Van Eldik: 'Voor kom chaos cards' Dallas geopend Cijfers en Trends verschenen 3 Gesprek met hoofd Centrale Dienst Personeel 7 Méér over nieuw Pensioenreglement 12 Eigen transport nog steeds unicum Rabobank present in Aalsmeer Intern communicatieblad voor de Rabobankoréanisatie Op de door de Financial Ti mes georganiseerde conferen tie over electronische bancaire dienstverlening in de jaren ne gentig, die op 20 oktober in Londen werd gehouden, waar schuwde drs. R.B.J. van Eldik bedrijven voor een dreigende chaos op het gebied van plas tic kaarten. Hij riep de Europe se banken op, om door sa menwerking te voorkomen, dat zo'n chaos inderdaad zal ont staan. In zijn functie als voorzitter van de Europese Raad voor het Be talingsverkeer èn als lid van de hoofddirectie van Rabobank Nederland, toonde Van Eldik zich bezorgd over mogelijke Op 31 oktober is de 'Loan Production Office' van Rabo bank Nederland in Dallas (Texas) geopend. Dat gebeur de in aanwezigheid van de voorzitter van de hoofddirectie drs. H.H.F. Wijffels. Tegelijker tijd vond in Dallas de eerste bijeenkomst plaats van het Agribusiness Advisory Commit- tee. Vanuit de LPO in Dallas is men, als vertegenwoordiger van kantoor New York, in het bijzonder actief op het gebied van agrarische kredietverle ning en relatiebeheer. In Dal las wordt dus niet het volledi ge bankbedrijf uitgeoefend. De administratieve afwerking wordt in New York verricht. De nieuwste editie van de uitgave 'Cijfers en Trends' is op 3 november ten doop ge houden. Dit populaire naslag werk, dat informatie over 50 branches bevat, is door de pers en vertegenwoordigers uit de wereld van het midden- en kleinbedrijf opnieuw goed ontvangen. Van de volledige uitgave van Cijfers en Trends zuilen onge veer 39.000 exemplaren hun weg vinden naar adviseurs van het bedrijfsleven. Van de zes deelbrochures zijn in tota liteit 50.000 exemplaren van de persen gerold. Tijdens de presentatie lichtte drs. P.M. Burghouts, lid van de hoofddi rectie van Rabobank Neder land, de publicatie toe. Hij stelde daarbij het thema 'Ver nieuwing als basis voor de groei' centraal. Tijdens de jaarlijkse Bloe- menvaktentoonstelling in Aals meer, die nog tot en met zon dag 6 november wordt gehou den, is de Rabobankorganisa- tie aanwezig met een stand. Zondag, de laatste dag, is de beurs ook opengesteld voor het grote publiek. De activitei ten in de stand zullen zich dan ook met een reizenpresentatie op die doelgroep richten. Amerikaanse situaties waar mee wij ook in Europa gecon fronteerd zouden kunnen wor den. Europeanen lopen met een steeds groter wordende stapel plastic op zak. 'Het is nodig dat er gewerkt wordt aan het creëren van technische eenheid op het terrein van plas tic cards, hetgeen echter niet betekent, dat ik zou wensen dat er voor de aan de kaart ge koppelde produkten een com merciële eenheidsworst ont staat', aldus Van Eldik. Hij ver wacht dat een eenheidskaart met een eenheidstarief er niet zal komen. Niet alle cliënten hebben immers dezelfde be hoeften en wensen. Bovendien is een gezonde concurrentie in ieders belang. Wel is eenheid op het gebied van technische infrastructuur en standaardisa tie in het voordeel van consu menten, retailers en banken. 'Alleen dan kunnen we de ga rantie geven dat het betalings verkeer ook in de toekomst - zowel nationaal als internatio naal - vlug, veilig en betrouw baar zal functioneren', aldus Van Eldik in Londen. Op het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank Hoogeveen staat sinds kort een schotel-antenne. Daarmee ontvangt de af deling Effecten van de bank satelliet-zenders, die de hele dag door financiële informatie uitzenden. Eén daarvan is de Duitse commerciële zender SAT 1, waarop dagelijks een vol uur finan cieel nieuws wordt uitgezonden. Het programma Telebörse geeft een overzicht van de verschillende Europese beurzen. Ook ontvangt men via de schotel CNN, een Amerikaanse nieuwszender, die dagelijks een groot aantal financiële en eco nomische programma's doorgeeft. Op die manier is men in Hoogeveen op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op de internationale beurzen en markten. De heer L.J. Marti- nus, hoofd van de afdeling Effecten, voor de foto op het dak van de bank geklommen, is tevreden over deze voorziening. De schotel en bijbehorende apparatuur is geleverd door een fabri kant, die in Hoogeveen is gevestigd. (V/V WAREN 't EERSt^ MET /\UTO-MATl5EP.EN JAAR 2.0 JAAR El&EN .TRANSPORT RABOBANK,,,,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 1