Rabo band Bowling-toernooi 1989 English Language Course for European Bankers Ludieke actie in de Lier Volleybal Kampioenschap Landelijke beleggings competitie Nummer 16/25 november 1988 Vervolg van pagina 1 Hij onderstreepte met de heer Kamminga, dat het midden- en kleinbedrijf de innerlijke kracht moet gebruiken op innovatief gebied. 'Kwaliteit en creativi teit zijn de sleutelwoorden voor een succesvolle economische toekomst. De Rabobank her kent zich daarin en is bereid daaraan een bijdrage te leve ren', aldus de heer Gras. Hoofd bedrijven van de Gro ningse Rabobank J. Faber was nauw betrokken bij de organi satie: 'Wij kunnen ons met deze manifestatie nadrukkelijk manifesteren als brede bank voor het midden- en kleinbe drijf. De gelegde contacten on dersteunen ons marktbewer kingsplan voor potentiële rela ties. In samenwerking met Ra bobank Nederland is een plan vastgesteld, dat zich richt op een vijftigtal geselecteerde be drijven uit kansrijke segmen ten'. et de Ra rneem 't met de Ratx ^nk is verteuinnvi - in de belang rijksu havensteden van do wereld >obo nk en op b; 3ndxB| In navolging van het ge slaagde bowlingtoernooi, dat in januari 1988 voor het eerst werd gehouden, zal op 21 ja nuari 1989 weer een toernooi worden georganiseerd. Net als de eerste keer vindt het evene ment plaats in het bowling centrum in Rijswijk (ZH). Tour operator De Jong Intra Vakan ties heeft zich bereid verklaard om het toernooi vijf jaar te sponsoren. Dit op voorwaarde dat er voldoende belangstel ling voor het bowlen blijft be staan. Maar daar maken de or ganisatoren zich beslist geen zorgen om. Op grond van een onder de deelnemers van het eerste toernooi gehouden enquete is gebleken, dat de meerderheid de wedstrijd-opzet op prijs stel de. Het komende toernooi zal dan ook weer worden georgani seerd voor teams bestaande uit drie Rabobankmedewer- kers. Er wordt geen onder scheid gemaakt tussen dames en heren. Gemengde teams zijn dus ook toegestaan. Er wordt gespeeld op scratch-ba- sis. Dat wil zeggen zonder bo nus- of handicap-regeling. De kosten van deelname bedra gen f 18,- per team. Wie interesse heeft om aan het bowlingtoernooi deel te ne men kan een briefje sturen naar de organisatie met daarin bij welke bank of afdeling het team werkzaam is, het aantal teams, de naam van de con tactpersoon (met telefoonnum mer) en de bank- of afdelings code. Stuur het briefje voor 15 december aan F.C.J. van Baa- ren, Rabobank Nederland Eind hoven, adrescode EW 1113. U ontvangt dan een inschrijffor mulier. Voor meer informatie: F. van Baaren (040-344319), B. Rensen (040 344129) of mw. P. Seykens (040-345266). De Co-op Bank in Manches ter organiseert elk jaar een cursus Engels voor medewer kers van de coöperatieve ban ken binnen de EG. De cursus wordt in 1989 gehouden van 4 tot 23 juni, in een statig En gels buitenhuis, Stanford Hall, bij Loughborough. Tot nu toe volgden 41 medewerkers van de Rabobankorganisatie, van plaatselijke banken en van Ra bobank Nederland, deze cur sus. Het is niet alleen een goede gelegenheid op de ken nis van de Engelse taal op bancair gebied te verhogen, maar ook de ontmoetingen met collega's van andere coö peratieve banken maken de cursus aantrekkelijk, ledereen die zich aanmeldt, wordt ge test om te kijken of de kennis van het Engels voldoende is om te kunnen deelnemen. Wie niet over het juiste aanvangs niveau beschikt, krijgt advie zen over te nemen maatrege len voor een goede voorberei ding op de cursus. De kosten van de cursus zijn - inclusief het verblijf in Stanford Hall, re creatieve activiteiten en week enduitstapjes 1.600 per per soon. Meer informatie is ver krijgbaar bij de afdeling Mana gement Ontwikkeling van Ra bobank Nederland, UK 609, telefoon (030) 903484. Iedere automobilist kent het: de eerste nachtvorst komt altijd onverwachts: slot dichtgevroren, krabbertje niet te vinden of het ligt in de dichtgevroren auto. Deze situ atie had de Rabobank De Maaslanden voor ogen toen er een actie werd bedacht om het produkt autoverzekering onder de aandacht te brengen. Er werd een brief opgesteld met de sterke punten van de Rabobankverzekering en er werd een sticker besteld met de tekst 'Bij vorst en ontij staan wij klaar!' Ook kocht de bank 2.500 ijskrabbers inge kocht. In de vroege ochtend van 10 november toog een in gehuurde ploeg verspreiders met 2.500 zakjes met inhoud De Lier in. Bij elke buiten ge parkeerde auto werd een zakje onder de ruitenwisser gedaan. De reacties op deze ludieke ac tie waren zeer positief. Elke au tobezitter in De Lier weet nu dat hij voor een autoverzekering bij de Rabobank terecht kan. Op 6 mei 1989 wordt het 6e Nationaal Kampioenschap voor Rabobanken gehouden in de Veluwehal in Barneveld. In Zwolle en Roermond zijn de voorrondes al achter de rug, in andere regio's worden ze bin nenkort gespeeld. Op 29 janua ri speelt de regio Haarlem, or ganisator is de heer Nordmann van de Rabobank Edam-Volen- dam. Op 11 maart organiseert de heer Lokhorst van de Rabo bank Apeldoorn de voorronde voor de Regio Arnhem. Op 18 maart is Leeuwarden aan de beurt. Organisator is de heer Bergstra van de Rabobank Sneek-Joure. Op 1 april is er een toernooi in Groningen, ge organiseerd door de heer Kre gel van de Rabobank Leek, en in Rotterdam, georganiseerd door de heer Van Keulen van de Rabobank Woudenberg. De datum voor de regio Bergen op Zoom is nog niet bekend. Orga nisator is de heer Segeren van de Rabobank De Dongemond. Over de regio Eindhoven is nog helemaal niets bekend. De or ganisatie van het kampioen schap is nog op zoek naar een bank, die bereid is deze voor ronde 1989 te organiseren. Tot nu toe is er elk jaar wel een bank uit de regio Eindhoven fi nalist. De organisatie hoopt dat er ook dit jaar een afvaardiging uit de regio aan het toernooi zal deelnemen. Contactpersoon van het nationaal kampioen schap volleybal is Eddy Meije- rink van de Rabobank Barne veld. Zijn telefoonnummer is (03420)90905. De Nederlandse Centrale van Beleggingsstudieclubs (NCVB) startte op 15 novem ber voor de twaalfde keer haar landelijke beleggings competitie. Deze competitie zal worden georganiseerd in samenwerking met de Rabo bankorganisatie. Ook de ad ministratieve verwerking zal bij Rabobank Nederland plaatsvinden. Door deze me dewerking wil onze organisa tie zich verder profileren in de effectenmarkt, juist waar het gaat om vermogende particu lieren. Aan de competitie kunnen de ongeveer 600 beleggingsclubs en beleggingsstudieclubs, die lid zijn van de NCVB, deel nemen. Iedere club krijgt een fictief startkapitaal van f 100.000,- en kan dit bedrag beleggen in een zestigtal gese lecteerde fondsen. Op deze manier worden de leden van de clubs in de gelegenheid ge steld zich zonder risico te be kwamen in het beleggen in ef fecten. Tijdens de competitie zullen de deelnemende clubs promotiemateriaal van de Ra bobank ontvangen. De drie clubs die aan het eind van de competitie het hoogste eigen vermogen hebben gerealiseerd ontvangen een prijs, die door Rabobank Nederland ter be schikking wordt gesteld.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 2