ei genlijk een hogere prioriteit moeten hebben. Op ons hoofdkantoor doen ze het wel elke week. Ze koppelen het aan Bank in Beeld.' In Hoorn wordt van ieder werkoverleg een verslag gemaakt. Yvonne: 'Als iemand er niet is, leest hij het verslag en is dan toch op de hoogte. Marga: 'Wij doen het tweewe kelijks voor werktijd. Niemand is daar echt blij mee, maar men vindt het toch belangrijk genoeg om aanwezig te zijn.' Nieuwe produkten Er komen nogal eens wat nieuwe produkten. Hoe ervaren de mensen rond de tafel dat? Aad: 'Vaak hoor je dat er iets nieuws is, maar het fijne weet je er niet van. Als je een produkt niet Onder de titel 'Rond de tafel' doen we verslag van gesprekken over actuele on derwerpen. Medewerkers van verschillen de banken nemen rond de tafel plaats. Een volgende keer wordt hun plek ingeno men door anderen. De redactie luistert, collega's praten met elkaar. Het zevende gesprek vond plaats in Bovenkarspel bij de Rabobank Stede Broec. zelf aan de man hoeft te brengen, weet je het meestal niet zo precies. Je leest hoog stens eens een keer de circulaire door.' Su zanne vindt dat nieuwe produkten mooi in het werkoverleg kunnen worden aangestipt. Dat gebeurt niet bij alle banken, blijkt uit de reacties van de mensen rond de tafel. Al is er veel verbeterd rond de informatievoorzie ning door Rabobank Nederland met Balie- scoop, Raboband, Bank in Beeld en het marktbewerkingsbulletin, toch is er nog veel te wensen. Marga: 'De informatie die je van Rabobank Nederland krijgt, vind ik toch nog niet zo goed geregeld. Je krijgt een circulai re zus, twee weken later weer een circulaire zo. Dat zou beter kunnen. De informatie zou bijvoorbeeld wat meer gebundeld kunnen worden. Niet iedereen hoeft precies alles van elk produkt te weten, maar het zou bij voorbeeld praktisch zijn als er iets was om ren onoverzichtelijk. Dat werd veranderd. De basis werd gevormd door vier rekeningen, heel duidelijk allemaal. Maar ondertussen zijn er toch al weer een stuk of wat bijgeko men en dan wordt het alweer minder over zichtelijk.' Dat de markt in beweging is en de basis toch nog steeds wordt gevormd door de vier spaarrekeningen, dat realise ren de deelnemers aan het gesprek zich echter wel. Suzanne ziet praktische proble men als je een produkt niet aktief verkoopt: 'Het is zo, dat als je een produkt niet regel matig verkoopt, je er niet goed mee leert omgaan. Je komt er nooit goed in, dat kan dan weer ten koste van de advisering gaan.' Reizen De vijf rond de tafel vinden dat er nog wel wat gedaan kan worden op het gebied van reizen. Ze merken dat cliënten wel weten dat je bij de Rabobank folders kunt halen, maar datje er ook kunt boeken is voor velen toch vaak een verrassing. Aad: 'Ook voor verzekeringen geldt dat. Ze zien de folders in de foldermolen en dat is dat. Ze realiseren zich niet datje voor reizen en verzekeringen ook bij de Rabobank terecht kunt.' Het zomerseizoen voor reizen begint weer. In Hoorn zijn brieven verstuurd naar bepaalde groepen cliënten. Yvonne: 'Dat hebben we ook gedaan toen Silverclass werd geïntroduceerd. Daarna gaan we de mensen ook nog bellen. Dat bevalt goed. Anja: 'Wij geven bij de reisgidsen een brief Suzanne Valent, reismedewerker bij de Rabobank Wervershoof en Marga de Blank, bank-adviseur bij de Rabobank Enkhuizen. zo kant-en-klaar aan baliemedewerkers te kunnen geven. Iets waar in het kort heel duidelijk de hoofdlijnen van een nieuw pro dukt in staan.' Anja: 'Een goed idee, het is belangrijk dat je geïnformeerd bent. Al hoef je een produkt zelf niet te verkopen, als een klant erover begint, dan moetje er toch wat van weten. Het is niet prettig als een klant iets wel weet en jij nog niet.' Aad: 'Neem nou de Spaar-Optimaalhypotheek. ledereen moet er wat van weten, maar niet van alle details.' Anja: 'Bank in Beeld, Baliescoop en Raboband hebben een belangrijke taak in het geven van duidelijk informatie.' 'Ik vindt het soms wel jammer', zegt Marga, 'Soms hebben we een nieuw pro dukt, je weet er voldoende van, het is een goed produkt en dan kan het maar heel be perkt worden verkocht.' Yvonne: 'De Rabo bank Rendement Rekening is er een voor beeld van.' Aad: 'Onze spaarrekeningen wa- mee, waarin staat dat ze bij ons kunnen boeken. Ook proberen we cliënten, die wel op vakantie gaan, maar die niet bij ons boe ken, duidelijk te maken dat ze bij ons ook kunnen reserveren. We werken bijvoorbeeld met bijsluiters over voorreserveren.' Aad: 'Wij organiseren op een zaterdag in januari voor de tweede keer een reizenmarkt op de bank. Dat is vorig jaar prima bevallen. Mis schien gaan we in januari wel elke zaterdag open voor reizen. Dat lijkt me ideaal.' 'Wij laten een regeltje op het dagafschrift prin ten en geven met een reisgids altijd een kaartje van de reisadviseur mee', vertelt Suzanne. Over de reizenkrant is men en thousiast. Ook de reacties van de cliënten erop zijn positief. Nog andere onderwerpen passeren de revue. Besproken worden ze echter niet. De redactie 'neemt ze mee' voor de volgende aflevering van 'Rond de Tafel'. TMF

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 7