Rabo band KORT Security-box telebankieren in gebruik Optiecursus op diskette Prijsvraag electronisch bankieren Internet operationeel Wat is een TOC? Nummer 15/4 november 1988 Op 17 oktober is in het computercentrum in Zeist een 'security-box' in gebruik geno men, waardoor het mogelijk is geworden, de proef met tele bankieren te starten. De 'se curity-box' controleert aan de hand van een chipcard, de te- lebankpas en keys of de cliënt of een bank toegang kan krij gen tot de computer. De inge bruikname was een feit nadat een groot aantal codes in de box was ingebracht. Op de dag van het aandeel, die op 3 november werd gehou den in de Amsterdamse Rai, is de nieuwe Optiecursus van de Rabobank voor een groot pu bliek geïntroduceerd. Op de stand van de Rabobank was deze cursus de grote trekpleis ter. De cursus, die bestaat uit een diskette, een gebruiksaan wijzing en de brochure 'Opties via de Rabobank', geeft basis informatie over het beleggen in opties. Achtereenvolgens ko men aan de orde: begrippen in de optiehandel, de werking van de Optiebeurs, iets over beleg gingsstrategie met opties, het opgeven van orders en tarie ven. De cursus wordt geleverd via de aangesloten banken en kost f 22,50. In Raboband 11 vroeg het Centrum voor het Betalingsver keer een naam te bedenken voor het electronisch bankie ren binnen de Rabobankorga- nisatie. 137 Personen zonden 480 namen in. Zeifs het kan toor New York deed mee. Zo wel de creativiteit als de kwan titeit was overweldigend. Veel lezers stuurden meer dan 10 namen in. De koploper kwam met 28 ideeën. Uiteraard scoorden voor de hand liggen de namen zeer frequent: Rabo- maat, Rabomatic, Rabo-doe- het-zelf-bank, Rabotel en Rabo- tronic. Veel namen waren sa menvoegingen van de meest uiteenlopende bekende en on bekende Engelse termen. De bijbehorende uitleg nam niet zelden meer dan een A4-vel in beslag. Op 10 oktober is in Utrecht de cluster-1 van Internet afge rond. Daarmee is één centrale operationele cliënten-database beschikbaar gekomen. Binnen het werkgebied Bankzaken zijn bij automatisering in het verle den verschillende systemen ontstaan. Een samenhang daartussen ontbreekt. Met het Internet-project wordt fasege wijs een geïntegreerd systeem operationeel. Aan alle medewerkers van het Centrum voor betalingsver keer werd gevraagd uit de to tale lijst een persoonlijke 'top 10' samen te stellen. Na we ging volgde dezelfde exercitie met de vraag om de beste drie namen te selecteren. De naam Rabomaat scoorde hoog, maar vanwege de asso ciatie met Giromaat werd be sloten deze naam vooralsnog buiten beschouwing te laten. Bovendien speelde ook de praktische overweging, dat tientallen mensen deze naam inzonden een rol. Het toeken nen van een prijs zou in dat geval problemen geven. Ook de naam Rabo-cash-service scoorde hoog, maar die naam werd samengesteld door het Centrum voor het Betalings verkeer en komt dus niet voor een prijs in aanmerking. Na deze schifting bleek er één duidelijke koploper te zijn: de naam Rabo-paraat van de heer H. Meijer van de Rabo bank Nieuwenhagen. Hij ont vangt de eerste prijs, een wekkerradio met de mogelijk heid zelf een wekboodschap in te spreken. De tweede prijs - een koffiezetapparaat voor twee kopjes - gaat naar Me vrouw C. Verbeemen-Goeree van de Rabobank Heinkens- zand. Zij bedacht de naam (Rabo)-Comfortbank. De der de prijs, een walkman, gaat naar de heer R. de Vries van de Rabobank Midden-Oost stellingwerf. Hij stuurde in dichtvorm maar liefst zeven tien namen in. Allemaal getui gend van een zeer creatieve geest. De tien namen, die het hoog ste scoorden, worden via een marktonderzoek voorgelegd aan een aantal GEA- en BEA- gebruikers. Er wordt gekeken welke associaties de verschil lende namen oproepen. Het zal met name van dit onder zoek afhangen, welke naam in de toekomst daadwerkelijk zal worden gebruikt. Raboband houdt u op de hoogte. Zo nu en dan lezen we de afkorting TOC of horen ie mand vertellen dat 'het in de TOC besproken is'. De afkor ting TOC staat voor Techni sche Overlegcommissie. Een stukje geschiedenis. Een van de problemen na de fusie tussen de Boerenleenbanken en Raiffeisenbanken lag op het gebied van de communi catie tussen plaatselijke ban ken en toenmalige centrale bank. Er waren wel enkele overlegorganen, zoals de kringvergaderingen en de Cen trale Kringvergadering. Er was echter ook behoefte aan een georganiseerde inbreng van kennis en ervaring van aange sloten banken, aan een bete re afstemming van de activi teiten van de centrale bank en de aangesloten banken. De hoofddirectie had behoef te aan een dergelijk klank bord, terwijl de banken in het land graag de gelegenheid wil den hebben op basis van de ervaring uit de praktijk de lei ding van de organisatie te ad viseren. De TOC's hebben geen beslissingsbevoegdheid, maar kunnen de hoofddirectie en Raad van Beheer adviezen geven over bijvoorbeeld de in troductie van nieuwe produk- ten, aanpassing van voor waarden, de keuze van nieu we systemen, etc. In 1973 werden twaalf TOC's ingesteld. Vanaf begin 1988 zijn het er, door het opheffen of samengaan van enkele commissies, nog acht: Mana gement Grote Banken, Mana gement Kleine Banken; Verze keringen en Reizen, Effecten, Particulieren, Buitenland, Au tomatisering en tot slot Be drijven. Elke TOC, die onder voorzitterschap staat van een functionaris van Rabobank Nederland, bestaat in begin sel uit negen leden, (onderdi recteuren van plaatselijke banken. Tevens worden de TOC-vergaderingen bijgewoond door enige specialisten van Rabobank Nederland. De le den van de aangesloten ban ken worden benoemd door de Centrale Kringvergadering, na raadpleging van de Vereniging van Directeuren (VDR). Ge middeld vergaderen de TOC's 9 a 10 keer per jaar. Men praat dan over specifieke aan gelegenheden, die betrekking hebben op hun aandachtsge bied. Wat in de TOC's bespro ken is, is regelmatig te lezen in het blad In Formatie. TMF

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 4