Rabo band MEDIA Sparen en beleg gen in Goede Raad Aandacht voor stu denten in Mijn Geld Eerste kunst agenda voor 75- jarig Frans Hals museum Voer voor koppensnellers Nummer 15/4 november 1988 In de week van 14 tot en met 18 november wordt Goe de Raad nummer 4 huis-aan- huis verspreid. In de rubriek Wetenswaardigheden aandacht voor de extra verzekeringsrisi co's tijdens de herfst- en win termaanden (storm/ glasscha de en wintersport), het Eduka- tief Krediet: de nieuwe krediet faciliteit voor studenten, de nieuwe Eurochequepas en de verkrijgbaarheid van de nieuwe Studie-Almanak Hoger Onder wijs van Elsevier. In een artikel over hoe je kin deren kunt leren met geld om te gaan, aandacht voor sparen en de Rabobank Tienerreke ning. Ook een artikel over de Spaar-Optimaal-hypotheek. Met de dure feestdagen voor de deur wordt ingespeeld op ge zinsbudgettering en op verant woord rood staan op de Be taalrekening. Natuurmonumen ten wordt over twee pagina's in het zonnetje gezet. Onder de kop 'Eigenlijk zouden we er Naar aanleiding van artikelen in Goede Raad kan vraag ont staan naar folders en brochu res over: Sparen; Beleggen via het Aan delen en Obligatiefonds Rabo bank; Rabo Lijfrente Koopsom polis; Edukatief Krediet; Stu dentenrekening; Verzekeringen (glas- en stormschades, inboe del-, auto-, en reisverzekering (wintersport); Rabobank Kinder- spaarplan, Rabobank Tienerre kening, Zilvervloot; Spaar-Opti maal-hypotheek; Krediet op Be taalrekening; Eurocheques. allemaal lid van moeten zijn' wordt de aandacht gevestigd op het lidmaatschap. Men kan via een bon toetreden tot het reeds grote corps leden van de vereniging. Er wordt uiteen gezet hoe geld op verschillen de manieren kan groeien (spa ren, beleggen of door koop sompolissen). Daarbij zit een bon, die rechtstreeks naar de aangesloten bank moet wor den gestuurd. Daarmee kan men aanvragen: informatie over sparen, de huisfondsen en de Rabo Lijfrente Koopsom polis. Met de sneeuwvakanties voor de deur worden nuttige wenken gegeven en de Stich ting Steun door Rabobanken vertelt over een interessant project in Indonesië. Tot slot nog een reportage over een hyacintenkweker. De traditio nele puzzel staat in het teken van Natuurmonumenten. Naar aanleiding van Mijn Geld nummer 4 kan er vraag ont staan naar de volgende publi caties: Jongerenwijzer nummer 8; De Wegwijzer; Edukatief Krediet; Studentenrekening; Studenten verzekering (Rabopolis); Geld automaat; Huisfondsen. Het Rabobankmagazine voor jonge rekeninghouders 'Mijn Geld' komt dit jaar voor de vierde keer uit en wel op 7 november. De rubriek Postbus 17100 behandelt de volgende onderwerpen: het volstorten voor het eind van het jaar van de Zilvervloot, de verkrijgbaar heid voor f 24,50 van de nieu we Studie-Almanak Hoger On derwijs van Elsevier, het vignet van de betaalautomaat en er wordt gewezen op het uitko men van nummer 8 van de Jongerenwijzer en het belang van de Wegwijzer. Aan het laatste onderwerp wordt bovendien verderop in het blad een hele pagina ge wijd. Het Edukatief Krediet krijgt aandacht en de meest gestelde vragen over de ba sisbeurs worden beantwoord door een deskundige van de Delftse Studentenvakbond. Over twee pagina's komt de effectenwereld aan de orde. 'De fascinerende wereld van het aandeel' is de titel van een artikel, dat onder meer de beurskrach van vorig jaar behandelt. Op welke wijze men zich dient te legitimeren wordt aan de hand van een opsomming van de meest ge schikte legitimatiebewijzen toegelicht. Voorts wordt de militaire keuring beschreven en worden er weer enkele be roepen onder de loupe geno men. Dit keer zijn dat de bloe misterij, de groothandel (alge meen), meet- en regeltech niek en toerisme. Tenslotte worden de lezers attent ge maakt op de gratis verkrijg baarheid van het handige boekje 'Zestien of zo'. De strip, die het legitimeren als onderwerp heeft, sluit de rij. De Rabobank in STER-tljd 4 nov Ned 2 23.15 uur 5 nov Ned 1 zwevend blok 7 nov Ned 2/3 20.20 uur 10 nov Ned 1 22.30 uur 11 nov Ned 2 22.30 uur 14 nov Ned 1/3 17.40 uur 17 nov Ned 1 zwevend blok 19 nov Ned 1/3 22.30 uur 23 nov Ned 2 22.40 uur 24 nov Ned 1 19.05 uur DLL Faktors Rabobank particulieren DLL Leasing Rabobank bedrijvenmarkt Rabobank particulieren Rabobank particulieren Rabobank bedrijvenmarkt DLL Inkasso Rabobank bedrijvenmarkt Rabobank particulieren Directeur D.P.Snoep van het Haarlemse Frans Halsmuseum nam op 13 oktober de eerste kunstagenda in ontvangst. Om dat het museum dit jaar vijfen zeventig jaar bestaat, is door bemiddeling van de Rabobank Haarlem-Bloemendaal een kunst agenda voor 1989 tot stand ge komen met meer dan 50 af beeldingen van werken van de schilder Frans Hals. Directeur drs. E.J. de Bouter van de Haar lemse Rabobank overhandigde, naast het eerste exemplaar, als jubileumgeschenk vijf dozen agenda's voor eigen gebruik door het museum. Totaal zullen Als commerciële instelling moet je regelmatig van je laten horen. Het middel daarvoor is de krant. Dat werkt eigenlijk ui terst eenvoudig: Je levert een advertentie in bij de krant en klaar is Kees. De rekening komt vanzelf. De reclamebood schap pronkt precies zoals je het zelf wilt op één van de ad vertentiepagina's. Maar het kan ook voordeliger. Dat werkt zo: Nodig niet de advertentie verkoper uit, maar een journa list. Er moet overigens wel wat te melden zijn. De ingebruikna me van een geldautomaat door de burgemeester, bijvoor beeld. Of de jaarvergadering. Twee voorbeelden waarvan ik onlangs de resultaten in de krant zag. Het waren grote ar tikelen, waarvan je zegt: Dat hebben we keurig voor elkaar. Op de foto de geldautomaat van de Rabobank met de bijbe horende directeur en burge meester. En wat aardig, de kop van het artikel meldt, dat de bank een cheque heeft ge schonken aan het streekmu seum. Maar wat een verbazing als ik het artikel lees: 'De di recteur van de ABN-bank in Krimpen aan den IJssel...' Wat is dat? Jawel u raadt het goed. De krant plaatste een artikel over de ingebruikname van de geldautomaat van de ABN, met daarbij een foto van de zelfde activiteit bij de Rabo bank. Een artikel daarover ver scheen in de volgende editie van het blad. Je zou het in zo'n geval bijna plezierig vin den, dat wij steeds meer een volkje worden van 'plaatjes kij kers' en 'koppensnellers'. Ik ben nieuwsgierig hoeveel le zers die redactionele misser ontdekten. Nu leverde dit in ie der geval twee keer aandacht op voor dezelfde gebeurtenis. Ook in de Schager Courant kwam ik iets dergelijks tegen. Een grote kop meldde, dat de Rabobank Wieringermeer een uitstekend 1987 had afgeslo ten. De tekst daaronder be schreef een totaal andere ge beurtenis. De kantinebaas van de plaatselijke sporthal had voor een goed doel, dus tegen betaling, z'n baard afgescho ren. Dat zou je concurrentie tussen twee koppen kunnen noemen. Ik denk dat de 'kop' van de Rabobank het -wat aan dacht betreft-, heeft gewon nen. N.Muloc bijna 40.000 kunstagenda's hun weg naar relaties vinden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 16