Oitn Sluiti 'Pdi9in Rabo band BANK KUNST De Nederlandse taal Nummer 15/4 november 1988 De Rabobank Woudenberg or ganiseerde op 20 september een bijeenkomst voor amateur kunstenaars en verzamelaars, die in het werkgebied van de bank wonen. De Rabobank wil de door deze bijeenkomst de onderlinge contacten verster ken en kijken of er belangstel ling is voor het oprichten van een Kunstkring. De Rabobank in Woudenberg organiseert - onder de naam Rabogalerie - elke maand een tentoonstelling in de bank. Er zijn binnen het werkgebied nog meer mogelijkheden om te ex poseren. Op de bijeenkomst - waar zo'n 50 belangstellenden aanwezig waren - werden alle mogelijkheden eens op een rijtje gezet. Er waren verschil lende kunstenaars, die iets over hun werk vertelden en een verzamelaar, die zijn col lectie toonde. Na afloop werd een enquête gehouden onder de bezoekers. Daaruit bleek dat het merendeel van de aan wezigen veel voelt voor het or ganiseren van meer bijeen komsten over dit onderwerp. Het initiatief van de bank werd bijzonder gewaardeerd. Dit keer aandacht voor een heel simpel leesteken: de punt. Wanneer gebruik je die? In de eerste plaats aan het eind van een zin. Dat is duide lijk. En ook na de meeste af kortingen gebruiken we een punt: dr., enz. en ca. bijvoor beeld. Achter bepaalde afkor tingen hoort echter geen punt. Bijna overal zijn regel tjes voor in de Nederlandse taal, dus ook voor het wel of niet gebruiken van een punt na afkortingen. Er zijn vijf categorieën afkortingen die geen punt krijgen: scheikundi ge afkortingen (Fe=ijzer), na tuurkundige afkortingen (A=am- père), maten (km), gewichten (kg) en - voor bankmedewer kers de belangrijkste - symbo len voor munteenheden (f of Er is nog een ander soort af kortingen. Dat zijn de afkortin gen, die gevormd worden door de beginletters van groepen woorden: d.m.v. bijvoorbeeld, of s.v.p. Maar HAVO, NOS en CAAR worden zonder punten geschreven. Afkortingen, die met allemaal hoofdletters wor den geschreven of afkortin gen, die min of meer bekende 'woorden' zijn geworden, krij gen geen punten tussen de letters. Afkortingen, die met kleine letters worden geschre ven, krijgen wel punten tussen de letters. Overigens wordt bij Rabobank Nederland geprobeerd om af kortingen zoveel mogelijk te vermijden, vooral omdat een veelheid van afkortingen de leesbaarheid van een tekst be paald niet bevordert. Punten worden ook vaak ge bruikt tussen cijfers. Een groot geldbedrag wordt een stuk dui delijker als er punten tussen staan: f 4.698.654,- is uit te spreken, f 4698654,- wordt een stuk lastiger. Bij het intoetsen van gegevens in een computer kan het be langrijk zijn, om de punten cor rect en vooral consequent te gebruiken. Wil je later iets te rugzoeken, dan is dat eenvou dig te doen als je de punten (en alle andere gegevens...) correct hebt gebruikt. Gebruik bijvoorbeeld altijd punten tus sen de voorletters. DHR JAN SEN kan zonder punten D.H.R. Jansen betekenen of Dhr. (de heer) Jansen. Doet iedereen het op dezelfde manier, dan zijn vergissingen uitgesloten. Punt uit! TMF „aar rVÜ" t>e*° In Heemskerk boeken ze tot In de puntjes, maar bij het schrijven... In Beverwijk dachten ze eerst dat er kannibalisme heerste! °HK.riJTS»IA ijk Adressen blijven leuk, want de ene schrijver zit nog met z'n gedachten bij de vakantie... en de andere bij het voetballen! *4S 44 ^0 °HO "f/v Maar de derde dacht heel slim: Wat die bank kon, kan ik ook... En het lukte! t Zijn we net een beetje door dat 'sluiten wegens heropening' heen, komt dit weer (uit Middelbeers)! Uit Spanje en Portugal stroom den de ossestaartsoepjes toe. Bedankt alle inzenders en tot volgend jaar maar weer! En wij zitten nog steeds met één PK... Poeh... Wat een enorme groei bij Transport!

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 11