Meer over de WAGW: de taak van het management band In diverse publicaties is al uitgebreid aandacht besteed aan de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW). In dit artikel wordt inge gaan op het geadviseerde beleid van de Rabobankorganisatie op deze wetgeving en wat de rol van het management in dit beleid is. Nummer 15/4 november 1988 De hoofdlijn van het beleid is een pre ventieve opstelling. Dit betekent dat er maatregelen genomen moeten worden, die zoveel mogelijk voorkomen dat werknemers arbeidsongeschikt raken. Wan neer dit echter toch gebeurt, dan zal de werknemer daar worden ingezet waar hij vol waardig binnen zijn eigen mogelijkheden kan werken. Dit beleid is eigenlijk niet nieuw binnen onze organisatie. In de praktijk han delen vele plaatselijke banken en Rabobank Nederland al jaren zo. Maar op grond van de wetgeving zijn dit beleid en de maatrege len nu op papier gezet. Taak van de manager Bij de daadwer kelijke uitvoering van een preventief beleid heeft de manager een centrale rol. Hij is te genover de medewerker de eerste vertegen woordiger van het bedrijf. Hij is verantwoor delijk voor de vertaling van het beleid naar concrete maatregelen. Een stimulerende, positieve houding van zijn kant helpen een langdurig zieke of gehandicapte medewer ker bij het hervatten van de werkzaamhe den. Een aantal maatregelen ondersteunt de manager bij het uitvoeren van zijn taak. Ziekteverzuimbegeleiding Iedere ma nager wordt regelmatig geconfronteerd met zieke medewerkers. In de meeste gevallen gaat het gelukkig om eenvoudige verkoud heid. Maar soms betreft het ook een lang durige ziekte. Juist dan is het belangrijk tij dig maatregelen te nemen om de terugkeer in de werksituatie te bespoedigen. Ziekte verzuim kan veroorzaakt worden door fysie ke, maar ook door psychische redenen. Waar het gaat om fysieke oorzaken, bijvoor beeld een gebroken been, dan is beoorde ling meestal eenvoudig. Moeilijker wordt het indien het ziek zijn te maken heeft met psy chische problemen. Het is dan veel lastiger na te gaan wat nu de werkelijke oorzaken zijn. Deze kunnen in de privé-sfeer liggen, maar ook in de werksituatie. En er kan ook sprake zijn van disfunctioneren van de me dewerker dat niet of moeilijk bespreekbaar is en geleid heeft tot 'vluchten' in ziektever zuim. Afhankelijk van de aard van het ziekte verzuim zal de manager in overleg met zijn P en O- adviseur nagaan of er acties onderno men moeten worden. Een goede beoorde ling en vastlegging van gegevens is hierbij noodzakelijk. Beoordeling Wil men snel actie onder nemen tegen afnemende prestaties, dan moet er regelmatig een beoordelingsge sprek plaatsvinden. Het is soms moeilijk te beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van afnemende lichamelijke en/of geestelij ke capaciteiten of dat er sprake is van een slechter wordend arbeidsklimaat. Belangrijk is dat hier tijdig zicht op komt. Daarom dient Komt er een quotum-regeling? De brandende vraag waar de meeste be drijven mee worstelen is, of de minister in 1989 een quotum-verplichting oplegt. Dit houdt in dat een vastgesteld percen tage van het totaal aantal werknemers tot de doelgroep van de WAGW behoort. Voor de Rabobankorganisatie is het dan ook belangrijk of dit per individuele bank gaat gelden of voor de totale organisatie. Daar om is een registratie van alle inspannin gen nu al belangrijk. de manager periodiek de medewerkers te beoordelen om na te gaan hoe het gaat met de prestaties van de medewerkers. Registratie 'WAGW'-inspanningen Voor de toepassing van de WAGW en het preven tieve beleid is het noodzakelijk om alle in spanningen op dit gebied te registeren. De registratie van de gegevens wordt gecoördi neerd door de BGD van de Rabobankorgani satie, dit mede in verband met de privacy bescherming. Iedere plaatselijke bank en af deling van Rabobank Nederland zal gege vens moeten gaan bijhouden over welke maatregelen men heeft genomen, welke kosten dat met zich meebrengt en hoeveel personen bij de WAGW betrokken zijn. Dit betreft alle maatregelen die op sociaal ge bied genomen zijn, of het nu gaat om aan passing van taken, de werkplek, arbeidsom standigheden of het volgen van een oplei ding. Vastlegging van deze gegevens is noodzakelijk om verantwoording af te kun nen leggen aan de wetgever. WAGW-beleid niet op zichzelf De in vulling van dit beleid is door onze organisa tie geplaatst in het nieuwe sociale beleid, het human resource-beleid. Uitgangspunt van dit beleid is het optimaal benutten van de capaciteiten van de medewerkers. Ook als deze verminderen. Vanuit dat beleid wordt het management van plaatselijke ban ken en Rabobank Nederland geadviseerd om de medewerkers die taken te laten ver richten, waarbij een zo goed mogelijk ge bruik wordt gemaakt van de capaciteiten. Of wel: de juiste man/vrouw op de juiste plaats! Dus is er sprake van overcapaciteit bij een medewerker, dan zal een zwaardere functie moeten worden gezocht. Is er spra ke van teruglopende capaciteiten door ziek te, gebrek of leeftijd, dan zal het takenpak ket daarop moeten worden aangepast, zo dat de resterende capaciteiten goed benut kunnen worden. Zo'n opstelling vraagt nogal wat van zowel de manager als van de mede werker. Een periodieke beoordeling kan daarbij niet ontbreken, een beoordeling waar gepraat wordt over doorstroming, aan passing takenpakket, opleiding etc. De af stemming van prestaties en capaciteiten is de kern van een goed sociaal beleid en voorwaarde voor een preventief WAGW-be- leid. De taak van het management is de juiste afstemming te realiseren. vervolg van pagina 3 gers hebben het gevoel, dat als ze een bank na een aantal jaren op de rails heb ben gezet, de uitdaging weer ergens an ders mag liggen. Vroeger was dat anders. Toen zag men het bereiken van die plaats als het bereiken van het eindstation. Ik denk, dat door de mogelijkheden van door stroming vanuit de banken en Rabobank Nederland er een betere wisselwerking ontstaat. Daardoor komt ook de juiste man en vrouw binnen onze organisatie op de juiste plaats. Die tendens wordt steeds beter zichtbaar'. De nieuwe dienst Zoals het sociale beleid een onderdeel is van het totale be leid van de organisatie, zo is de Centrale Dienst Personeel een instituut dat aan de hele organisatie diensten verleent. Sinds 1 maart is er geen scheiding meer tussen wat daarvoor heette het directoraat Arbeidsza ken, dat zich bezighield met CAO-onderhan- deiingen en de vertaling ervan in arbeids voorwaarden, en het directoraat Opleidin gen. Voogt: 'Het opleiden is nu duidelijk een onderdeel geworden van dat personeelsont wikkelingsbeleid. We maken niet zomaar wat cursussen, die je wel of niet kan afne men, nee, het is nu meer dan in het verle den een onderdeel van het totale perso neelsbeleid. Bovendien, we werken in Ne derland met een voor banken redelijk ver deelde markt. Ook de Rabobank heeft als opdracht z'n marktaandeel te behouden via het opvoeren van de kwaliteit van de dienst verlening. En dat moet vergezeld gaan van een hoge kwaliteit in de opleiding'. Overleg In zijn nieuwe functie neemt Voogt veel aan de vergadertafel plaats. Ook staat regelmatig overleg met de CAAR, de OR van Rabobank Nederland en de CAD (Commissie Arbeidsvoorwaarden Directeu ren) op het programma. 'De CAAR is een uitermate nuttig adviesorgaan. De bestuur ders zijn erin vertegenwoordigd en de werknemers, zowel van aangesloten ban ken als van Rabobank Nederland. En dat is nu het unieke, want in een centrale on dernemingsraad zou je zo'n vertegenwoor diging van de bestuurders niet kunnen hebben. Dat is juridisch niet mogelijk, denk ik. De CAAR brengt adviezen uit, die zodanig belangrijk zijn, dat ze mede vorm geven aan het beleid. Er wordt wel degelijk naar geluisterd.' Hoe heeft hij zijn eerste vergadering met de CAAR ervaren? 'Het was even wennen. Het is alsof je de Pool se landdag binnenkomt. Het is een zo gro te groep van overleg, dat je toch een of twee vergaderingen nodig hebt om te gelo ven dat het ook nog tot een homogeen ad vies kan leiden. En dat gebeurt, dat vind ik positief'. SP

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 5