Bank-CAO algemeen verbindend Ruim baan voor Groninger ondernemers Met korting naar Kunstzaken 3 Gesprek over Centrum voor het Betalingsverkeer 5 Dagje op stap met BGD 6 Rond de tafel in Stede Broec 8 Studiereis, snoepreis? Hoogste punt Best bereikt Intern communicatieblad voor de Rabobankorganisatie WILT U ZICH EVEN LEGITIMEREN In de Staatscourant van 1 september maakte de minister van Sociale Zaken en Werkge legenheid bekend, dat de CAO voor het Bankbedrijf algemeen verbindend is verklaard. Deze algemeen verbindendverklaring heeft - en dat is deze keer voor het eerst - ook betrek king op de coöperatieve ban ken. Dit betekent, dat nu ook wettelijk geregeld is, dat de CAO-bepalingen op alle werk nemers van de plaatselijke banken en van Rabobank Ne derland van toepassing zijn. De algemeen verbindend ver klaring heeft alleen betrekking op de CAO-bepalingen en niet op de overige regelingen, die binnen de Rabobankorgani- satie van toepassing zijn. De CAO-bepalingen zijn te vinden in de hoofdstukken 1 en 2 van het Handboek Personeel plaat selijke banken en in hoofdstuk 4a en 4b van het Handboek Personeel Rabobank Neder land. Nummer 16/25 november 1988 'De gemeente Groningen moet staan te trappelen, om met de eigen Groninger onder nemers tot groei te komen, in plaats van Japan te bezoeken om een of andere autofabriek Op 6 december opent ko ningin Beatrix in de Beurs van Berlage in Amsterdam de ex positie Kunstzaken. Op deze tentoonstelling tonen bedrij ven, waaronder Rabobank Ne derland, werken uit hun kunstcollectie. Medewerkers van de Rabobankorganisatie kunnen Kunstzaken tegen ge reduceerd tarief bezoeken. Meer informatie op pagina 13. Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, mevrouw van Rooy was één van de inleiders tijdens het symposium '4 voor 92', dat werd gehouden in Alphen aan den Rijn. Tijdens deze door de Ra- bobanken in de Kring Rijn en Gouwe georganiseerde bijeen komst lichtte zij activiteiten van de overheid in het kader van de Europese eenwording toe. Over de ontwikkeling van de Europese markt merkte de Staatssecretaris tegen de ruim 600 aanwezi gen op, dat de traditionele markten voor de Nederlandse export wel iets zullen teruglopen, maar dat de export naar Zuideurope- se landen als Spanje zich zal blijven ontwikkelen. Bovendien houdt de wereld niet op bij Europa, waarschuwde zij. Plaatsver vangend voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland Klarenbeek, de tweede inleider, meldde dat door het openstellen van de landsgrenzen binnen Europa jaarlijks zo'n vijftig miljard gulden kan worden bespaard. Bedrijven zullen gedwongen zijn die besparingen door te geven aan de consument. Daardoor zal de koopkracht toenemen, wat leidt tot grotere vraag naar goede ren en diensten. Klarenbeek adviseerde ondernemers met kleine re bedrijven netwerken met andere bedrijven te vormen en in wisselwerking met grotere bedrijven in te spelen op de schaal vergroting in de markt. Op 2 november ging de vlag in top toen het hoogste punt werd bereikt van de nieuwbouw van Rabobank Ne derland in Best. Daaraan werd op feestelijke wijze aandacht besteed. Rond pinksteren zul len de eerste gebouwen in ge bruik worden genomen. De an dere bouwdelen ten behoeve van de directoraten Productie en Communicatie en Materiaal en Postvoorziening zullen uiter lijk komende zomer worden op geleverd. naar hier te halen'. Dat was de boodschap van J. Kammin- ga, algemeen voorzitter van het KNOV aan burgemeester A.A.M.F. Staatsen van Gronin gen. Hij deed deze uitspraak tijdens de door de Rabobank Groningen-Haren en het KNOV gerealiseerde manifestatie 'Groningen in de markt', die 400 betalende bezoekers trok. Volgens de formule van het KRO televisieprogramma 'Brand punt in de markt' werd in de Groninger Evenementenhal een twintigtal bedrijven voor het voetlicht gebracht. Brandpunt presentator Ton Verlind inter viewde daarvan dertien bedrij ven, die zich op deze wijze aan het bedrijfsleven uit de regio presenteerden. Hiermee werd getoond, dat er bij het Gronin ger bedrijfsleven meer kennis, inventiviteit en nieuwe ideeën aanwezig zijn, dan doorgaans wordt verondersteld. Directeur M. Gras van de Ra bobank Groningen-Haren me moreerde in zijn welkomst woord de belangrijke positie van de Rabobankorganisatie in het midden- en kleinbe drijf. Vervolg op pagina 2

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 1