Aanvullende pensioen overeenkomsten Pensioen Reglement In Raboband nummer 10 van 22 juli 1988 hebben wij al globaal stilgestaan bij de mogelijkheid die in het nieuwe pensioenregle ment (PR 1989) is opgenomen om individuele pensioenovereen komsten met de SPR te sluiten. Uit de reacties die de SPR na de publicatie van dit artikel ontving, hebben wij geconcludeerd, dat een aantal van u hier belangstelling voor heeft. Daarom gaan we er in dit artikel wat dieper op in. U kent dan wat meer details van de mogelijkheden en de hieraan verbonden kosten. U weet het immers nog: de kosten komen voor uw rekening. Hoe hoog deze rekening kan zijn, daar zullen we u in dit artikel een beeld van geven. Vervolgens kunt u zelf vaststellen of het zinvol is de SPR een offerte te vragen. 4 november 1988 Staatje 1 Leeftijd op het moment van sluiten van de aanvullende pensioenovereenkomst verschuldigde jaarpremie vrouwen 30 f 112 f 157 40 f 203 f 282 50 f 439 f 596 55 f 807 f 1.075 60 f 2.007 f 2.611 64 f 11.971 f 15.199 *Deze jaarpremie is tot de pensioenda tum verschuldigd. Bij de vaststelling hier van is rekening gehouden met de voor 1988 geldende rentestandskorting en in dexeringsopslag. Deze opslag op de pre - mie is bedoeld om het pensioen na in gang in principe waardevast te houden. De premie wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de dan geldende rente standskorting en indexeringsopslag. Alle inkoopmogelijkheden zijn gebaseerd op de regels en be grippen genoemd in PR 1989. We zullen de verschillende mogelijkhe den globaal met u doornemen en aan geven wat dit zo ongeveer zal gaan kosten. Het verhogen van het Ouderdoms pensioen (OP) Wanneer u geen 40 dienstjaren in de Rabobankorganisatie zult halen en u geen of een wat lager pensioen uit voorgaande dienstbetrek kingen heeft, dan kunt u aan inkopen gaan denken. Voorwaarde hierbij is, dat al uw pensioenaanspraken te sa men, niet uitkomen boven 70% van pensioengrondslag-I op het tijdstip van het sluiten van de aanvullende pen sioenovereenkomst. Uw pensioenaan spraken bestaan normaal gesproken uit uw reglementair OP, en eventueel een OP op grond van een vroegere pensioenverzekering. Zit u hiermee on der de norm van 70%, dan kunt u een Overzicht van de kosten per jaar indien al leen het OP ad f 1.000,- wordt ingekocht. In het staatje gaan we er van uit dat de pensioendatum de eerste dag van de maand is waarin men 65 jaar wordt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 7