'IV "lil II f rr Rabo band Alleen post geen waarde II Nummer 15/4 november 1988 61 Opeis en 12 Mercedes bestelauto's. In één jaar leggen de chauffeurs een afstand af van maar liefst zeven miljoen kilometer. Een klein deel van de routes, de wat afge legen routes, is uitbesteed aan taxibedrij ven. Op de grote kaart van Nederland, die in het kantoor van Weiten hangt, is dat te zien: 'Daar waar vlaggetjes bij staan, heb ben we het transport uitbesteed aan rela ties, die het al heel lang en goed doen. Ze rijden in identieke wagens. Je ziet het ver schil met onze eigen wagens niet. Ook de dienstverlening is gelijk'. Nog sneller De auto's vertrekken ie dere werkdag 's morgens tussen vijf en half zes uit Zeist en Eindhoven. Voor de banken de deuren om negen uur openen, moeten de chauffeurs overal zijn geweest. 'Met de introduktie van KTS/KIK is dat ei genlijk al te laat', merkt Weiten op. 'De banken willen de output al voor half negen hebben. Ze hebben tijd nodig om de syste men op te starten en om alle werkplekken van informatie te voorzien. Het is een spanningsveld waar we momenteel mee geconfronteerd worden. We proberen nu 's morgens al even na vijven te vertrekken. Zodra de nachtverwerking de output be schikbaar heeft en die verdeeld is over de postzakken, stormen de chauffeurs erop af.' Meestal lukt het om bijtijds bij de ban ken te zijn. Het wordt het er voor de chauf feurs niet makkelijker op. Ze moeten de post eerder afleveren en bovendien wor den ze geconfronteerd met een steeds drukker verkeer. Eigen auto's Interessant is natuurlijk ook op welke wijze het wagenpark is gefi nancierd. Zijn ze geleased? De auto's van de afdeling Transport zijn allemaal eigen dom van de bank. Al jaren komen er regel matig vertegenwoordigers van lease-maat schappijen bij Weiten op bezoek. Zij leggen steeds weer een scherpe offerte op tafel. Tot nu toe blijkt echter nog steeds, dat Transport zelf hele goede contracten heeft afgesloten met garagebedrijven en de ver zekeringsmaatschappij. Met de twintig jaar ervaring blijkt steeds weer, dat de eigen calculaties uiterst scherp zijn. Toekomst De andere banken kennen niet zo'n uitgebreid eigen vervoersysteem als dat van de Rabobank. Veel wordt over gelaten aan de PTT en koeriersdiensten. Weiten: 'Men verwachtte in het begin alom, dat onze afdeling alweer snel zou verdwij nen door de invoering van automatiserings- sytemen die zoveel konden, dat het heen en weer brengen van papier niet meer zou hoe ven. De omvang van de gegevensverwerking is echter zodanig gestegen, dat het via de lijn verzenden van gegevens een zeer grote capaciteit en een grote hoeveelheid geld zou kosten'. Het is dus de keus tussen het datanet en het dieselnet. Waarbij het diesel- net het volgens Weiten voor de huidige toe passing nog steeds op kosten wint. 'Er blijkt nog steeds behoefte te zijn aan informatie, die geleverd wordt op papier, diskette en noem maar op. Zolang die informatiedra gers nodig zijn, is transport ervan nodig. Bo vendien kan het dieselnet nog wat meer'. Meer dan in- en output Niet alleen de in- en output voor de computers wordt door de eigen postauto's van en naar de banken gebracht. Het dieselnetwerk vervoert per nacht alleen al zes- tot achtduizend post stukken, die van de ene naar de andere aangesloten bank worden gebracht. Post van de Rabobank Maastricht, bestemd voor Groningen is er de volgende morgen. De post voor grote relaties en gelieerde instel lingen wordt ook door de eigen auto's daar afgeleverd. Dat geldt ook voor de post van de aangesloten banken voor de primaire verzekeringsmaatschappijen. Het vervoer van waarde is er niet bij. Daar zijn andere, gespe cialiseerde vervoerders voor, zoals Brinks Nedlloyd en Geldtransport Nederland. Wel is er het materiaalvervoer: aan bestel lingen uit Best is dat zo'n slordige vijf en een halve miljoen kilo per jaar. Op die ma nier komen zaken als kantoorbenodigdhe den volgens Weiten niet alleen snel bij de banken, maar ze komen ook heelhuids over. De verpakking hoeft niet 'PTT- of Van Gend en Loos-proof' te zijn, want eigen mensen gaan er nu eenmaal anders, voorzichtiger Transport in cijfers De afdeling Transport opereert vanuit Zeist en Eindhoven met 61 bestelauto's van het merk Opel, 12 grotere bestelau to's van het merk Mercedes en 3 DAF- vrachtwagens. Die auto's leggen per jaar zeven miljoen kilometer af. Daar is de enorme plas van 600.000 liter dieselolie voor nodig. Totaal zijn er 141 formatieplaatsen, die worden bezet door chauffeurs, groepsleiders, magazijnbe heerder administratieve medewerkers en leiding. mee om. Daardoor kunnen ook de verpak- kingskosten omlaag. Chauffeurs actief De chauffeurs zijn niet de hele dag onderweg. Tussen de och tend-route en de middag-route is er tijd voor andere activiteiten. Het installeren van kleine computersystemen zoals MIRA, Maretel, de DEC- en de Tulip PC's, is door chauffeurs van Transport gerealiseerd. 'Dat is ook gebeurd met het plaatsen van de U-matic en andere videorecorders, waarvoor wij bovendien de service verzor gen. Is er een component defect, dan wordt dat binnen 24 uur vervangen. Soms nog sneller', aldus Weiten. 'Ook op een heel ander vlak zijn wij actief geweest. Met een speciaal apparaat hebben onze chauffeurs van ongeveer 30.000 mede werkers de ogen getest. De resultaten gingen natuurlijk naar de Bedrijfsgezond heidsdienst. Heel leuk overigens is het verhaal, waarbij de directie van een vrij grote bank tegen de wel zeer representa tieve chauffeur, die in de kantine z'n bo terhammetje wilde opeten, zei: dokter komt u bij ons zitten'. Twee activiteiten zijn enige tijd geleden aan de taken van Transport toegevoegd: het ophalen van vertrouwelijk archiefmateriaal, dat onder toezicht wordt vernietigd en het aanbie den van bulkpost van aangesloten ban ken bij de PTT. Toekomst Weiten gelooft in de rol van zijn afdeling binnen de organisatie. Hij ver wacht dat, naast overwegingen als snel heid, service en kosten, zaken als betrouw baarheid en vertrouwelijkheid en vooral vei ligheid in belangrijke mate zullen meespe len. 'Wie herinnert zich de staking van de PTT in 1983 niet?', verduidelijkt hij als het gaat om de betrouwbaarheid. 'En als we het hebben over vertrouwelijkheid: we werken met eigen medewerkers!'. SP Weiten, hoofd van de afdeling Transport: Post van de Rabobank Maastricht is de volgende morgen in Groningen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 13