Centrum voor het Betalingsverkeer klaar voor dynamische toekomst Rabo band De slagvaardigheid van de Rabobank op het gebied van het beta lingsverkeer is onlangs vergroot. Enkele maanden geleden is na melijk het Centrum voor het Betalingsverkeer van start gegaan. Een aantal verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die op veel plaatsen binnen Rabobank Nederland waren gelegd, zijn nu in één nieuwe eenheid ondergebracht. Beleid en produkten op het gebied van het betalingsverkeer, zowel voor de zakelijke als voor de particuliere markt, worden nu ontwikkeld en begeleid door dat nieuwe centrum. Wij spraken met de heer C.A.V. van Tigge- len, hoofd van het Centrum voor het Betalingsverkeer. Een schets van een nieuwe activiteit, die tevens een pioniersrol gaat vervullen als resultatencentrum. Dienstverlening aan aangesloten banken staat voorop Nummer 16/25 november 1988 apl![ucties 9e,dautomaat 1 Zeker op termijn moeten de aangeslo ten banken gaan merken, dat er bin nen Rabobank Nederland op het ge bied van het betalingsverkeer slagvaardiger wordt gewerkt. Er is al één centraal aan spreekpunt waar men terecht kan voor alle vragen over dat onderwerp. Waarom die ge concentreerde aandacht? Van Tiggelen: 'Het betalingsverkeer wordt steeds meer een vol waardige dienst van het bankbedrijf. Boven dien is de invloed van de technologie erg groot. Dat betekent, dat je ook om die re den krachten moet bundelen. De integratie tussen techniek en commercie moet opti maal kunnen verlopen om de output van ho gere waarde te doen zijn. Vervolgens moe ten we helaas constateren, dat we een ne gatieve rentabiliteit hebben in het betalings verkeer. Daardoor kunnen we in de toe komst ten aanzien van de kernprodukten sparen en lenen niet concurrerend genoeg zijn, omdat die produkten in feite de verlie zen van het betalingsverkeer 'betalen'. De verliezen zijn van dien aard, dat een zeer ge concentreerde aandacht binnen Rabobank Nederland en vanuit Rabobank Nederland naar de aangesloten banken toe, vereist is om ervoor te zorgen, dat binnen een redelij ke termijn het betalingsverkeer tenminste kostendekkend wordt. Dat is belangrijk voor de financiële situatie van onze hele organi satie'. Kosten duidelijker Van Tiggelen is van mening, dat de aangesloten banken recht hebben op een beter inzicht in de activitei ten en in de kosten van, wat hij noemt, het service-instituut Rabobank Nederland. 'Het zijn immers de aangesloten banken die de kosten van Rabobank Nederland betalen. Wat wij in de komende maanden hopelijk gaan realiseren is, dat de kosten van het betalingsverkeer binnen Rabobank Neder land als het ware worden doorgesluisd naar de banken als een opslag op de produkten. Dat betekent, dat als wij daarin slagen, de aangesloten banken op produktniveau een aardig inzicht hebben in de kosten, die Ra- bobank Nederland maakt als dienstverle nende instelling naar de banken toe. Hoe minder kosten we verrekenen in de A-rente, hoe beter het is.' Van Tiggelen realiseert zich, dat je je daarmee kwetsbaar opstelt. Aan de andere kant ziet hij deze aanpak echter als een uitdaging. Van A tot Z verantwoordelijk Het Cen trum voor het Betalingsverkeer is van start gegaan met iets meer dan 44 formatieplaat sen. Daaruit zijn in de eerste plaats twee produktgroepen samengesteld, een voor 'gi rale betaaldiensten' en een voor 'bankpas betaaldiensten'. Beide produktgroepen zijn aktief met de ontwikkeling van beleid en ontwikkeling van produkten. Ze zijn echter niet alleen verantwoordelijk voor de ontwik keling van produkten, maar bijvoorbeeld ook voor een goede administratieve afwikkeling, die overigens elders wordt uitgevoerd. Voorts behoren opleidingen rond de produk ten, de bewerking van de markt en het ont wikkelen van goede systemen tot het taken pakket van de produktgroepen. Kortom, ze zijn van A tot Z verantwoordelijk voor de pro dukten op het gebied van het betalingsver keer. Ondersteuning Naast de twee pro duktgroepen kent het Centrum voor het Be talingsverkeer een afdeling 'ondersteuning betaaldiensten', waar de aangesloten ban ken terecht kunnen voor produkttechnische ondersteuning en informatie. Dat betreft dan telefonische en schriftelijke contacten. Voor de behandeling van meer complexe za ken op het gebied van het betalingsverkeer zijn vier produktspecialisten beschikbaar, die op aanvraag naar aangesloten banken gaan en met die aangesloten banken naar Wens van Van Tiggelen, hoofd van het Centrum voor het Betalingsverkeer, méér banken met 10.000 transacties op de geldautomaat. cliënten. Ze zijn altijd op pad. Van Tiggelen merkt bij sommige banken enige aarzeling om deze adviseurs in te schakelen. 'Aarzel niet om op deze mensen een beroep te doen', is zijn advies. 'Het betalingsverkeer, met name in de bedrijvensector, wordt steeds belangrijker. Ik zou zelfs willen stel len, dat je er cliënten mee kunt winnen of verliezen. De sterke ontwikkeling van elec- tronisch bankieren maakt het allemaal steeds complexer. Bovendien wordt de con currentie op dat gebied groter. Wij merken ook, dat de aangesloten banken steeds meer vragen om kennis en kunde op het ge bied van de nieuwe, met name electroni- sche betaalmogelijkheden.' Om het beeld van het Centrum voor het Betalingsverkeer compleet te maken, noe men we de afdeling 'algemene zaken'. Daar produceert men bestuurlijke informatie, planning en dergelijke. Ook is er een afde ling, die het interbancair overleg coördi neert. Veranderingen De aangesloten ban ken vormen de markt voor het centrum van Van Tiggelen. De organisatie van het Cen trum voor het Betalingsverkeer is daarop aangepast. Om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren zal men met verande ringsprocessen bezig moeten zijn. Van Tig gelen: 'Dat kunnen organisatorische proces sen zijn, dat kunnen ook processen zijn in het kader van hoe wij functioneren. Ik denk dat de managers binnen Rabobank Neder land steeds meer met veranderingsproces sen bezig zullen moeten zijn. Dat vraagt een andere mentaliteit, maar ik denk dat het no dig is om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.' Concurrentie Er gebeurt nogal wat op het brede terrein van het betalingsverkeer. De concurrenten zijn aktief met het introdu ceren van hun vorm van electronisch ban kieren, met name in de zakelijke markt. Zijn wij al zover? Van Tiggelen: 'Wij zijn op onder delen net zover en op een bepaald onder deel bijna zover. Als ik kijk naar de bedrij- venmarkt dan is het de grote uitdaging voor de komende jaren, aan te sluiten op het in formatiseringsproces waar bedrijven mee bezig zijn. Dat kan met heel simpele midde len, zoals de PC-betaaldiskette en de PC-in- cassodiskette, waar heel veel bedrijven nog jaren voordeel van hebben. Er zijn ook be drijven die al verder zijn en snel informatie willen. Lees verder op pagina 6

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 3