mm 4 november 1988 Overzicht van de kosten per jaar voor het inkopen van f l.OOO- WP/WNP. Ook hier is er van uitgegaan dat het WP/WNP na overlijden van de deelnemer op z'n vroegst ingaat op de 65 jarige leeftijd van de weduwe of weduwnaar. *Zie opmerking bij staatje 1. Leeftijd op het moment van sluiten van de aanvullende pensioenovereenkomst verschuldigde jaarpremie mannen vrouwen 30 f 89 f 21 40 f 158 f 38 50 f 324 f 76 55 f 553 f 129 60 f 1.208 f 282 64 f 6.008 f 1.409 sioen Reglement voor 31 december 1988 in dienst wa ren in de gelegenheid te stellen WNP in te kopen. De bedoeling van deze bijzondere in koopmogelijkheden is, de deelnemer in de gelegenheid te stellen, het WP/WNP te brengen op het regle mentaire niveau, te weten 75% van het OP. Zie staatje 3. Het verhogen van het arbeidsonge schiktheidspensioen (AOP) Ook dit pensioen kunt u desgewenst verho gen. Voorwaarde is uiteraard, dat u niet arbeidsongeschikt bent. Het is mogelijk om dit pensioen met maxi maal 10% van het bruto arbeidsinko men, zoals dat geldt op het moment van het sluiten van de aanvullende pensioenovereenkomst te verhogen. Zie staatje 4. Het vervroegen van de pensioenda tum De standaard-pensioenleeftijd is in het nieuwe pensioenreglement vastgesteld op 65 jaar. Het is mogelijk de pensioenleeftijd te vervroegen tot uiterlijk 60 jaar. Deze bepaling heeft momenteel weinig betekenis, omdat de meeste werknemers ook aan spraak op de VUT kunnen maken, waardoor men momenteel rond de leeftijd van 61 jaar vervroegd kan uit treden. Bovendien gaat gedurende de VUT-periode de opbouw van het pen sioen gewoon door. Overzicht van de kosten per jaar bij in koop van f 1.000,- AOP. Uitgegaan is van een pensioenleeftijd van 65 jaar. Staatje 4 H Leeftijdsklasse verschuldigde jaarpremie mannen/vrouwen 25 t/m 29 f 70 30 t/m 34 f 90 35 t/m 39 f 110 40 t/m 44 f130 45 t/m 49 f160 50 t/m 54 f160 55 t/m 60 f120 vanaf 60 f 60 *Bij verandering van leeftijdsklasse tij dens de duur van de verzekering wordt de premie aangepast aan de nieuwe klasse. Wij gaan er daarom van uit, dat er momenteel weinig medewerkers zul len zijn, die willen afzien van de VUT. De mogelijkheid om de pensioenda tum te vervroegen is dan ook op dit moment alleen maar van belang voor Pensioenleeftijd Vervroegingsfactor 0,945 0,89 0,835 0,78 0,725 die medewerkers die geen aanspraak op VUT hebben. Wanneer we de pensioendatum van een werknemer gaan vervroegen zijn twee factoren van belang. Door de vervroeging wordt een pen sioen gedurende een kortere tijd op gebouwd, bijvoorbeeld de pensioen leeftijd was 65 jaar en wordt 60 jaar, derhalve is er 5 jaar minder pen sioenopbouw. De tweede factor is dat een pensioen eerder in moet gaan. Het uit te keren bedrag wordt hierdoor uiteraard lager. Deze verlaging wordt berekend aan de hand van bovenstaande vervroe gingsfactoren. Deze vervroegingsfac toren zijn voor mannen en vrouwen gelijk en worden toegepast op zowel het OP als het WP/WNP.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 9