Rabo band KORT PC-PRIVE Collectieve verzekering PC is rond Thema-avond in Heerlen Het toezicht op de banken in Nederland Boekje Raiffeisen uitverkocht Seminar West- landse banken groot succes Samenwerking met planten- veredelaars Themadag: Vrouwen in het bankbedrijf Nummer 15/4 november 1988 De collectieve verzekering voor het PC-privé-project gaat door. Via de antwoordkaart in Raboband 6 tekenden 850 mensen in. De verzekering kost f 30,- per jaar, de in gangsdatum is 1 december 1988. De afdeling Verzekerin gen van de Personeelsbank van Rabobank Nederland neemt het collectieve verzeke ringscontract onder haar hoe de. Dat betekent, dat schade gevallen gemeld moeten wor den bij de assurantie-mede werkers. In Utrecht zijn dat de heren C. Verbeek en L. v.d. Vleuten, in Eindhoven de heer J. v. Boxtel en mevrouw M. Jonkers. De deelnemers in het contract ontvangen geen be wijs van deelneming. De af schrijving van de betaalreke ning geldt als bewijs. De polis voorwaarden worden in een van de komende HOCOM Nieuwsbrieven gepubliceerd. Voor algemene vragen kan ge beld worden met het HOCOM- secretariaat in Eindhoven (040) 344333. Wie inmiddels op een andere wijze zijn PC heeft verzekerd en dus geen belangstelling meer heeft, kan dit - voor 18 november - schriftelijk mel den aan het secretariaat van de HOCOM (EW 1106). Wie alsnog zijn PC wil verzekeren kan dit via onderstaande bon - ook voor 18 november - melden. De Rabobanken Spekhol- zerheide, Heerlen en Hoens- broek organiseerden op 4 ok tober in Heerlen gezamenlijk een informatiebijeenkomst voor cliënten. De werkgebie den van de banken grenzen aan elkaar en het leek de ban ken verstandiger gezamenlijk een avond te organiseren dan ieder apart. Het spaart kosten en drie banken krijgen allicht meer mensen op de been dan een bank alleen. Gekozen werd voor het thema oude dagsvoorziening. Twee mede werkers van Interpolis hielden een inleiding. Drs. M. Turlings sprak over de stelselherzie ning sociale zekerheid en mr. E. Heek hield een inleiding over de gezins- en oudedags- verzorging. De bedoeling van de avond was onder meer de cliënten erop te attenderen, dat ze bij de Rabobanken te recht kunnen voor allerlei vor men van verzekeringen voor nu en in de toekomst. Naast cliënten werden ook accoun tants, boekhouders en andere adviseurs uitgenodigd. Bij het NI BE verscheen het boek 'Het toezicht op de ban ken in Nederland' van drs. H. Coljé. Het boek geeft voorlich ting over het bedrijfsecono misch toezicht op de banken, zoals dat wordt uitgeoefend door de Nederlandsche Bank. Hoe vindt dat toezicht in de praktijk plaats? Hoe beoordeelt zij de aard en de omvang van de risico's? Op welk moment moet zij actief ingrijpen in het beleid van een bank? Op deze en vele andere interessante vragen geeft dit boek een ant woord. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en kost f 39,50 (ISBN 90-72122-08-9). In Raboband 14 werd op pa gina 8 gemeld, dat het boekje over Raiffeisen te bestellen is in Best. Het is echter uitver kocht. Begin 1989 verschijnt een vernieuwde uitgave. Ondergetekende geeft zich op als deelnemer aan de compu ter-polis, onder en tegen de condities zoals beschreven in Ra boband 6/1988. Voorl. en naam Adres Postcode en Woonpl Bank/int. adrescodeBankrek Bezit: Computer O XT D.Floppy; O XT H.Disk; O AT Monitor O Kleur; O Monochroom Printer :0 LC-10; O NL-10 Muis O Tulip; O Gem Startpakket O Ja; O Nee HandtekeningDatum.. NIET VOLLEDIG INGEVULDE EN ONDERTEKENDE FORMULIE REN WORDEN GEWEIGERD! INZENDEN VOOR 18 NOVEMBER AAN SECRETARIAAT HOCOM EW 1106. 2000 Belangstellenden wa ren op 11 oktober aanwezig bij het seminar 'Tuinbouw naar 2000'. Dat was aanmerkelijk meer dan de 1.250 aanmel dingen waarop de organiseren de Westlandse Rabobanken hadden gerekend. In de Bloe menveiling Westland presen teerde Koos Postema een pro gramma, waarin optraden Ir. H. de Boon, directeur van de vei ling, M.J. Varekamp, voorzitter van de KNLC en drs. H.H.F. Wijffels, voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland. Biotech Venture Fund van Rabobank Nederland heeft met vijf Nederlandse plantenverede- lingsbedrijven besloten de ge zamenlijke biotechnologische researchonderneming Keygene op te richten. Keygene zal een onderzoekteam van topkwaliteit gaan opbouwen, dat op con tractbasis voor de samenwer kende bedrijven en voor derden research uitvoert. Daarbij wordt gedacht aan onderzoek op het terrein van de veredeling van groenten-, landbouw- en sier teeltgewassen. De Dienstenbond CNV or ganiseerde op 1 oktober een themadag voor vrouwen in het bankbedrijf. José Stolwijk, me dewerkster van het Vrouwen- secretariaat CNV, legt uit waar om: 'Vrouwen in de banksector hebben als gevolg van 'middel matige' scholing wat betreft beroepsopleiding, voor het me rendeel een lagere positie in het bedrijf. De meesten zitten in een eindfunctie, die geen enkele kans op doorstroming biedt. En door de ontwikkelin gen in de technologie dreigt het gevaar, dat de rol van vrou wen beperkt blijkt tot het druk ken op knoppen'. Een van de spreeksters op de themadag was les Jongbloed-Brands, van de afdeling Overlegzaken van Rabobank Nederland. De titel van haar lezing was: Opleidings mogelijkheden voor vrouwen in de Rabobankorganisatie, nu en in de toekomst. Met name ging zij in op de doorstromings mogelijkheden versus opleidin gen binnen Rabobank Neder land. Geïnteresseerden over dit thema kunnen voor infor matie of vragen terecht bij Ton de Leeuw den Bouter van de vakgroep Banken CNV, tele foon (020)764771.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 2